Selvbetjening og tidsbestilling

Nedrivning af forfaldne bygninger

For at forbedre det fysiske miljø i landsbyerne og i det åbne land støtter Silkeborg Kommune nedrivning af forfaldne huse. Det sker efter aftale med ejerne.

Hvem kan søge?

 • Ejere af boliger, som mangler tidssvarende opvarmning, wc eller bad eller er opført før 1960 og er væsentligt nedslidt. For boliger kan der være tale om udlejningsboliger, ejer og andelsboliger, som er beliggende i det åbne land eller i byer med færre end 3.000 indbyggere.
 • Ejere af tomme og udtjente erhvervsbygninger beliggende i byer under 3.000 indbyggere. Kun erhvervsbygninger, hvor erhvervet er nedlagt, som skæmmer omgivelserne og derfor er til gene for byens fysiske miljø og omkringliggende beboelsesejendomme, kan omfattes af denne indsats til nedrivning. Erhvervsbygninger beliggende i det åbne land er ikke omfattet

Hvilke betingelser stilles der?

 • Det en politisk beslutning at prioritere bygninger, som ligger synligt langs hovedlandevejene og dernæst i landsbyerne.
 • Bygningen skal være nedslidt og i dårlig stand.
 • Der skal indgås en frivillig aftale med kommunen, hvor ejer accepterer, at nedrivningsarbejdet varetages af kommunen som bygherre. Dette for at sikre, at nedrivningen sker i overensstemmelse med miljøkrav og den kommunale affaldsordning.
 • Hvis der er pant i bygningen skal samtykke fra samtlige panthavere vedlægges – med mindre der er tale om en ruin.

Tilskuddets størrelse

Silkeborg Kommune yder normalt fuld støtte til de bygninger, det besluttes at nedrive.

Sådan søger du

Ansøgningen sendes med e-mail til teknisk@silkeborg.dk eller som papirbrev til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 8600 Silkeborg.

Ansøgningen skal indeholde følgende punkter:

 • Adresse og matrikelnummer
 • Begrundelse for ønsket om nedrivningen.
 • Evt. fotos af bygningens fysiske tilstand

Sagsgangen

 1. Ansøgningen sendes til kommunen.
 2. Kommunen vurderer, hvilke ejendomme der kan tilbydes nedrevet. Ved mange indkomne ansøgninger samles ansøgninger 2-3 gange om året. Bygningen vurderes på den fysiske tilstand samt dens synlighed og geografiske placering jf. den politiske beslutning om at prioritere bygninger, som ligger synligt langs hovedlandevejene og dernæst i landsbyerne. Bygningen vurderes også på dens kulturhistoriske og miljømæssige betydning.
 3. Besigtigelse af ejendommen.
 4. Svar til ansøgere med tilsagn om/afslag på nedrivning.
 5. Indgåelse af nedrivningsaftale med ejer af ejendommen.
 6. Samtykke fra ejendommens panthavere om nedrivning af ejendommen.
 7. Kommunens rådgiver besigtiger ejendommen og udarbejder miljørapport.
 8. Kommunens rådgiver indhenter tilbud fra nedrivningsfirmaer.
 9. Bygningen nedrives.

Fakta

”Puljen til landsbyfornyelse” indgår i regeringens Vækstplan DK 2014-2015. Der er afsat i alt 200 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til at istandsætte eller nedrive forfaldne bygninger i det åbne land og byer med færre end 3.000 indbyggere. 70 kommuner har andel i puljen.

Silkeborg Kommune har i 2015 fået et beløb på 2,6 mio kr. fra "Pulje til Landsbyfornyelse", 769.000 kr. i 2016, 611.000 kr. i 2017 og kr. 611.000 i 2018.