Selvbetjening og tidsbestilling

Samarbejdsmodellen for Trivsel på Tværs

Med samarbejdsmodellen for Trivsel på Tværs er formålet at sætte endnu mere fokus på vores børns trivsel. Det betyder, at vi regelmæssigt vil trivselsvurdere alle børn i alderen 0-6 år, og dermed øger vi muligheden for at opdage tegn på dårlig trivsel endnu tidligere. Samarbejdsmodellen for Trivsel på Tværs udspringer af Socialstyrelsens forskningsprojekt omkring Opsporingsmodellen (TOPI).

Vær opmærksom på at YouTube sætter cookies på din computer/tablet/mobil ved afspilning af videoen. 

Trivsel på Tværs

Det helt grundlæggende i samarbejdsmodellen for Trivsel på Tværs er, at vi vil sikre tidlig indsats. Jo tidligere vi opdager og reagerer på eventuelle problemer, jo nemmere er det at finde de gode løsninger og genskabe god balance og trivsel hos barnet.

Vi skærper således vores arbejde med børnenes trivsel, og det betyder bl.a., at vi trivselsvurderer alle børn i alderen 0-6 år to gange om året. Hvis det giver anledning til bekymring, indkalder vi med det samme barnets forældre til en snak om det.

Modellen udspringer af Socialstyrelsens forskningsprojekt omkring Opsporingsmodellen. Det går også under den populære betegnelse ”TOPI”.

En trivselsvurdering er en vurdering af hvert enkelt barns trivsel. Det adskiller sig ikke meget fra, hvordan vi også i dag arbejder med børnenes trivsel. Forskellen er blot, at det nu gøres mere systematisk, og at det understøttes digitalt. Det sikrer, at vi kommer omkring alle – også dem, der ikke umiddelbart synes at være nogen bekymring om. På den måde kan vi gribe mange ting i opløbet.

Grundlæggende er fokus altid på, hvad i barnets omgivelser og kontekst, der gør, at barnet ikke trives. Det er altid dér, vi, i samarbejde med barnets forældre, vil rette indsatserne mod.

Internt bruger vi farverne grøn, gul og rød til at sikre overblik, så vi kan hjælpe så hurtigt som muligt. At barnet er i en grøn, gul eller rød position fortæller noget om, hvordan barnet har det i en bestemt sammenhæng. Ved et barn i grøn position er der ingen bekymring for barnets trivsel, og fokus er på at fastholde den gode balance. Ved et barn i gul eller rød position orienteres og indkaldes barnets forældre med det samme til et fokusmøde.

Hvis der er bekymringer for et barns trivsel, kontakter vi med det samme barnets forældre og aftaler et fokusmøde. Her drøfter vi bekymringen, samt hvilke små eller store ændringer, der skal til for at hjælpe barnet tilbage i god trivsel igen.

For os er det helt essentielt, at vi så tidligt som muligt inddrager forældrene til barnet. De kender barnet bedst, og forældrene er en vigtig ressource, når vi sammen skal finde gode løsninger på, hvordan vi kan hjælpe barnet.

På fokusmødet kan vi også beslutte at aftale endnu et møde, hvor vi kan inddrage eksempelvis talehøre-konsulent, familierådgiver, psykolog eller anden relevant faglighed.

En stor fordel med samarbejdsmodellen for Trivsel på Tværs er, at sundhedsplejersken, dagplejeren, daginstitutionen og indskoling taler samme sprog og bruger samme metoder. Det letter samarbejdet på tværs og sikrer, at ingen viden om et barns trivsel tabes mellem to stole.

Det giver os mulighed for at understøtte et barns overgang fra et tilbud til et andet. Hvis vi er bekymrede, tilbyder vi at holde et sammenhængsmøde sammen med barnets forældre og medarbejdere fra begge tilbud. Det kan fx være, når et barn skifter fra børnehave til skole.

I 2017 gik Silkeborg Kommune i gang med at implementere samarbejdsmodellen for ”Trivsel på Tværs”. Formålet er at opspore børn, som har udfordringer, så tidligt som muligt, så vi sammen med forældrene kan hjælpe børnene i trivsel igen.

Forskellige medier har haft stor opmærksomhed på digital registrering af data vedrørende børns trivsel. Registreringen er en del af systematikken i Trivsel på Tværs og sikrer, at ingen børn bliver overset. I det følgende beskriver vi, hvad vi gør i Silkeborg Kommune: hvad vi registrerer om børns trivsel, hvordan forældrene bliver orienteret, og hvem der har adgang til registreringerne.


Hvad registrerer vi om børns trivsel?

Trivsel på Tværs medfører, at dagplejen, vuggestuerne og børnehaverne trivselsvurderer alle børn i alderen 0-6 år to gange årligt. Trivselsvurderingen foregår ved, at de ansatte, som er tættest på barnet, først individuelt og herefter i dialog med de øvrige ansatte omkring barnet – f.eks. medarbejderne på barnets stue – vurderer barnets trivsel. Vurderingen registreres i det digitale system Hjernen & Hjertet med en farvemarkering (grøn, gul eller rød). Desuden tilføjes en kort note, som begrunder vurderingen.

Hvis et barn vurderes til at være i gul eller rød position, inddrages forældrene. Forældreinddragelse er en absolut grundpille i modellen, fordi forældrene kender barnet bedst og er en vigtig ressource, når vi sammen skal finde gode løsninger til, hvordan vi kan hjælpe barnet. Sammen med forældrene udarbejdes en handleplan, som gemmes i systemet.

I Silkeborg Kommune er modellen ved at blive implementeret, og vi har indtil videre kun gennemført to trivselsvurderinger i henholdsvis oktober 2017 og marts 2018. Næste trivselsvurdering er i oktober 2018. Medarbejdere i dagtilbud har altid været forpligtede til at vurdere børns trivsel. Det nye i modellen er et kravet om, at vurderingen gennemføres systematisk to gange årligt, og at der benyttes et digitalt hjælpeværktøj. Desuden omfatter Trivsel på Tværs nogle fælles metoder og krav til opfølgningen.


Sådan behandler vi trivselsdata

Når vi trivselsvurderer et barn, er datamaterialet for det enkelte barn kun tilgængeligt for medarbejdere i det/den relevante børnehus/dagplejer samt for egne ledere på et højere niveau. Det vil sige, at det kun er personer, der har et sagligt og jævnligt tilbagevendende behov for at kunne tilgå oplysningerne, som har rettighederne til det. Vi vil dog undersøge behovet for eventuelt at indsnævre disse rettigheder yderligere.

Information

Som led i vores oplysningspligt orienterer vi forældrene om formålet med trivselsvurderingerne og de dertilhørende metoder. I 2017 gjorde vi dette via et forældrebrev, som blev formidlet via dagpleje og daginstitution. Desuden ligger der informations- og videomateriale på kommunens hjemmeside, som blandt andet også er blevet delt via Facebook. Vi vil også fremadrettet informere forældrene, men der er dog endnu ikke taget stilling hvordan.

Vi har ikke pligt til at indhente samtykke fra forældrene til at kunne foretage trivselsvurderingen, idet der er tale om et internt arbejdsredskab, som anvendes til at undersøge, hvorvidt kommunen lever op til det ansvar, kommunen er pålagt i forhold til at sikre børns trivsel og udvikling.

Til gengæld vil ingen viden om barnets trivsel overgå til et nyt tilbud uden forældrenes samtykke. Hver gang et barn overgår til et nyt tilbud (dvs. fra sundhedspleje til dagpleje/vuggestue; fra dagpleje/vuggestue til børnehave; eller fra børnehave til skole) sikrer vi forældrenes skriftlige samtykke til, at materialet om barnets trivsel videregives til det nye tilbud. For at sikre fuld gennemsigtighed, får forældrene desuden udleveret den indsamlede og digitalt registrerede data, hver gang barnet overgår til et nyt tilbud.

Slutteligt er det værd at nævne, at vi i forbindelse med implementeringen af Trivsel på Tværs er ved at undersøge, hvor lang tid data vedrørende børnenes trivsel ligger i det digitale system. Vi har d.d. kun gennemført to trivselsvurderinger, og derfor har det endnu ikke været aktuelt, men udgangspunktet er, at det slettes i systemet efter fem år.

Yderligere spørgsmål kan henvises til:

Lotte Wrisberg Kristensen (projektleder)
Tlf. (+45) 30 46 37 38
lotte.wrisberg@silkeborg.dk

I midten af september 2017 blev uddannelsen af omtrent 1200 medarbejdere igangsat.

I uddannelsen deltager sundhedsplejersker, dagplejere, pædagogiske ledere i dagplejen, pædagoger, pædagogmedhjælpere, institutionsledere og daglige ledere samt udvalgte fra Familie- og Børnehandicap, PPR og indskolingen.

Uddannelsen varetages af VIA University College og blev afsluttet i marts 2018.