Selvbetjening

Sprog, læsning og hørelse

Hvis du er bekymret for dit barns udvikling af sprog eller læsning, kan du læse mere om årsager, og hvad du kan gøre.

Få hjælp til dit barns sproglige udfordringer

I alle vuggestuer og børnehaver er der et tilbud om sprogvejledning til forældre. Det foregår som en samtale med en tale-hørekonsulent. Samtalen drejer sig om de udfordringer, som I oplever, barnet har med sproget. Barnets pædagog deltager også i samtalen.

På mødet aftales, hvordan I som forældre og barnets pædagoger arbejder videre med jeres barns sproglige udvikling sammen.

Mødet medfører som udgangspunkt ingen videre indstilling, med mindre andet aftales på mødet.

Henvend jer til barnets pædagog for at høre, hvornår der næste gang er mulighed for en samtale med en tale-hørekonsulent.

Jeg er bekymret for mit barns:

Børn udvikler sprog og tale i forskelligt tempo. 5-7 % af alle børnehavebørn har en afvigende eller forsinket sprogudvikling.

Nogle børn med sprogvanskeligheder har både svært ved at forstå, hvad andre siger og selv gøre sig forståelige. Disse børn taler ofte i korte sætninger, og nogle børn bytter rundt på ordene i sætningen.

Børn der leger fiskespil

Undersøgelse af dit barn starter i børnehaven eller skolen

Tal med jeres barns pædagog eller lærer omkring de sproglige udfordringer. De taler med den tilknyttede tale-hørekonsulent. Konsulenten vil tage en samtale med jer og barnets voksne. Tale-hørekonsulenten kan vurdere, om barnet skal undersøges videre. Det aftales med jer som forældre.

Nogle gange er der også brug for andre faggrupper, for eksempel fysioterapeut, psykolog eller tosprogsvejleder.

Efter en undersøgelse vil tale-hørekonsulenten vejlede forældre og personale om, hvordan de kan støtte barnets sprogudvikling i hverdagen. Hvis tale-hørekonsulenten vurderer, at dit barn har brug for undervisning, vil undervisningen som regel finde sted i børnehaven eller skolen.

Hjælp ved massive sproglige udfordringer

Taleboblen:

Taleboblen er et tilbud til normalbegavede 4-6 årige med massiv forsinket eller mangelfuld sprogudvikling. Det er et gruppetilbud, hvor der lægges vægt på, at børnene skal kunne bidrage og modtage til det sociale fællesskab. Derudover er det en forudsætning, at børnene har modtaget taleundervisning. Der er 4-6 børn i gruppen.

Tale-hørekonsulenten indstiller dit barn til gruppetilbuddet. Et visitationsudvalg tager endeligt stilling hvilket tilbud, der fremadrettet vil være bedst for jeres barn.

Undervisningen foregår i ”Springbrættet” i Lollandsgade 6.

Mange børn får væske i mellemøret eller mellemørebetændelse én eller flere gange inden skolestart. Dette kan i en periode give nedsat hørelse. Nogle børn bliver født med et høretab på det ene eller begge ører. Høretabet kan komme og gå - eller være et konstant høretab.

Uanset høretabets størrelse kan det have indflydelse på dit barns tale-sprogudvikling, eksempelvis ved at barnet lærer sproget langsommere eller udtaler lydene i sproget mindre klart.

Et barns øre set bagfra 

Undersøgelse af dit barns hørelse starter hos lægen

Hvis du skal have undersøgt dit barns hørelse, kan du henvende dig direkte hos en øre-, næse-, halslæge.

Tale-hørekonsulenten følger barnets udvikling

Ved nedsat hørelse bliver dit barn tilknyttet en tale-hørekonsulent. Konsulenten har løbende kontakt med forældre, pædagoger og lærere for at sikre, at barnet har gode betingelser for at kunne følge samtalerne i hverdagen og fortsætte sin sprogudvikling og læring.

Kontakt tale-hørekonsulenten på din skole eller i dit pasningstilbud.

Hjælp ved nedsat hørelse og forsinket udvikling af sprog

Nogle børn har glæde af et forløb med Auditory Verbal Therapy (AVT-forløb). Denne undervisning finder oftest sted i hjemmet, da forældrene er en vigtig del af undervisningen.

Forløbet skal iværksættes sammen med jeres tale-hørekonsulent, som vurderer om et AVT-forløb er det rette tilbud for dit barn.

Nogle børn har svært ved at lære at læse.

Hvis dit barn ikke lærer at læse så hurtigt, som du og skolen forventer, vil barnets dansklærer og skolens læsevejleder i første omgang planlægge en indsats. Der kan for eksempel i en fastsat periode arbejdes med særligt aftalt læsearbejde i skolen og hjemme.

Læsesituation 

Hvis barnet herefter stadig har behov for en ekstra indsats, kan skolen aftale et møde med læsekonsulenten. Her rådgiver læsekonsulenten konkret i forhold til barnets læseudvikling.

Undersøgelse af dit barns læsning

Hvis dit barn trods en målrettet indsats i skole og hjem stadig har meget svært ved at lære at læse, kan lærerne indstille til et K-møde. På K-mødet vejleder forskellige fagpersoner om hvilken særlig indsats, der kan hjælpe barnet. På K-mødet kan deltagerne også beslutte at indstille til PPR for tværfaglig rådgivning og vejledning herfra.

Om ordblindhed

Mange elever kommer hurtigt i gang med at lære at læse og skrive. Dog kan nogle elever have svært ved at genkende ord hurtigt og præcist. Selv om disse elever har gode evner og får god støtte i skole og hjem, udvikler de ikke deres læsning så hurtigt som klassekammeraterne. For nogle kan der være tale om en forsinket læseudvikling, for andre kan det være tegn på vanskeligheder af mere vedvarende karakter.

Læsning består af to delområder - afkodning og forståelse.

Elever med ordblindhed (dysleksi) har svært ved at omsætte bogstaver og bogstavrækkefølger til sproglyde.

Vanskelighederne er tekniske i det at afkode ordene. Vanskelighederne er ikke i forhold til forståelsen, idet eleven forstår indholdet, hvis det læses højt.

Ordblindhed viser sig hos 3 – 7 % af befolkningen. Ofte – men ikke altid – er der andre i familien med ordblindhed, f.eks. en forælder, bror eller bedsteforælder.

Læs mere på Ordblindeforeningens hjemmeside

Læs mere om kendetegn på ordblindhed på Socialstyrelsens hjemmeside

Gennem skoleforløbet er der løbende opmærksomhed på elever, der er i risiko for at udvikle ordblindhed

Hvis man som forælder er bekymret for sit barns læseudvikling, er første skridt at tale med barnets klasse- eller dansklærer. Skolen har forskellige ressourcepersoner, som dansklæreren har mulighed for at søge råd og sparring hos.

Læs også om test af læsning i skoletiden nedenfor.

Kan elever med ordblindhed udvikle deres læsning?

Ja. Mange elever med ordblindhed kan udvikle deres læsning gennem struktureret undervisning og megen træning i skole og hjem. Men læsehastigheden hos elever med ordblindhed vil være langsommere end hos klassekammeraterne. Derfor kan de have svært ved at nå at læse store tekstmængder.

For at hjælpe elever med ordblindhed til at få viden og oplevelser gennem bøger og tekster og samtidigt udvikle deres sprog og begrebsverden på lige fod med klassekammeraterne er de afhængige af at kunne søge viden på andre måder end gennem egen læsning.

Læs mere om hvordan man kan læse med ørerne.

Ekstra støtte til elever med ordblindhed

Når tekstmængden bliver stor – ofte på mellemtrinnet – kan mange elever med ordblindhed have glæde af at lytte til klassens tekster i elektronisk form. Og skolen vil – efter individuel vurdering – hjælpe den ordblinde elev, så eleven kan komme i gang med at bruge kompenserende it og få downloadet/indscannet klassens tekster, så de kan blive læst op elektronisk.

Inklusionscenter for Læsning på Balleskolen.

Hvis normalbegavede elever med store læse – og stavevanskeligheder har brug for noget ekstra – ud over det, skolen kan tilbyde, er der mulighed for at ansøge om et tilbud i Inklusionscenter for Læsning på Balleskolen. (Eleverne visiteres gennem PPR).

Inklusionscenter for Læsning har følgende to tilbud, som der visiteres til to gange årligt:

A: LÆS OG LÆR IT - TWEENS 3.- 6. kl. (10 elever pr. hold).:
Informations- og forventningsbrochure


B: ”Læs og lær IT Teens”, 7.- 9. årg. (5 elever pr. hold).
Informations- og forventningsbrochure

Silkeborg Ungdomsskoles 10. klasse har også et tilbud til unge med specifikke læsevanskeligheder

Tilbuddet er for både 9.- og 10. klasseelever.

Ungdomsskolens "SPOR 1" består af max. 8 elever (visiteret gennem PPR). En del af timerne i "SPOR 1" læses sammen med andre hold i 10. klasse.

Læs mere på vores hjemmeside om SPOR 1 og 10. klasse på hjemmesiden www.10medpuls.dk og brochuren 10MedPlus

Test for ordblindhed - ny nationale ordblindetest til brug på tværs af uddannelser

I 2015 udgav Undervisningsministeriet en national ordblindetest. Testen kan anvendes, hvor der er mistanke om ordblindhed fra tidligt i grundskolen til studerende på videregående uddannelser både til elever med dansk som modersmål og som andetsprog. Testresultatet vil være gældende i 15 år.

Læs mere om testen i Silkeborg Kommune

NB. Elevens forældre inddrages altid i sagen, når deres barn testes. De skal bl.a. underskrive en bemyndigelseserklæring, før deres barn testes. Forældrene får efterfølgende besked om testresultatet.

Læs mere om den nye ordblindetest på Undervisningsministeriets hjemmeside