Selvbetjening og tidsbestilling

Betaling og tilskud

Når dit barn får en plads i dagtilbud, skal I selv betale en del af udgifterne til pladsen. Her kan du læse om regler for betaling, søskendetilskud, økonomisk fripladstilskud, socialpædagogisk og behandlingsmæssig friplads.

Børn der leget med sand

OBS

Alle borgere, der modtager økonomisk fripladstilskud, vil modtage en årsregulering for hvert år. Information om reguleringen sendes ud som digital post efter følgende tidsplan:

  • Årsregulering for 2016 - februar 2020
  • Årsregulering for 2017 - efteråret 2020
  • Årsregulering for 2018 - foråret 2021
  • Årsregulering for 2019 - efteråret 2021
  • Årsregulering for 2020 - foråret 2022

Efterfølgende forventer vi, at sende årsreguleringer ud i efteråret for det forudgående kalenderår. (Årsregulering 2021 - efteråret 2022 osv.)

Se mere under punktet Økonomisk fripladstilskud herunder.

Læs mere om

Kommunen skal give et tilskud på minimum 75 % af udgifterne til pladsen - grundtilskud. Forældrenes egenbetaling må højst udgøre 25 % af de gennemsnitlige udgifter til en plads i dagtilbud.

Betalingen opkræves månedsvis forud med forfald og sidste rettidig betalingsdato den 1. i måneden. Betalingen opkræves i 11 måneder, da juli måned er betalingsfri.

Opkrævningen sendes til din digitale postkasse og kan tilmeldes PBS.

Vi opkræver et gebyr på op til 250 kr. ved udsendelse af rykkerbrev.

Der bliver automatisk beregnet søskendetilskud, hvis en familie har mindst to børn på samme folkeregisteradresse indmeldt i kommunal eller privat pasning. I skal betale fuld pris for den dyreste plads, og der beregnes 50 % søskendetilskud på de øvrige pladser.

Bemærk ved privat pasning beregnes tilskuddet af en gennemsnitlig bruttotakst af en kommunal plads for aldersgruppen. Dette kan medføre, at det ikke eksempelvis er 50 % af forældrebetalingstaksten i den konkrete privatinstitution, som gives i tilskud.

Der beregnes ikke søskendetilskud i forbindelse med tilskud til pasning af eget barn i hjemmet.

Der er mulighed for at søge om økonomisk fripladstilskud til betaling af pasning i kommunalt dagtilbud samt i privat institution hvis:

  • Husstandsindkomsten ligger under 563.800 kr. (2020)
  • For enlige forsørgere under 627.306 kr. (2020)

Først når barnet er indmeldt i dagtilbud, kan du søge om økonomisk fripladstilskud via Digital Pladsanvisning.

Genberegning af din økonomiske friplads:

Vi sammenholder hver måned de indkomst oplysninger du har tastet i ansøgningen med oplysninger fra SKAT. Hvis der er større afvigelser, regulerer vi for den aktuelle måned, uanset om du har modtaget for meget eller for lidt i tilskud.
Bemærk, dette er ikke en vedvarende ændring. Ændringen gør sig kun gældende for den pågældende måned, herefter fortsætter tilskuddet med den seneste indkomst du har tastet i ansøgningen.

Du vil modtage et brev herom – en agterskrivelse – uanset om du skal tilbagebetale tilskud, eller du får tilskud tilbage. Du modtager reguleringen et par måneder senere.

Bemærk, feriepenge bliver medregnet som indkomst i den måned arbejdsgiveren indberetter dem til SKAT, også selvom de ikke bliver udbetalt den måned. De bliver ikke modregnet i den måned hvor du bruger dem til at holde ferie.
I forbindelse med jobskifte, bliver feriepengene medregnet som indkomst i den måned din tidligere arbejdsgiver indberetter dem til SKAT. Det vil som ofte være den sidste måned du er ansat i virksomheden.

Oplysningspligt:

Hvis du modtager økonomisk fripladstilskud, er du forpligtet til at informere Silkeborg Kommune hvis:

  • Din husstandsindkomst ændres i en længere periode
  • Din civilstatus ændres, eller at du bliver samboende
  • Der sker andre forhold, der har indflydelse på dit økonomiske fripladstilskud

Bemærk, du er også forpligtet til at oplyse månedsindkomst for din ægtefælle, hvis din ægtefælle er bosiddende i udlandet. Du kan fremsende dokumentation som kontoudtog eller lønseddel til Dagtilbud, Silkeborg Kommune.

Årsregulering:

Vi sammenholder hvert år husstandsindkomsterne, med de enkelte måneders tilskud. På den måde foretages der en endelig beregning for tilskuddet året igennem.
Du vil modtage en opgørelse over året, uanset om du skal tilbagebetale tilskud, om du har fået for lidt tilskud og skal have penge retur, eller om tilskuddet har været reguleret korrekt igennem året.

Bemærk, årsregulering kan først beregnes, når årsopgørelse ved SKAT er tilgængelig for Silkeborg Kommune.

Selvstændige:

Som selvstændig, skal du i din ansøgning taste den forventede årsindtægt i din virksomhed.

Ved en årsregulering vil du modtage et brev om at indsende dokumentation for årsindtægter i virksomheden. Herefter skal du udfylde og indsende fremsendte skema og regnskab for virksomheden, for det pågældende år. Når vi har modtaget det fremsendte, sammenholder vi din forventede årsindtægt, du har angivet i ansøgningen, med indtægterne i virksomheden. Herefter vil du modtage en opgørelse over tilskuddet for året.

Privat institution:

Ved pasning i privat institution beregnes tilskuddet af en gennemsnitlig bruttotakst af en kommunal plads for aldersgruppen. Vær opmærksom på, at der kan være tilfælde, hvor man har en egenbetaling, selvom man er bevilget 100% økonomisk fripladstilskud, hvis forældrebetalingstaksten i den private institution er dyrere end vores gennemsnitlige forældrebetalingstakst i kommunale dagtilbud.

Der ydes ikke økonomisk fripladstilskud i forbindelse med tilskud til privat pasning eller tilskud til pasning af egne børn.

Gode links:

Beregn dit fripladstilskud

Digital Pladsanvisning

En socialpædagogisk friplads kan gives til et barn, hvis barnets ophold i dagtilbud vil være godt for barnet af sociale og pædagogiske årsager. Der vil ved tildelingen altid foretages en konkret og individuel vurdering af jeres og barnets situation.

I Dagtilbudslovens § 43 stk. 4 beskrives muligheden for at give en hel eller delvis socialpædagogisk friplads. 

Ansøg om socialpædagogisk friplads for børn i dagpleje, vuggestue eller børnehave:

I kan henvende jer til sundhedsplejerske, institutionsleder, familierådgiver, pædagogisk leder i dagplejen eller lignende. Medarbejderen kan hjælpe med at skaffe og udfylde ansøgningsskemaet, inden de sender det til Børne- og Familieafdelingen.

Inden ansøgning om socialpædagogisk friplads, skal der være ansøgt om økonomisk fripladstilskud.

Hvornår stopper tilskuddet?

Socialpædagogisk friplads kan bevilliges i en begrænset periode, eller så længe barnet er i et dagtilbud. Der kan ydes hel eller delvis socialpædagogisk friplads. Der skal ved overgang til skole/SFO altid søges på ny.

Hvordan får jeg besked?

Din ansøgning behandles i Børne- og Familieafdelingen. Senest 1 måned efter ansøgningen er modtaget, vil du få svar.

Hvis du har et barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som er optaget i et dagtilbud af behandlingsmæssige årsager, skal kommunen give et ekstra tilskud. Det kaldes et behandlingsmæssigt fripladstilskud. Det er kommunen, der vurderer, om barnet er berettiget til et behandlingsmæssigt fripladstilskud.

Der skal altså ikke laves en ansøgning fra forældrene.

Tilskuddet betyder, at den forældrebetaling der resterer, efter den er nedbragt med eventuelle øvrige tilskud, reduceres med 50%.

Ved tildeling vil der altid foretages en konkret og individuel vurdering af jeres og barnets situation.

Inden bevilling af behandlingsmæssig friplads, skal der søges om økonomisk fripladstilskud.

Kontakt dit barns pasningstilbud hvis du ønsker at vide mere.