Selvbetjening og tidsbestilling

Åbningstider, ferie og lukkedage i dagtilbud

Her kan du læse om åbningstider, fælles feriepasning og lukkedage i dagpleje og daginstitutioner

Ferie og lukkede dage institutionerne

Læs mere om

Den ugentlige åbningstid i et børnehus kan være mellem 49 timer og 53 timer. Det er daginstitutionens bestyrelse, der har kompetence til at fastlægge åbningstiden i det enkelte børnehus indenfor denne ramme.

Det enkelte børnehus' åbningstid kan ses på institutionens hjemmeside.

I dagplejen er åbningstiden op til 48 timer pr. uge i tidsrummet kl. 6.00 – 17.00, fordelt på ugens 5 hverdage.

Alle pasningstilbud er lukket den 5. juni og den 24. december. På disse dage tilbydes ikke feriepasning.

Silkeborg Kommune har fælles feriepasning i 4 distrikter på følgende dage:

  • De 3 hverdage før påske
  • Dagen efter Kr. Himmelfartsdag
  • Uge 28-29-30 i sommerferien
  • Fra d. 27. december til og med d. 31. december

Der er frist for tilmelding til fælles feriepasning henholdsvis ultimo februar, ultimo april samt primo november.

Tilmelding sker via Daycare hvis dit barn går i vuggestue eller børnehave. For dagplejebørn er der tilmelding via Dagplejekontoret.

Bestyrelsen i daginstitutionerne har begrænset mulighed for at vedtage lokale lukkedage udover ovennævnte.

Oversigt over børnehuse og SFO med fælles feriepasning 2018 - 2023

OBS - Fælles feriepasning i 2021

Fælles feriepasning gældende for dagen efter Kr. Himmelfartsdag, sommerferieugerne 28-29-30 samt jul/nytår i 2021 bliver forankret i de 14 daginstitutioner.

Ændringen gennemføres for at kunne skabe mest mulig tryghed for børn, forældre og medarbejdere, samt at leve op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer i forbindelse med Covid19.

Fælles feriepasning

Daginstitutionerne og dagplejen er lukket på søgne-/helligdage inklusiv 5. juni og 24. december.

Derudover er der fælles feriepasning på følgende dage:

  • De tre hverdage før påske
  • Fredagen efter Kr. Himmelfartsdag
  • 3 uger i sommerferien – uge 28, 29 og 30. (Den enkelte daginstitution kan vælge selv at holde åbent i én af de 3 uger)
  • Fra d. 27. december til d. 31. december

Fælles feriepasning omfatter også tilbud til fysisk-/psykisk udviklingshæmmede børn. Af hensyn til barnets udvikling kan der dog være behov for, at pasningen foregår i barnets vante omgivelser.

Den fælles feriepasning tilbydes i fire lokalområder i kommunen. Lokalområderne er fordelt geografisk udover kommunen. Forældrene kan vælge i hvilket lokalområde de ønsker pasning.

Det meddeles mindst 3 år i forvejen, hvilke institutioner der gennemfører feriepasning på kommunens hjemmeside.

Øvrige lukkedage

Daginstitutioner kan kun vælge at holde lukket andre end ovenstående dage, hvis mindst et af nedenstående kriterier er opfyldt:

  • Andelen af børn i institutionen med behov for pasning forventes at være mindre end 20% af de indskrevne børn.
  • Antallet af børn med behov for pasning forventes at være mindre end 10 børn.

Det forventede fremmøde kan enten opgøres på baggrund af tidligere års erfaringer eller en konkret undersøgelse blandt alle forældre.

Ovenstående kriterier gælder også ved lukning for afholdelse af pædagogiske dage. Hvis en daginstitution vælger at holde lukket på andre end de kommunalt vedtagne dage, som følge af lavt fremmøde, er den enkelte institution selv ansvarlig for at organisere alternativ pasning til børn, der har behov for det. Dette kan for eksempel være i en naboinstitution.

Eventuelle lukkedage vedtages i forældrebestyrelsen og de øvrige forældre informeres om lukkedagen og mulighederne for alternativ pasning senest 1 måned før.