Selvbetjening og tidsbestilling

Huslejenævn

Huslejenævnet træffer afgørelse i tvister (uenigheder) mellem lejere og udlejere af private udlejningsejendomme i henhold til reglerne i lejelovgivningen. Alle lejere og udlejere i private udlejningsejendomme kan derfor henvende sig.

Sådan indbringer du en sag for huslejenævnet.

Når du vil indbringe en sag i nævnet henviser vi til, at du benytter vores formular.

Indsend sag til huslejenævnet

Formularen udfylder du direkte på hjemmesiden og afslutter ved at trykke send. 

Såfremt du er repræsentant for lejer eller udlejer anmodes du om, at sende vedkommendes kontaktoplysninger, gerne med mailadresse, sammen med den indbragte klage.

Det er vigtigt, at du udfylder alle de relevante felter i formularen, før du sender den til nævnet.

Det koster et gebyr at indbringe en sag. Du kan nedenfor læse mere om størrelsen på gebyret og hvordan det skal betales.

Nævnet kan kun træffe afgørelse indenfor de områder, hvor huslejenævnet i lovgivningen er tillagt kompetence.

Hvilke sager kan indbringes?

De mest almindelige tvister er sager om:

 • Lejens størrelse
 • Vedligeholdelsesforhold
 • Forbrugsregnskaber
 • Istandsættelse ved fraflytning
 • Modregning i depositum
 • Varsling af huslejeforhøjelse
 • Antennebidrag og betaling af adgang til elektronisk kommunikationstjeneste
 • Urimelige vilkår for lejemål af værelser, herunder udlejerens opsigelse
 • Manglende overholdelse af husordenen (husordenssager kan dog kun indbringes af udlejer)

Du kan ikke klage over:

 • Spørgsmål om opsigelse eller ophævelse af lejemål (dog visse undtagelser ved værelser)
 • Forholdsmæssigt afslag i lejen som følge af mangler ved det lejede

Forhåndsgodkendelse af lovlig leje

Som udlejer har du i visse tilfælde mulighed for, at få nævnets forhåndsgodkendelse af en lovlig leje. Disse tilfælde kan være:

 • Hvis udlejer har planer om at foretage forbedringer, der vil medføre en lejeforhøjelse, eller ombygninger, der medfører oprettelse af nye boliglejemål i en tagetage, der ikke har været indrettet til beboelse før.
 • Ved enkeltlejemål, når en ejer eller andelshaver ønsker at udleje sin bolig, når ejer eller andelshaver ikke ejer eller har brugsret til andre udlejede boliger.

Gebyr

I 2021 skal du betale hhv. 315 kr. pr. sag for at få sagen behandlet og 526 kr., når du anmoder huslejenævnet om at forhåndsgodkende en leje. Beløbet skal du indbetale samtidig med at du sender sagen. Husk at medsende dokumentation for indbetaling af gebyret. I modsat fald bliver sagen afvist. Beløbet bliver ikke tilbagebetalt, selvom du får medhold i sagen.

I sager hvor lejer får fuldt medhold i sin klage, bliver udlejer pålagt at betale et gebyr på 6.024 kr. til huslejenævnet.

Du skal indbetale beløbet på kontonr. 7170 0001942816 med oplysning om dit navn og adressen på det lejemål du klager over.

Huslejenævnets afgørelser kan indenfor 4 uger sendes direkte til boligretten. Visse boligretsdomme kan du anke til landsretten.

Huslejenævnet træffer sine afgørelser efter bestemmelserne i Lejeloven og Boligreguleringsloven.

Råd og vejledning

Nævnet yder ikke rådgivning til lejer eller udlejer og optræder heller ikke på den ene parts side. Nævnets sekretariat yder dog vejledning om, hvilken type sager du kan indbringe for huslejenævnet, praktiske forhold i forbindelse med sagen og oplysning om den konkrete lovgivning.

Har du brug for råd og vejledning kan du udover at gå til en advokat, blandt andet få hjælp ved lejer- og udlejerorganisationer eller ved Silkeborg Retshjælp.

Silkeborg Lejerforening
Christian 8.s Vej 1
8600 Silkeborg

Tlf: 86 82 23 36
Mail: llo@llosilkeborg.dk

Silkeborg Retshjælp
Drewsensvej 62B
8600 Silkeborg

Mail: mail@sirh.dk  

Telefon: 86 81 03 00 onsdag kl. 19-21 og torsdag 18-20 (ved en ny sag)

Det er muligt at få hjælp ved personligt fremmøde på Silkeborg Bibliotek:
mandage 13.00 - 15.00
onsdage 15.00 - 17.00.
torsdage 18.00 - 20.00 

Læs mere på silkeborgretshjælp.dk

Sagsforløb

Huslejenævnet modtager din klage og registrerer det indbetalte beløb før sagen bliver behandlet. Klagen bliver sendt til modparten til udtalelse. Fristen for svar er som udgangspunkt 2 uger. Modparten kan dog i nogle tilfælde få fristen forlænget.

Efter modparten har svaret, vil sagsbehandleren vurdere, om sagen kræver yderligere oplysninger.

Hvis det bliver nødvendigt at besigtige lejligheden/ejendommen, eller at holde et møde på nævnets kontor, vil udlejer og lejer – og deres eventuelle repræsentanter – få besked herom med mindst 1 uges varsel.

I besigtigelsen/mødet deltager nævnets formand og medlemmer samt nævnets sekretær. I sager om husordensovertrædelser deltager tillige en social sagkyndig person.

Afgørelsen bliver sendt til udlejer og lejer samt deres eventuelle repræsentanter.

Sagsbehandlingstid

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er ca. 4 måneder. Der kan dog gå kortere eller længere tid alt efter sagens karakter. Sagsbehandlingstiden i husordenssager er typisk kortere.

Normtal

Herunder finder du normtal for 2020:

 • 3.275 kr. pr. beboelseslejlighed for administration
 • 2.275 kr. pr. beboelseslejlighed for egen vicevært/udokumenteret viceværtudgift

Normtal for 2021:

 • 3.325 kr. pr. beboelseslejlighed for administration
 • 2.300 kr. pr. beboelseslejlighed for egen vicevært/udokumenteret viceværtudgift

Huslejenævnets sammensætning

Huslejenævnet består af en formand og to andre medlemmer. Formanden udpeges af direktøren for Familieretshuset efter indstilling fra Byrådet og skal have bestået juridisk kandidateksamen. De to sagkyndige medlemmer, som repræsenterer henholdsvis lejer og udlejer, vælges af Byrådet efter indstilling af henholdsvis de større grundejerforeninger og de større lejerforeninger i kommunen.

De nuværende medlemmer er:

Hans Henrik Edlund (formand)
Lars Vindfeldt Skals
Ole Andersen