Selvbetjening og tidsbestilling

Ejendomsskat

Når du ejer fast ejendom eller et stykke jord, skal du betale ejendomsskat. Skatten bliver opkrævet to gange om året.

Illustration der viser noget om betaling af ejendomsskat i Silkeborg Kommune

I Silkeborg Kommune betales ejendomsskatten over to rater den 1. januar og 1. juli. Du modtager din ejendomsskattebillet i din digitale postkasse.

Hvis dit indbetalingskort er blevet væk, kan du indbetale ejendomsskatten via bankoverførsel til vores konto:

Jyske Bank reg.nr. 7170 kontonr. 1942816. Husk at oplyse adressen på ejendommen ved indbetaling, så vi kan se, det er dig der har betalt.

Opkrævning i Silkeborg Kommune for 2021

 • Grundskyld 28,26 promille
 • Landbrug 7,2 promille
 • Forskelsværdi offentlige ejendomme 8,75 promille
 • Dækningsafgift offentlige ejendomme 14,13 promille

 

Læs mere om betaling, beregning, vurdering m.m.

I Silkeborg Kommune betales ejendomsskatten over to rater, med forfald den 1. januar og 1. juli.

Hvis din ejendomsskat ikke er tilmeldt PBS, vil du modtage to girokort til betaling af både 1. og 2. rate når ejendomsskattebilletten sendes ud i december måned.

Hvis betalingen af ejendomsskat er tilmeldt PBS vil der på nederst på ejendomsskattebilletten stå:

”Tilmeldt betalingsservice ved beregningen – derfor ingen indbetalingskort”.

Betaling ved bankoverførsel

Hvis dit girokort er blevet væk, kan du indbetale ejendomsskatten via bankoverførsel til vores konto:

Jyske Bank
Reg.nr. 7170
Konto nr. 1942816

Husk at oplyse adressen på ejendommen ved indbetaling, så vi kan se det er dig der har betalt.

Ved betaling fra udlandet skal du anvende:

IBAN nr. DK4571700001942816
BIC/SWIFT: JYBADKKK

Husk at oplyse adressen på ejendommen ved betalingen, så vi kan se det er dig der har betalt.

Ønsker du at betale via betalingsservice, skal du selv tilmelde betalingen eller henvende dig til dit pengeinstitut. Som ejer af en ejendom, har du pligt til selv at sørge for at betale ejendomsskat, også selvom du ikke har modtaget et girokort.

Ved betaling efter forfaldsdato

Ved betaling efter den sidste rettidige betalingsdag, beregnes der renter pr. påbegyndt måned. Renterne beregnes fra forfaldsdatoen og indtil betalingen sker.

Hvis der bliver udsendt en rykker, vil der blive pålagt et gebyr på 250 kr.

Betales ejendomsskatten ikke efter 1. rykkerskrivelse, vil restancen blive sendt til inddrivelse, hvorefter der vil blive pålagt yderligere gebyr.

Hvis ikke renter og gebyr bliver betalt sammen med ejendomsskatten, bliver de overført til ejendomsskattebilletten næste år.

Hvordan modtager du din ejendomsskattebillet?

Du modtager din ejendomsskattebillet i din digitale postkasse, medmindre du er blevet fritaget for at modtage digital post.

Ejendomsskattebilletten bliver sendt til alle ejendommens ejere. Der bliver dog kun sendt ét sæt indbetalingskort for hver ejendom. 

Hvis ejendommen handles i løbet af året, skal køber og sælger selv lave refusionen af ejendomskatten.  

Lån til betaling af ejendomsskat

Som boligejer kan du låne til ejendomsskat og tilslutningsbidrag, hvis der er friværdi i din bolig, og hvis du opfylder betingelserne.

Læs mere om lån til betaling af ejendomsskat

Skorstensfejning

Som ejer af en ejendom har du pligt til at få renset og efterset din skorsten af en skorstensfejer mindst én gang om året, og du betaler selv for det lovpligtige arbejde.

Kommunen opkræver betaling for skorstensfejning sammen med ejendomsskatten på vegne af skorstensfejeren.

Har du spørgsmål omkring skorstensfejning, herunder til- og afmelding af skorstensfejning, skal du selv kontakte din skorstensfejer.
Telefonnummeret fremgår af ejendomsskattebilletten. Se kort over distrikterne skorstensfejeren rengør skorstene i.

Eventuelle tilbagebetalinger eller opkrævninger i løbet af året foretages af skorstensfejeren selv.

Silkeborg og Them området

Skorstensfejermester Karsten Jensen
Tlf.: 8682 8350
E-mail: krj@fejeren.dk

Kjellerup og Gjern området:

Skorstensfejermester René Dahl Nielsen
Tlf.: 8696 1239
E-mail: renedahl@skorstensfejeren.dk

Rottebekæmpelse

Silkeborg Kommune opkræver afgift for rottebekæmpelse på alle ejendomme – også for ubebyggede grunde.

Afgiften for 2021 er 0,0526 promille af ejendomsværdien. Ved eksempelvis en ejendomsværdi på 1.000.000 kr. vil afgiften således blive 52,60 kr. for rottebekæmpelse.

Hvis du konstaterer rotter, har du pligt til at anmelde det til kommunen. Anmeld tilfælde af rotter her

Vejbelysning

Silkeborg Kommune opkræver betaling for vejbelysning på private fællesveje. De berørte grundejere er blevet orienteret. Læs mere under vejbelysning

Renholdelse og vintertjeneste

For ejendomme beliggende ved Silkeborg midtby og gågaden, opkræver kommunen et gebyr for renholdelse og vintertjeneste af gågader, herunder snerydning og saltning. Det er kommunen, der udfører arbejdet.

For 2020 er gebyret for renholdelse 220 kr. + moms pr. facademeter, og for vintertjeneste er gebyret 80 kr. + moms pr. facademeter.

Spørgsmål kan rettes til Teknik og Miljøafdelingen, Vej og Trafik, på e-mail Team.drift@silkeborg.dk

Forbrugsafgifter, vand, varme og renovation

Silkeborg Kommune opkræver ikke forbrugsafgifter. De bliver opkrævet af Silkeborg Forsyning. For information om vand, varme og renovation henvises til Silkeborg Forsyning på telefon 8920 6400.

Læs mere på silkeborgforsyning.dk

Grundskylden indgår i en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020 (Lov nr. 278 af 12. april 2018). Det betyder, at kommunerne skal indefryse den årlige stigning i grundskylden hvis den er over 200 kr. pr. ejer.

Den midlertidige indefrysningsordning er blevet forlænget til og med 2023. Ordningen vil være rente- og gebyrfri i den periode.

Fra 2. halvår 2021 eller tidligst muligt herefter gøres den midlertidige indefrysningsordning frivillig. Fravælges ordningen vil det medføre, at det indefrosne beløb fra 2018 og frem til ordningen fravælges vil skulle indbetales.

Forventningen er, at der via www.borger.dk bliver åbnet op for, at man kan indfri indefrysningslånet fra maj/juni måned 2021.

Læs mere om muligheden for at betale indefrosset grundskyld

Hvornår skal du betale indefrosset grundskyld?

Du skal betale det indefrosne beløb, når du sælger din ejendom. 

Du vil automatisk modtage en opgørelse og et indbetalingskort i forbindelse med salg og indfrielse af lånet. Overtager din ægtefælle ejendommen, overtager vedkommende lånet.

Læs om ordningen på skat.dk

 

Ejendomsskat – også kaldet grundskyld er en skat på jord. Det er altså ikke en beskatning af boligen, men af selve den grund du ejer. Ejendomsskatten bliver beregnet på baggrund af den afgiftspligtige grundværdi, som er den laveste af følgende to værdier:
 1. Grundværdien minus evt. fradrag for forbedringer, som er fastsat ved vurderingen pr. 1. oktober 2 år tidligere.
     
 2. Den afgiftspligtige grundværdi for ejendommen, som dannede grundlag for påligningen af grundskyld det foregående skatteår, forhøjet med en reguleringsprocent.

Reguleringsprocenten fastsættes efter den skønnede stigning i det samlede kommunale udskrivningsgrundlag for skatteåret tillagt 3 %. Reguleringsprocenten kan højest udgøre 7 %, og er i 2021 fastsat til 6,4 %.

Stor stigning i ejendomsskatten

Enkelte ejere kan opleve, at ejendomsskatten har en større stigning end beskrevet ovenfor. Det kan skyldes, at deres ejendom er omfattet af:

 • Ejendomme som har skiftet status, eksempelvis fra landbrug til parcelhus, eller fra erhvervsejendom til beboelsesejendom.
 • Ejendomme som har haft fradrag for forbedringer i grundværdien, som er bortfaldet. Fradrag for forbedringer gives i grundværdien, og bortfalder automatisk efter 30 år.
 • Ejendomme, hvor der er sket ændringer i grundens matrikelforhold, eksempel ved frasalg eller tilkøb af jord. Alle ejendomme bliver vurderet én gang årligt pr. 1/10, og der vil kunne gå 2-3 år inden salget/købet slår igennem på din ejendomsskat. I mellemtiden skal køber og sælger selv fordele ejendomsskatten.             

        Eksempelvis vil salg af jord den 15/10 2017 først blive
        vurderet pr. 1/10 2018. Det vil først få indvirkning på
        ejendomsskatten for 2020.

 • Ejerlejligheder hvor fordelingstallet er ændret.

 

Følgende promiller opkræves i Silkeborg Kommune for 2021

 • Grundskyld 28,26 promille
 • Landbrug 7,2 promille
 • Forskelsværdi offentlige ejendomme 8,75 promille
 • Dækningsafgift offentlige ejendomme 14,13 promille

Dækningsafgift af erhvervsejendomme

Der opkræves ikke dækningsafgift af erhvervsejendomme i Silkeborg Kommune.

Alle klagesager vedr. grundværdi og fradrag for forbedringer bliver behandlet hos Vurderingsstyrelsen

Hvis du får medhold i din klage, kan der blive tale om, at du skal have udbetalt ejendomsskat.

Silkeborg Kommune kan først udbetale ejendomsskat, når sagen er afsluttet hos Vurderingsstyrelsen, og når vi har modtaget ændringerne.

Ændringerne bliver lavet i rækkefølge efter hvornår vi har modtaget dem fra Vurderingsstyrelsen.

Ejendomsvurderingen bruges til at beregne både ejendomsværdiskat samt ejendomsskat.

Ejendomsværdien anvendes til beregning af din ejendomsværdiskat, som opkræves på din selvangivelse, og grundværdien anvendes til beregningen af din ejendomsskat, som opkræves af kommunen.

Alle vurderinger foretages hos Vurderingsstyrelsen.

Har du spørgsmål til, eller klager over din ejendoms- eller grundværdi kan du kontakte Vurderingsstyrelsen på deres hjemmeside eller på telefon 7222 1616.

Som ejer af en ejendom, betaler du ejendomsskat (grundskyld) til den kommune, hvor din ejendom er beliggende.

Ejendomsskatten bliver beregnet af ejendommens grundværdi minus eventuelle fradrag for forbedringer.

Det er Vurderingsstyrelsen der fastsætter grundværdien. Den enkelte kommune fastsætter grundskyldspromillen og opkræver ejendomsskatten.

Sammen med ejendomsskatten bliver der opkrævet bidrag til bl.a. rottebekæmpelse og skorstensfejning.

Betaling af ejendomsskat 

Ejendomsskattebilletten bliver udsendt én gang årligt i december måned. Heraf kan du se den ejendomsskat, der skal betales. I Silkeborg kommune bliver ejendomsskatten opkrævet to gange om året. Raterne forfalder den 1. januar og den 1. juli.

Ejerskifte og ejendomsskat   

Når en ejendom er solgt, får Silkeborg Kommune automatisk en besked om ejerskifte, når ejerskiftet er tinglyst.

Ved salg af ejendom skal ejendomsskattebilletten gives videre til den nye ejer. Hvis du som sælger er tilmeldt PBS, bliver opkrævningen automatisk afmeldt PBS, når ejerskiftet er registreret.

Ved køb af ejendom vil du som køber modtage et girokort fra kommunen til betaling af den efterfølgende rate. Hvis du vil tilmeldes PBS, skal det ske gennem dit pengeinstitut. Oplysningerne hertil står på girokortet.

Opkrævning af ejendomsskat og afgifter følger ejendommen. Da ejendomsskattebilletten kun bliver udsendt én gang årligt, skal sælger og køber selv ordne en evt. refusion af ejendomsskatter, hvis ejendommen bliver solgt i løbet af året.

Det er altså ikke kommunen, som laver refusionen mellem køber og sælger.

Læs mere under punktet betaling af ejendomsskat.