Selvbetjening og tidsbestilling

Vi gør det endnu bedre at være børnefamilie

Læs 10 fremsynede ideer til, hvordan vi vil gøre Silkeborg Kommune til et endnu bedre sted for børnefamilier.

Glad dreng, der cykler
De fleste børnefamilier synes, at det er skønt at bo i Silkeborg Kommune. Både store og små i familien er helt tæt på det, der er vigtigt.

Men der er også mange gode bud på, hvordan vi sammen kan gøre hverdagen som børnefamilie endnu bedre. 

Derfor har en gruppe af forældre fra hele kommunen valgt 10 fremsynede ideer, som de gerne vil være med til at undersøge og realisere, hvis det er muligt. Og på den måde være med til at gøre det endnu bedre at være børnefamilie i Silkeborg Kommune.

Vi gør det endnu bedre at være børnefamilie

Det skal være nemt og sikkert for alle i familien at bruge cyklen som transportmiddel, når man skal rundt i nærområdet. 

Silkeborg som cykelkommune handler derfor om:

  • at få synliggjort allerede eksisterende cykelstier og -veje og herefter udbygget de steder, hvor der er ”huller” i cykelsystemet
  • at lave bilfri zoner hvor der færdes mange børn
  • at gøre det sjovere at cykle gennem cykelevents, etablering af cykellegeplads og ved opsætning af standere der viser antal cyklister, hvad man sparer ved at cykle fremfor at køre i bil, hvornår man er fremme ved en bestemt destination i lokalområdet osv. 
Idéen bidrager til at gøre Silkeborg Kommune til et endnu bedre sted at være børnefamilie ved bl.a. at:
  • Lette tidspresset i familien, da børnene bliver mere mobile og selvhjulpne
  • Øge familiens sundhed og gøre det mere oplagt at komme ud i naturen
  • Gavne familiens pengepung, da man bliver mindre afhængig af bil
Sådan kommer vi i gang:

Der er allerede blik for etablering af bilfri zoner, hvor der færdes mange børn i den kommunale planlægning. Eksempelvis lukkes vejen hen forbi Den Kreative Skole og biblioteket i forbindelse med realiseringen af Campus Bindslevs Plads, for at skabe de bedst mulige betingelser for et aktivt børne- og ungdomsliv på pladsen. 

Et skridt på vejen kunne være et ”Cykelkort Silkeborg”, der viser alle strækninger i kommunen, hvor det er sikkert for børn at færdes på cykel.

Aktører:

Kommune, politi, lokalafdeling af dansk cyklistforbund, børn og unge i de enkelte lokalområder (komme med input til hvad der vil få dem til at cykle mere), cykelbranchen og evt. cykelstjerner/kendte, der kan fungere som rollemodeller.

På skoler hvor bestyrelse og forældre ønsker det, skal børnene dagligt tilbydes et varmt måltid mod betaling.

Med etablering af madordning i skolerne får børnene hver dag et sundt måltid i en ramme, der fremmer fællesskab og lighed og ordningen giver børnene gode oplevelser omkring mad.

Ved at inddrage børnene i madlavningen får de kundskaber om mad, som de kan tage med i voksenlivet. Og far og mor slipper for at smøre madpakker – en praktisk opgave mindre vil give familierne mere tid til at leve det gode familieliv i Silkeborg Kommune.

Sådan kommer vi i gang:

Gennemføre rundspørge blandt skolebestyrelser og teste interessen for at være med til at udvikle og afprøve en madordning.

Aktører:

Byrådet, skoleafdeling, skolebestyrelser, forældre, evt. Kokkeskolen og lokale madproducenter og –leverandører.

I alle lokalområder er der en eller flere kommunale bygninger, som stort set kun bruges til sit primære formål – fx skole, daginstitution, mv. I stedet for at tænke i nye fysiske rammer, skal der gives mulighed for, at lokale kræfter kan låne lokaler til arrangementer eller aktiviteter for lokalområdets borgere, når bygninger ikke bruges til deres primære formål.

Idéen vil bidrage til at gøre Silkeborg Kommune til et endnu bedre sted at være børnefamilie, fordi den gør adgangen til fælleslokaler i lokalområderne lettere end i dag.

Det vil gøre det mere attraktivt at arrangere diverse aktiviteter (ex fællesspisning) lokalt, styrke relationerne i nærområdet og gøre hverdagen lidt sjovere.

Sådan kommer vi i gang: 

Muligheder for øget brug af kommunale bygninger indgår allerede i Silkeborg Kommunes ejendomsstrategi. Næste skridt er at undersøge, hvad der er muligt indenfor de kommunale rammer og tydeliggøre kommunikationen af mulighederne til kommunens borgere.

Aktører:

Lokale kræfter og lokalråd og primære brugere af bygningerne.

Alt for mange arrangementer og tilbud har for få deltagere pga. manglende kendskab. En online aktivitetskalender skal synliggøre de lokale events, så familierne får øje på de mange muligheder.

En lettilgængelig aktivitetskalender vil skabe øget synlighed omkring de mindre, lokale events og øget kendskab til mangfoldigheden af oplevelser i lokalområderne blandt kommunens børnefamilier. Deltagelse i de lokale events er også et godt afsæt for nye relationer og venskaber naboer imellem og på tværs i lokalsamfundet. Dette vil både berige den enkelte familie og danne grobund for nye initiativer, der også kan bidrage til at gøre Silkeborg Kommune til et endnu bedre sted at være børnefamilie.

Sådan kommer vi i gang: 

Visit Silkeborg har netop lanceret eventkalenderen Silkeborg.live, der eventuelt kan danne udgangspunkt for en videreudvikling med fokus på de mindre, lokale events. 

Lokalrådene tager temperaturen på interessen i det enkelte lokalområde og finder en lokal tovholder. Vedkommende skal være lokalområdets bindeled til arbejdet med at udvikle platformen for onlinekalenderen og til de mange lokale aktører, der skal levere informationer til kalenderen.

Aktører:
Lokalråd, eventarrangører (ex foreninger, skoler, plejehjem, kirke, forretninger) og webbureau/IT-afdelingen.

Legeplads i lokalområder, ude i naturen eller i forbindelse med institutioner bygget op om et tema, valgt af områdets borgere/kommende brugere, som også skal være med til at realisere og passe på legepladsen.

Eksempler på legepladstemaer: boldspil, skov, cykel og trafik, vand, teater osv. En temalegeplads forener leg med læring og giver motorisk udfordring. En legeplads med temaet skov skal selvfølgelig placeres i en skov – så familierne udover leg og bevægelse også får en naturoplevelse sammen. Et net af temalegepladser gør det interessant for børnefamilier at udforske nye steder i kommunen, og nye unikke aktivitetsmuligheder vil bidrage til at gøre Silkeborg kommune til et endnu bedre sted at være børnefamilie.

Sådan kommer vi i gang: 

Udviklingen af nye legepladser og –miljøer er allerede på dagsordenen i Silkeborg Kommune. I projektet ”Silkeborg Leger” eksperimenterer man i samarbejde med Museum Jorn med at forene kunst og leg gennem en serie af forskellige workshops/legeværksteder. 

Næste skridt i realiseringen af idéen vil være at udpege stedet for den første temalegeplads – det kunne evt. ske i forbindelse med Silkeborg Leger og være en Jorn-inspireret legeplads.

Aktører: 

Børnefamilier, børn, fagpersoner, evt. Ungebyrådet, elevråd, uddannelsessteder, lokalråd m.fl.

Afhængig af tema vil der så være en rækkeressourcepersoner at trække på. Det kan f.eks. være:

  • Falck, Brand og Redning
  • Virksomheder
  • AQUA og Naturstyrelsen
  • Idrætsforeninger og spejdere

Der anlægges køkkenhaver i tilknytning til fx folkeskoler og daginstitutioner i Silkeborg Kommune, hvor børnene som en del af undervisningen/hverdagen dyrker grønsager, som de bruger i madlavning i forbindelse med undervisning i skolen, i SFO’en eller i børnehaven.

Haverne bringer mange pædagogiske gevinster med sig. Haverne giver skolerne nye muligheder for at understøtte praktiske læringsformer, hvor læring om råvarer, mad, sundhed osv. sker ved at gøre noget – til gavn for bl.a. bogligt svage børn - og haverne er videre et oplagt læringsrum for aldersintegreret undervisning. Derudover letter haverne en del af den daglige madpakkebyrde for børnenes forældre.

Sådan kommer vi i gang:

Der findes 1-2 folkeskoler, som har mod på at være med i et pilotprojekt, hvor idéen afprøves. Deltagelse i pilotprojektet kræver nogle særlige fysiske rammer, der tillader at der anlægges en køkkenhave af en vis størrelse, samt opbakning og engagement fra elever, lærere og forældre.

Aktører:

Skolebestyrelse, skoleledelse, lærere, elever og frivillige lokale kræfter, der fx vil stille et jordstykke til rådighed og/eller hjælpe til med pasning.

Etablering af let tilgængelige og unikke rammer for undervisning i naturen. Skove, søer, vandløb, hede m.m. giver allerede mulighed for helt unikke måder at gennemføre især naturfaglig undervisning på – disse ønskes suppleret med overdækkede arealer og moderne båd.

Med udeklasseværelser og undervisningsbåd bliver folkeskolen og andre læringsaktører i stand til at tilbyde børn og unge helt nye læringstilbud. Elevernes forståelse af og bevidsthed om naturen vil blive udfordret og styrket ved at være midt i den – i stedet for blot at læse om den. En attraktiv folkeskole er vigtig i børnefamiliernes hverdag og i kampen om nye borgere, og en folkeskole med unik brug af naturen vil styrkeSilkeborgs attraktivitet blandt familier med skolesøgende børn.

Sådan kommer vi i gang:

Skoleafdelingen går i dialog med kommunens folkeskoler om idéen og der indhentes inspiration fra bl.a. Skanderborg Kommunes projekt med udeklasseværelser og soldrevet båd i Ry. Derudover kunne idéen afprøves sammen med Hjejleselskabet på en af selskabets både.

Aktører:

Skoler, lærere, naturvejledere, pensionerede naturfagslærere, forældre og evt. bedsteforældre, VIA og lærerstuderende, produktionshøjskole/Teknisk Skole / Jobcenter (produktion af fysiske rammer) og Hjejleselskabet.

”Silkeborg – kommunen med de sunde vaner” er en samlet betegnelse for eksisterende og nye rammer for børnefamiliers muligheder for motion, bevægelse, sund kost m.m. i Silkeborg Kommune.

Omdrejningspunktet for en moderne sundhedsdagsorden med rødder i kurby-traditionen, der henvender sig til børnefamilier, er et bygningskompleks med faciliteter som badeland, svømmebaner, wellness, legeområder mv.

En kommune med sunde vaner vil betyde nye og anderledes udfoldelsesmuligheder og oplevelser for hele familien, og dermed bidrage til at Silkeborg Kommune bliver et endnu bedre sted at være børnefamilie. 

”Kommunen med de sunde vaner” kan være ramme og afsæt for nye initiativer, der styrker alle børns sundhed gennem bevægelse og leg.

Sådan kommer vi i gang:

Der er allerede initiativer i gang, der skal gøre det nemmere at dyrke de sunde vaner i Silkeborg Kommune, fx udredningen af inden- og udendørs svømmefaciliteter i kommunen. For at sætte endnu mere fart på ”Silkeborg – kommunen med de sunde vaner” kunne man igangsætte en sommerkampagne, der tager udgangspunkt i vores eksisterende faciliteter og naturgivne ressourcer, og samler en række aktiviteter under overskriften ”naturlig velvære for børn (og forældre)”.

Det kunne fx være aktiviteter i forlængelse af søbadene, kano- og kajakture, (familie)aktiviteter på Badeanstalten, cykelture m.m.

Aktører:

Silkeborg Kommune, idrætsforeninger, turistvirksomheder/Visit Silkeborg, panel af børn og forældre.

Etablering af badestrand/bademuligheder i Silkeborg Langsø tæt på byens mange andre tilbud.

En bynær badestrand vil gøre Silkeborg centrum mere tillokkende for børnefamilier, og det vil være oplagt for familierne at besøge badestranden i forbindelse med indkøb og andre ærinder i byen. Badestranden vil imødekomme mange børnefamiliers efterspørgsel efter flere gratis udflugtsmål i Silkeborg, og dermed gøre det endnu mere attraktivt for børnefamilier at besøge eller bosætte sig i Silkeborg Kommune.

Sådan kommer vi i gang:

Idéen om en badestrand i centrum indgår i udredningen af inden- og udendørs bademuligheder i Silkeborg Kommune, og er dermed også et led i realisering af ”Silkeborg – kommunen med de sunde vaner”.

Næste skridt på vejen til en badestrand er at Silkeborg Kommune sammen med Naturstyrelsen når til en endelig afklaring af, hvor en badestrand eller et søbad i Silkeborg Langsø skal placeres.

Aktører:

Silkeborg Kommune, Naturstyrelsen, svømmeklubber, skoler (svømmeundervisning).

En åben udgave af Den Kreative Skole, hvor man (mod betaling), men uden at være tilmeldt hold, kan møde kultur og være kreativ, f.eks. ved at børn laver aktiviteter for andre børn.

Idéen bidrager til at gøre Silkeborg Kommune til det allerbedste sted at være børnefamilie ved at gøre kulturen lettere tilgængelig for alle børn. Derudover giver børnekulturhuset mulighed for, at børn møder kultur og kreativitet på børns præmisser.

Sådan kommer vi i gang:

Biblioteket og Den kreative Skole kontaktes for nærmere afklaring af, hvad der skal til for at realisere idéen om et børnekulturhus i forlængelse af deres eksisterende aktiviteter.

Aktører:

Silkeborg Kommune, børnekulturkonsulent, Den Kreative Skole, biblioteket, forældre og børn.