Selvbetjening og tidsbestilling

PPL - Pædagogisk praksis og læring

Pædagogisk praksis og læring (PPL) arbejder for at fremme alle børns mulighed for trivsel, inklusion, udvikling og læring i børnefællesskaber. Det gør vi gennem tværfaglige indsatser så tidligt som muligt. PPR anvender sin faglige ekspertise til at yde råd og vejledning om pædagogiske tiltag for børn med almene og særlige behov.

Herunder kan du finde svar på en række spørgsmål som vedrører PPRs opgaver og praksis.

PPR rådgiver og vejleder de pædagogiske institutioner og skoler i Silkeborg Kommune, om hvilken pædagogisk indsats der er anbefalelsesværdig overfor de børn, der er. PPRs fokus i vejledningen er således de voksnes praksis omkring de børn og unge, der er op til 18 år. Vi inddrager børn og unges forældre aktivt i vejledningen, således at barnet oplever, at alle voksne tager fælles ansvar for dets trivsel, inklusion udvikling og læring.

PPR tilbyder en tværfaglig tilgang med fokus på tidlig indsats. PPR har følgende ansatte faggrupper: psykologer, tale-hørekonsulenter, læse/lærings- og trivselskonsulenter samt vejledere med særlig uddannelse.

Forældre til børn i dagtilbud kan anmode PPR om en pædagogisk psykologisk vurdering (PPV), som vil indebære rådgivning og vejledning i forhold til børns trivsel, læring og udvikling i dagtilbuddet. Det er dog muligt at modtage vejledning, uden at der udarbejdes PPV. Forældre til skoleelever kan anmode om vejledning ved skolens ledelse. Skolens ledelse kan i den forbindelse vælge at inddrage PPR.

PPR har til opgave at vejlede skoler og dagtilbud om, hvilken praksis der er anbefalelsesværdig overfor de børn og unge, der er i Silkeborg Kommunes skoler og dagtilbud.

PPR arbejder med at undersøge pædagogiske-psykologiske problemstillinger, som forældre eller fagpersoner oplever i forhold til et eller flere børn. Med baggrund i undersøgelsen rådgiver PPR om, hvordan man kan forstå den givne problemstilling, og deraf hvordan man kan handle mere hensigtsmæssigt. En undersøgelse kan indeholde en lang række ting, men den behøver ikke nødvendigvis indeholde testning af dit barn. Ofte kan vi undersøge en problemstilling ved at være i dialog med dig samt de pædagoger, lærere og ledere, der er omkring dit barn i hverdagen.

Vi bestræber os på at sætte os ind i den nyeste viden og at formidle det til dig, så du som forælder og fagpersonerne omkring dit barn kan handle på det, som I oplever. Det er med andre ord dig og de andre voksne, som er omkring dit barn i hverdagen, der har ansvar for at gøre noget, og vi kan rådgive dig i forhold til det.

Den første hjælp fra PPR består i, at vi giver råd og vejledning til personalet i dit barns daginstitution eller skole. Du vil blive inddraget aktivt i denne vejledning.

I nogle tilfælde vurderer vi, at det er hensigtsmæssigt, at problematikken drøftes på et Koordinerings-møde (K-møde) i skolen eller et fokusmøde i dagtilbuddet for sammen med relevante fagfolk at kunne vurdere, hvordan der bedst arbejdes med problematikken. Her kan det eventuelt besluttes at lave en indstilling til PPR, hvis det vurderes at der er brug for at udfærdige en pædagogisk psykologisk vurdering.

Herefter vurderer en eller flere af PPRs fagpersoner barnet og kommer med forslag til hvilken pædagogik, der vil være til gavn for barnet.
Der kan dog gives vejledning, uden at dit barn indstilles til PPR. I så fald skal dit barns skole eller daginstitution blot kontakte deres kontaktperson ved PPR.

Nej. Det er PPRs opgave at rådgive skoler, dagtilbud og forældre om, hvordan de tilrettelægger en hensigtsmæssig pædagogisk indsats omkring de børn, der er.

I mange tilfælde kan vi gøre det uden at udrede barnet, og hvis det er tilfældet, skal vi ikke udrede. I andre tilfælde er det hensigtsmæssigt, at vi undersøger barnet nærmere gennem observationer og/eller forskellige faglige test.

Det er altid den pågældende PPR-medarbejder, der afgør, om undersøgelse er relevant, og i givet fald hvordan undersøgelsen designes; herunder hvilke eventuelle test der anvendes.

Nej. PPR kan rådgive, uden at dit barn er indstillet til os.

Hvis du og dit barns dagtilbud/skole ønsker vejledning fra PPR, om hvordan I forbedrer hverdagen for dit barn, kan dit barns dagtilbud/skole tage direkte kontakt til PPR med henblik på etablering af et møde. Her får I sammen mulighed for at udfolde de udfordringer, I oplever, og modtage vejledning omkring håndtering af disse. Hvis PPRs medarbejdere i den forbindelse finder grundlag for det, kan I på dette møde sammen aftale at indstille barnet til os.

Vi vil herefter undersøge flere forhold omkring den problemstilling, I beskriver, og der vil blive lavet en pædagogisk-psykologisk vurdering (PPV).

En PPV beskriver hvilke tiltag, I som forældre og lærere, pædagoger og ledere i dit barns dagtilbud/skole bør igangsætte.

PPRs medarbejdere er omfattet af journalpligt, hvorfor der vil blive oprettet journal på dit barn i forbindelse med kontakten til PPR; også selvom dit barn ikke indstilles.

Hvis din bekymring drejer sig om dit barns sproglige udvikling, kan du via dit barns vuggestue eller børnehave få mulighed for at tale med en tale-hørekonsulent. På mødet med tale-hørekonsulenten vil du blive bedt om at beskrive bekymringen i forhold til dit barns sproglige udvikling. Herefter vil tale-hørekonsulenten sammen med dagtilbuddet og dig lave en aftale om, hvordan I hver især bedst muligt understøtter dit barns sproglige udvikling i hverdagen.

Læs mere under sprog, læsning og hørelse

PPRs psykologer rådgiver sammen med andre PPR-medarbejdere de voksne, således at de kan handle overfor barnet.

Nogle gange undersøger vi barnet, men vi laver ikke terapi med børnene. Det kan være, at PPRs medarbejdere har brug for at tale med familien i forbindelse med en undersøgelse, men dette er ikke terapi. Det kan også være, at PPRs medarbejdere gerne vil tale med det enkelte barn flere gange, men det er primært samtaler af undersøgende og/eller afdækkende karakter. Altså for eksempel for at vi kan vurdere og anbefale omfanget af behovet for terapi hos andre instanser.

Ifølge dagtilbudsloven gælder det, at forældre kan bede PPR om at lave en pædagogisk-psykologisk vurdering (PPV) af ens barn. Således kan forældre til børn i dagtilbud selvstændigt indstille deres barn til PPR, og herved få udarbejdet en PPV.

Ifølge folkeskoleloven er det den lokale skoleleder, der i samarbejde med forældrene kan bede PPR om at foretage en pædagogisk-psykologisk vurdering af en elev. Hvis forældrene ønsker, at der laves en PPV, men skoleleder ikke ønsker at indstille barnet til PPR, skal skoleleder begrunde sit afslag, og du kan bede om at få dette på skrift fra skolelederen.

I alle tilfælde (for børn i dagtilbud såvel som i skole) gælder det, at det er den pågældende PPR-medarbejder der alene beslutter, på hvilket baggrund PPV-en laves. Det er altså PPR der afgør om PPV-en laves på baggrund af dialog med Jer, test og andre faglige screeningsværktøjer, observationer eller andre data-kilder.

 

Nej. Det er den enkelte PPR-medarbejder, der med sin faglighed har ansvar for at vælge den eller de eventuelle test og undersøgelsesmetoder, der er relevante at anvende i forbindelse med en undersøgelse af dit barn.

PPR undersøger den problematik, som henvender beskriver, og det spørgsmål henvender har, og på baggrund af beskrivelsen vurderer vi, hvilke former for undersøgelser vi eventuelt har brug for at lave, for at kunne besvare henvenders spørgsmål.

Nej. ADHD, Autisme og lignende psykiatriske diagnoser stilles kun via børne- og ungdomspsykiatrien eller privatpraktiserende psykiater. Hvis du som forælder ønsker at vide, om dit barn har ADHD, Autisme eller lignende, skal du derfor henvende dig til Sundhedsvæsnet i form af egen læge.

Hvis du derimod gerne vil vide, hvad du kan gøre for f.eks. at få en hverdag til at fungere bedre for et barn, der fremstår meget uroligt, indelukket eller lignende, kan du henvende dig til dit barns dagtilbud og/eller skole. Hvis I sammen bliver enige om, at I har brug for vejledning, kan dit barns dagtilbud/skole henvende sig til deres lokale PPR-medarbejder.

Nej. Det er ikke et krav, at det går gennem PPR. Som regel er det enten gennem egen læge eller PPR, at et barn henvises til psykiatrisk udredning.

Som regel beder psykiatrien om en eller anden form for dokumentation for, at PPR, Familieafdeling, skole og/eller dagtilbud har samarbejdet om at løse barnets udfordringer lokalt, inden de vurderer, om barnets udfordringer kan forklares via en psykiatrisk diagnose. Ofte er der andre forklaringer på et barns udfordringer, end at der er tale om psykiatri.

Hvis vi i PPR gennem vores arbejde får begrundet mistanke om, at et barn lider af en psykiatrisk diagnose, kan vi henvise til børne- og ungdomspsykiatrien på baggrund af en undersøgelse, vi har udført.

Det er forældrene, der herefter skal tage deres barn med til børne – og ungdomspsykiatrisk ambulatorium (BUA) for at få undersøgt, om barnet har en psykiatrisk lidelse. I den forbindelse samarbejder vi gerne med BUA, men der findes ingen regel, som siger, at børnene først skal undersøges af PPR.

PPR er ikke forpligtet til at henvise dit barn til Børne – og Ungdomspsykiatrien alene på baggrund af ønske fra Jer eller barnets skole/dagtilbud.

Angst er en normal følelse, men hos nogle børn/unge fylder ængstelighed og bekymringer så meget, at det forstyrrer deres hverdag og forhindrer dem i at gøre ting, de gerne vil. Som voksen omkring et barn med høj ængstelighed vil man ofte opleve, at barnet udtrykker meget bekymring, undgår ting og søger beroligelse hele tiden, og det kan være svært at vide, hvordan man bedst hjælper sit barn til en friere og mere tryg udfoldelse i hverdagen.

Læs mere i folderen om Børn og angst

Hvis ængsteligheden fylder meget, kan det være en god idé i første omgang at tale med de lærere og pædagoger, der er omkring dit barn i hverdagen, og sammen tale om hvordan I oplever det, og hvordan I arbejder med det i hjemmet/dagtilbuddet/på skolen. Herefter kan I eventuelt gå i dialog med PPR, om dit barn og jer som forældre vil være i målgruppen for gruppebehandling af angstproblematikker via PPRs tilbud.

Du kan læse mere om PPRs angstbehandlingstilbud Cool Kids

PPRs skemaer

Som forælder skal du være opmærksom på at sende skemaet fra borger.dk for at sende dine skemaer sikkert.

Det gør du ved at logge på borger.dk her

Se procedurebeskrivelse for specialundervisning via dette link (Linket er ikke aktivt på grund af redigering)

Oversigten over deadlines for ansøgninger og visitationer til specialundervisning for skoleåret 2019/20

Læs procedurer ved ansøgning om AKT-vejledning ved skolestart.

Find skema og udfyld det elektronisk: 

Indstilling af barn til PPR  (forældre kan indstille småbarn til PPR. Skolelever kan kun indstilles af skolens ledelse)

Ansøgningsskema til forældre om forlængelse af PLUS- eller særlig dagtilbudsplads

Ansøgning vedr. ekstra skoleår

Skemaerne udfyldes elektronisk og sendes gennem sikker post via Borger.dk til ppr@silkeborg.dk.

Log på borger.dk

Som forælder skal du være opmærksom på at sende skemaet fra www.borger.dk for at sende dine skemaer sikkert. Det gør du ved at logge på www.borger.dk og vedhæfte dit skema til en mail i digital post.

Log på borger.dk

Skemaet skal sendes videre til PPR ppr@silkeborg.dk via det administrative net, idet det så sendes som sikker post.

Ansøgning til Læs og Lær IT:

Link til skolens GO sag sendes til PPR-Visitationogrevisitation@Silkeborg.dk

Af hensyn til Datatilsynet må udfyldte skemaer med CPR-numre, navne mv. ikke opbevares på egen PC, og skal derfor slettes efter afsendelse.