Selvbetjening og tidsbestilling

Inklusion og specialtilbud

Inklusion betyder, at et barn eller ung er til stede og deltager, er accepteret og får et udbytte af at være i enten dagtilbuddet, skolen eller fritidstilbuddet.

Børn i klasseværelse

Silkeborg Kommune har som mål, at så mange børn og unge som muligt går i almindelige dagtilbud og skoler tæt på deres nærmiljø. Det giver den bedste sammenhæng for barnet og dets familie. Det er kun børn og unge med svære funktionsnedsættelser, der skal i en specialbørnehave eller en specialklasse.

Inklusion betyder, at et barn eller en ung er til stede og deltager, er accepteret og får et udbytte af at være i enten dagtilbuddet, skolen eller fritidstilbuddet.

Hvis dit barn har brug for en specialpædagogisk indsats, som kun kan udføres i en specialenhed, har Silkeborg Kommune tilbud både under Dagtilbudsloven og Folkeskoleloven:

Tilbud under Dagtilbudsloven

Silkeborg Kommune har specialpladser, der bevilges efter Dagtilbudsloven og Serviceloven. Pladserne bevilges af Børne- og Familieafdelingen i samarbejde med PPL i Skoleafdelingen

Du skal tale med dit barns institution om mulighederne. Går dit barn ikke i en institution, kan du kontakte udviklingskonsulent Camilla Magnussen.

Tilbud under Folkeskoleloven

Silkeborg Kommune har et antal specialklasser under Folkeskoleloven på inklusionscentre for forskellige målgrupper. Du skal tale med din skole om mulighederne.

Læs mere om inklusionscentre og specialklasser nedenfor.

Læs mere om inklusion

Når vi arbejder med gode fællesskaber for børnene, spiller forældrene en vigtig rolle - det er sammen, vi skaber de bedste betingelser for børnene.

Fællesskaber, hvor der er plads til forskellighed, så alle børn bliver udfordret og møder andre børn, de kan spejle sig i og fællesskaber, der forandres og udvikles i forhold til den konkrete børnegruppe.

En folder til forældrene om inklusion

Parent information in English

Et dialogspil, som kan anvendes på forældremøder 

Materiale til personalet med begrebsafklaringer

Fem cases til drøftelse i medarbejdergrupperne

Der er udarbejdet en pjece til forældre, der giver indblik i begrebet, og hvordan inklusion tænkes på skolerne.

Forældrepjece om inklusion

Formålet med inklusionscentrene

Inklusionscentrene har samme funktion som specialskoler. Der er et samarbejde mellem skoler med elever med samme type vanskeligheder. Inklusionscentrene har til opgave at varetage undervisningen af elever med svære vanskeligheder inden for forskellige områder, samt at fastholde og videreudvikle de specialpædagogiske kompetencer i såvel normal- som specialundervisning.

Se de skoler, der har tilknyttet inklusionscentre, i bilag 2.01 til Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen.

Hvis dit barn skal visiteres til et specialtilbud, sker det via ledelsen i dit dagtilbud/skole. 

Læs om de forskellige inklusionscentre (specialskoler) i kommunen nedenfor

Inklusionscenter for elever med svære socio-emotionelle vanskeligheder

Specialklasser for elever med adfærdsvanskeligheder, trivselsproblemer, uhensigtsmæssig opførsel, som eksempelvis ikke at rette sig efter lærerne, at slå de andre elever eller lærer, at kaste med ting, være udadreagerende, at blive meget vred mm.

Inklusionscentre for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder

Specialskole og specialklasser for elever med store faglige vanskeligheder i mange fag, matematik og dansk, som kan skyldes meget forsinket udvikling, svære udviklingsvanskeligheder, mental retardering, dårligt begavelse, udviklingshandicap, svært handicap mm.

Inklusionscentre for svære specifikke læringsvanskeligheder

Specialklasser for elever med normal begavelse kombineret med svære specifikke indlæringsvanskeligheder som koncentrationsvanskeligheder, ADD, ADHD, autisme, gennemgribende udviklingsforstyrrelser og/eller svære opmærksomhedsmæssige vanskeligheder.

Inklusionscenter for elever med svære gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Specialklasser for elever med autisme, Aspergers syndrom og andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Svære læsevanskeligheder > Videncenter for sprog og læsning

Specialtilbud til elever med læsevanskeligheder eller dysleksi (ordblindhed). Videncentret kan hjælpe med bl.a. IT-rygsæk, hjælpemidler til læsning, IT kompensering, Læs og lær IT, læsekurser mm. Visitation til Videncenter for sprog og læsning sker via videncentret.