Selvbetjening og tidsbestilling

Kvalitet i dagplejen

Se herunder hvilke projekter som Dagplejen har gang i.

haand med blomster

Hvad sker der i dagplejen?

Her kan du læse om mål og rammer for det pædagogiske tilsyn i dagplejen

Tilsynsrammen - Dagplejen 2020

Den styrkede pædagogiske læreplan

Dagplejen skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende og der tages udgangspunkt i et børneperspektiv.

1.juli 2018 vedtog Folketinget ”Den styrkede pædagogiske læreplan,” som skal være fuldt implementeret i 2021.Den styrkede pædagogiske læreplan udgør rammen for det pædagogiske arbejde i dagplejen.

Den styrkede pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag, seks læreplanstemaer og indeholde et mål for sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børns læring.

Det fælles pædagogiske grundlag bygger på fælles centrale elementer:

 • Barnesyn: det at være barn har en værdi i sig selv
 • Legen: har værdi i sig selv og læring skal forstås bredt
 • Læring: skal forstås bredt, læring sker f.eks. også gennem leg, relationer mm.
 • Dannelse og børneperspektiv: børn skal høres og tages alvorligt
 • Børnefællesskaber: leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber
 • Pædagogisk læringsmiljø: et trygt og stimulerende miljø, som er tilstede hele dagen
 • Forældresamarbejde: som har fokus på at styrke barnets trivsel og læring
 • Børn i udsatte positioner: alle børn skal udfordres og opleve mestring
 • Sammenhæng: en god overgang til børnehaven

De seks læreplanstemaer:

De seks læreplanstemaer skal ses i sammenhæng og samspil med hinanden for at sikre at den pædagogiske praksis, set fra et børneperspektiv ikke forekommer opsplittet i seks adskilte temaer. Læreplanstemaerne har til hensigt at sikre en bred læringsforståelse og fokus på centrale elementer i børns udvikling og læring.

 1. alsidig personlig udvikling
 2. social udvikling
 3. kommunikation og sprog
 4. krop sanser og bevægelse
 5. natur, udeliv og science
 6. kultur, æstetik og fællesskab

Alle dagplejere vil deltage i et uddannelsesforløb om den styrkede læreplan.

Forældrebestyrelsen vil blive inddraget i udarbejdelsen, evalueringen og opfølgning på den pædagogiske læreplan i dagplejen.

Som nogle af de første i landet tilbydes dagplejerne i Silkeborg Kommune et længerevarende uddannelsesforløb indenfor relations kompetence, kommunikation, tilknytning og sprog.

 

Silkeborg kommune har sammen med Ikast-Brande og Skanderborg kommune igangsat et uddannelse forløb for de kommunale dagplejere i de 3 kommuner.

Uddannelsesforløbet vil strække sig over de næste 6-7 år.

Formålet med uddannelsen er at skabe en høj faglighed, forskningsbaseret viden og aktionslæring samlet i ét uddannelsesforløb – målrettet Dagplejen. Uddannelsen har både et teoretisk og praktisk pædagogisk fokus.

 læse

Mellem de 3 uddannelsesmoduler samarbejder den enkelte dagplejer med sin gruppe og den pædagogiske leder om at omsætte den nye viden i hverdagen gennem aktionslæring.

I Silkeborg Kommunal dagpleje har vi en vision der hedder ”Det gode børneliv”.

Derfor er det vigtigt, at dagplejerne bliver opdateret på den nyeste forskning indenfor småbørns udvikling, så de i samarbejde med forældrene, kan sætte rammerne for den bedste start på livet.

Støt barnets lyst og glæde ved at bevæge sig. Selvhjulpne børn får god motorik, selvværd og mod på livet.

Se i denne video, hvordan du hjælper dit barn til at blive selvhjulpen: 

klip fra aarhus kommune

Lad dog barnet selv... (link til YouTube)

(Video lavet af Aarhus kommune om at være selvhjulpet)

I dagplejealderen er barnet særlig modtagelig for læring og motivationen er høj.

Barnet har stor nysgerrighed og stor lyst til at lære og lærer let i denne periode af livet, men det er samtidig også en særlig sensitiv periode, hvor barnet er følsom overfor påvirkninger. Derfor kræver det en særlig opmærksomhed på barnets lyst og evne til udvikling.

Læs mere i folderen "Sproget kommer - Vil du med"

I Silkeborg Kommune kan udvalgte forældre få Sproggaven.

Sundhedsplejen finder sammen med familien ud af, om familien kan være med i Sproggaven.

Den første sproggave udleveres af sundhedsplejen, når barnet er 8 måneder.

Når barnet fylder 2 år kan det få den næste Sproggave på biblioteket.

Hvis barnet stadig har behov for en Sproggave, når det fylder 3 år, vil denne blive udleveret i barnets børnehus.

På denne side finder I de sange og spil, som I også har fået i jeres Sproggave. I kan også høre sangene, som er indspillet og se små film, som kort illustrerer, hvordan man kan sprogstimulere sit barn i hverdagen.

Se mere om Sproggaven

Se filmen, hvor dagplejeren Vibeke guider tre drenge til et velfungerende samarbejde.

I filmen, som dagplejer Vibeke Clausen har optaget i sin dagpleje, ser vi hvordan Vibeke sætter ord på en drengs bekymring, da han gerne vil ned fra shelteret.

Da hun ser, at han ikke tør hoppe, tilbyder ham en hånd, men først efter at have spurgt til, om han synes, det er for svært.

klip fra skoven

Længere inde i filmen ser vi, hvordan Vibeke opmuntrer og guider to drenge, så den dreng, der er inde i shelteret, får hjulpet den anden dreng op.

Stoltheden lyser ud af dem begge, da det lykkedes og de ser på Vibeke med glæde og taknemmelighed over, at hun fik det til at ske. 

Drengene får styrket deres selvværd og gåpåmod. De får også præcis den støtte af Vibeke, de har brug for.

Hun er der, ser dem, tror på, at de kan, sætter ord på deres vanskeligheder og guider dem igennem dem.

Drengene styrkes også i deres sociale kompetencer og oplever værdien af fællesskabet.

Se video om hvordan børn hjælper hinanden (link til Youtube)

(Filmen er Lavet af Vibeke Clausen, i samarbejde med FOA)