Selvbetjening

Betaling og tilskud

Når dit barn får en plads i dagtilbud, skal I selv betale en del af udgifterne til pladsen. Her kan du læse om regler for betaling, søskendetilskud, økonomisk fripladstilskud, socialpædagogisk og behandlingsmæssig friplads.

Gældende takster 2017:

Takster 1. januar 2017 for dagtilbud

Takster for 2018: 

Takster 1. januar 2018 for dagtilbud 

Takster pr. 1. januar 2018 for SFO og klub 

Beregn din betaling

Læs mere om

Kommunen skal give et tilskud på minimum 75 % af udgifterne til pladsen - grundtilskud. Forældrenes egenbetaling må højst udgøre 25 % af de gennemsnitlige udgifter til en plads i dagtilbud.

Betalingen opkræves månedsvis forud med forfald og sidste rettidig betalingsdato den 1. i måneden. Betalingen opkræves i 11 måneder, da juli måned er betalingsfri.

Opkrævningen sendes til din digitale postkasse og kan tilmeldes PBS.

Vi opkræver et gebyr på op til 250 kr. ved udsendelse af rykkerbrev.

Der bliver automatisk beregnet søskendetilskud, hvis en familie har mindst to børn på samme folkeregisteradresse indmeldt i kommunal eller privat pasning. I skal betale fuld pris for den dyreste plads, og der beregnes 50 % søskendetilskud på de øvrige pladser.


Der beregnes ikke søskendetilskud i forbindelse med tilskud til pasning af eget barn i hjemmet.

Der er mulighed for at søge om økonomisk fripladstilskud til betaling af pasning i kommunalt dagtilbud samt i privat institution hvis 
  • Husstandsindkomsten ligger under 539.800 kr. (2018) 
  • For enlige forsørgere under 600.601 kr. (2018) 
Du kan selv lave en vejledende beregning af dit fripladstilskud her: 
Først når barnet er indmeldt i dagtilbud, kan I søge om økonomisk fripladstilskud via Digital Pladsanvisning.

Dit barns hele eller delvise økonomiske fripladstilskud er givet ud fra din husstands aktuelle indkomst.

Fra den 1. januar 2016 sammenholder vi hver måned dine indkomst oplysninger med oplysninger fra SKAT. Hvis der er større afvigelser, regulerer vi for den aktuelle måned, uanset om du har modtaget for meget eller for lidt i tilskud. Du modtager reguleringen et par måneder senere.

Du vil hvert år modtage en endelig opgørelse, som tager udgangspunkt i din årsopgørelse fra SKAT.

Yderligere information om nye regler for økonomisk fripladstilskud

Digital Pladsanvisning

Der ydes ikke økonomisk fripladstilskud i forbindelse med tilskud til privat pasning eller tilskud til pasning af eget barn i hjemmet.

En socialpædagogisk friplads kan gives til et barn, hvis barnets ophold i dagtilbud vil være godt for barnet af sociale og pædagogiske årsager. Der vil ved tildelingen altid foretages en konkret og individuel vurdering af jeres og barnets situation.

I Dagtilbudslovens § 43 stk. 4 beskrives muligheden for at give en hel eller delvis socialpædagogisk friplads.

Ansøg om socialpædagogisk friplads for børn i dagpleje, vuggestue eller børnehave:

I kan henvende jer til sundhedsplejerske, institutionsleder, familierådgiver, pædagogisk leder i dagplejen eller lignende. Medarbejderen kan hjælpe med at skaffe og udfylde ansøgningsskemaet, inden de sender det til Børne- og Familieafdelingen.

Inden ansøgning om socialpædagogisk friplads, skal der være ansøgt om økonomisk fripladstilskud.

Hvornår stopper tilskuddet?

Socialpædagogisk friplads kan bevilliges i en begrænset periode, eller så længe barnet er i et dagtilbud. Der kan ydes hel eller delvis socialpædagogisk friplads. Der skal ved overgang til skole/SFO altid søges på ny.

Hvordan får jeg besked?

Din ansøgning behandles i Børne- og Familieafdelingen. Senest 1 måned efter ansøgningen er modtaget, vil du få svar.

Hvis du har et barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som er optaget i et dagtilbud af behandlingsmæssige årsager, skal kommunen give et ekstra tilskud. Det kaldes et behandlingsmæssigt fripladstilskud. Det er kommunen, der vurderer, om barnet er berettiget til et behandlingsmæssigt fripladstilskud. Der skal altså ikke laves en ansøgning fra forældrene.

Tilskuddet betyder, at den forældrebetaling der resterer, efter den er nedbragt med eventuelle øvrige tilskud, reduceres med 50%

Ved tildeling vil der altid foretages en konkret og individuel vurdering af jeres og barnets situation.

Inden bevilling af behandlingsmæssig friplads, skal der søges om økonomisk fripladstilskud.

Kontakt dit barns pasningstilbud hvis du ønsker at vide mere.