Selvbetjening og tidsbestilling

Beboerklagenævn

Beboerklagenævnet afgør tvister (uenigheder) mellem lejere og udlejere i almene boliger, altså hvis du bor til leje i en almen boligorganisation. Alle lejere og udlejere inden for det almene boligbyggeri kan derfor henvende sig.

Det er beboerklagenævnets opgave at afgør tvister mellem lejere og udlejere inden for de almene boliger i henhold til lov om leje af almene boliger. Dog kun inden for de områder hvor beboerklagenævnet er tillagt kompetence.

De mest almindelige tvister er sager om:

 • Boligens stand ved indflytning
 • Vedligeholdelse og istandsættelse
 • Modregning i depositum
 • Bytte og fremleje
 • Husordenovertrædelser
 • Lovligheden af trufne beslutninger i de beboerdemokratiske organer
 • Varslingers lovmæssige indhold ved huslejeforhøjelser
 • Forbrugsregnskaber

Du kan ikke klage over:

 • Opsigelse eller ophævelse af et lejemål
 • Størrelsen af lejen og af lejeforhøjelser
 • Forholdsmæssig afslag i lejens størrelse som følge af mangler med det lejede 

Sådan klager du

Hvis du som lejer eller udlejer ønsker at beboerklagenævnet skal afgøre en tvist, skal du sende sagen skriftligt.

Du kan her se hvad du skal sende med:

 • En kort beskrivelse af hvad det er du ønsker nævnet skal tage stilling til
 • Dokumentation for at klagen har været forelagt modparten
 • Dokumentation for indbetaling af gebyr skal vedlægges klagen 
 • Kopi af bilag der dokumenterer klagen
 • Kopi af lejekontrakt
 • Evt. billeder

Gebyr

I 2021 skal du betale 147 kr. pr. sag for at få sagen behandlet. Beløbet skal du indbetale samtidig med at du sender klagen. Husk at medsende dokumentation for indbetaling af gebyret. I modsat fald bliver sagen afvist. Beløbet bliver ikke tilbagebetalt, selvom du får medhold i sagen.

Du skal indbetale beløbet på kontonr. 7170 0001942816 med oplysning om dit navn og adressen på det lejemål du klager over.

Du skal sende klagen til Beboerklagenævnets sekretariat.

Beboerklagenævnets afgørelse kan du indenfor 4 uger sende direkte for boligretten. Visse boligretsdomme kan du anke til landsretten.

Råd og vejledning

Nævnet yder ikke rådgivning til lejer eller udlejer og optræder heller ikke på den ene parts side. Nævnets sekretariat yder dog vejledning om hvordan du konkret indbringer en sag for nævnet.

Har du brug for rådgivning og vejledning kan du udover at gå til en advokat, blandt andet få hjælp ved lejer- og udlejerorganisationer eller ved Silkeborg Retshjælp. 

Silkeborg Lejerforening
Christian 8.s Vej 1
8600 Silkeborg

Tlf: 86 82 23 36
Mail: llo@llosilkeborg.dk 

Silkeborg Retshjælp 
Drewsensvej 62B
8600 Silkeborg 

Tlf: 86 81 03 00 onsdag kl. 19-21 og torsdag 18-20 (ved en ny sag)
Mail: mail@sirh.dk  

Det er muligt at få hjælp ved personligt fremmøde på Silkeborg Bibliotek:

mandage 13.00 - 15.00
onsdage 15.00 - 17.00.
torsdage 18.00 - 20.00 

Læs mere på silkeborgretshjælp.dk

Sagsforløb

Beboerklagenævnet modtager din klage og registrerer det indbetalte beløb før sagen bliver behandlet. Den skriftlige klage bliver sendt til modparten til udtalelse. Fristen for svar er som udgangspunkt 2 uger. Modparten kan dog i nogle tilfælde få fristen forlænget.

Efter modtagelse af svar fra modparten, vil sagsbehandleren vurdere, om sagen kræver yderligere oplysninger.

Hvis det bliver nødvendigt at besigtige lejligheden/ejendommen, eller at holde et møde på nævnets kontor, vil udlejer og lejer – og deres eventuelle repræsentanter – få besked herom med mindst 1 uges varsel.

I besigtigelsen/mødet deltager nævnets formand og medlemmer samt nævnets sekretær. I sager om husordensovertrædelser deltager tillige en social sagkyndig person.

Afgørelsen bliver sendt til udlejer og lejer samt deres eventuelle repræsentanter.

Sagsbehandlingstid

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er ca. 6 måneder. Der kan dog gå kortere eller længere tid alt efter sagens karakter. Sagsbehandlingstiden i husordenssager er typisk kortere.

Beboerklagenævnets sammensætning

Beboerklagenævnet består af en formand og to andre medlemmer. Formanden udpeges af direktøren for Familieretshuset efter indstilling fra Byrådet og skal have bestået juridisk kandidateksamen. De to sagkyndige medlemmer, som repræsenterer henholdsvis lejer og udlejer, vælges af Byrådet efter indstilling af henholdsvis de almene boligorganisationer og de større lejerforeninger i kommunen.

De nuværende medlemmer er:

Claus Rohde (formand)
René Kjær Rasmussen
Poul Erik Kristensen