Selvbetjening og tidsbestilling

Landzone

Det kan kræve landzonetilladelse at ændre anvendelsen af jordarealer eller bygninger, udstykke eller opføre ny bebyggelse, når du er udenfor bygrænsen.

Foto

Hvad er landzone? 


Det er landzone, hvis ikke det er byzone eller sommerhusområde. 

Se om et område er landzone (åbner webkort) 

Bemærk: Rød områder i kortet er byzone, gule er sommerhusområde og resten er landzone.

Hvis du ønsker at vide mere om landzonebestemmelserne så kig i Vejledning om landzoneadministration Planlovens §§34-38

Læs også Erhvervsstyrelsens side om landzonebestemmelserne

Ansøg om en landzonetilladelse


Du er altid meget velkommen at kontakte Team Omegn & Landskab for en dialog om dit projekt. Du kan få dit projekt behandlet ved at indsende en ansøgning.

Hensyn

Der indgår altid nedenstående i behandlingen af en ansøgning:

  • Planlægningen (kommuneplanen og vurdering af om det ansøgte er lokalplanpligtigt)
  • Miljø (støj, røg, kloakering og forureningsrisiko)
  • Natur (natur, vandløb, skov og sø)
  • Landskab (se mere om landskaber på landskabssiden)
  • Kulturmiljø
  • Nabohensyn
  • Klima (oversvømmelsesrisiko, servicestruktur)
  • Vejforhold (trafik, byggelinjer, vej og kollektiv trafik)
  • Afgørelsens betydning for fremtidige lignende afgørelser (præcedens)

Procedure

Ansøgning indsendes via det grønne felt øverst til højre.

Du kan forvente en afgørelse indenfor 1-3 måneder afhængig af sagens kompleksitet.

Ansøger modtager en foreløbig vurdering, hvis det ansøgte ikke umiddelbart kan tillades, men hvor der er mulighed for at tilrette projektet.

Ansøgningen sendes som oftest i naboorientering

Hvis naboer indsender bemærkninger sendes disse til partshøring hos ansøger.

Nogle gange er det politikerne i Plan- og Vejudvalget, som beslutter om der skal gives tilladelse. 

Der meddeles enten tilladelse, eller der varsles et afslag inden endeligt afslag.

Klage

Der er mulighed for at klage over en afgørelse til Planklagenævnet

Så lang tid tager det

Reglerne om naboorientering, partshøringen og 4 ugers klagefrist medfører, at det minimum tager 8 uger, fra der er ansøgt om landzonetilladelse, til at landzonetilladelse kan udnyttes, eller der kan meddeles byggetilladelse m.v.

Der er meget forskel på, hvor lang tid en ansøgning om landzonetilladelse tager - det afhænger af, hvor komplekst det ansøgte er.