Selvbetjening og tidsbestilling

Økonomisk tilskud til ansættelse af handicaphjælper (BPA)

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance
En BPA er et økonomisk tilskud til dig, der har et handicap, så du selv kan ansætte en eller flere handicaphjælpere.

Kørestolsbruger

Hvem kan få en BPA

Du skal - på grund af betydelig og varigt handicap - have et behov, som gør det nødvendigt med hjælp efter denne særlige ordning.

Du skal have et mere massivt og sammensat hjælpebehov, som ikke kan dækkes ved anden hjælp. Eksempelvis almindelig pleje og praktisk hjælp og en ledsageordning.

Du skal derudover kunne fungere som arbejdsgiver. Hvis du overfører dit tilskud til en nærtstående (ægtefælle, samlever, forældre, søskende eller andre, der har et nært forhold til dig), en privat virksomhed eller en forening, skal du dog alene være i stand til at fungere som daglig leder/arbejdsleder for hjælperne.

Du skal være over 18 år, men der er ikke fastsat en øvre aldersgrænse.

Du skal bo i egen bolig.

Yderligere information

Beregningen af tilskud til ansættelse af hjælpere sker på samme vilkår, uanset om du selv er arbejdsgiver, eller om du har overført tilskuddet til en nærtstående, en privat virksomhed eller en forening.

Beregningen af hjælpen foretages i et samarbejde med dig og sker ud fra en individuel vurdering af dit behov for hjælp.

Hvis du ønsker det, kan du godt få en beregning på færre timer, end den kommunale beregning fastsætter. Det kan for eksempel være ud fra et ønske fra dig om at være alene nogle timer af døgnet, eller på grund af at en pårørende vil påtage sig at hjælpe dig i nogle timer.


Det er dig der vælger om du ønsker at være arbejdsgiver for hjælperne, eller om du hellere vil indgå en aftale om at overføre tilskuddet til en nærtstående, en privat virksomhed eller en forening der vil påtage sig opgaven.

Hvis du vælger at indgå aftale med for eksempel en privat virksomhed eller en forening, skal du være opmærksom på, hvilken pris i aftaler for de ydelser du får, og om aftalen er indenfor rammerne af de vilkår, som dit tilskud er beregnet efter.

Som udgangspunkt indebærer arbejdsgiverrollen, at du har ansvaret for at administrere ydelsen og de praktiske og juridiske opgaver, der er forbundet med at have en BPA, det vil sige:

 • ansættelse og afskedigelse af hjælpere
 • udarbejdelse af ansættelsesbeviser til hjælpere
 • udbetaling af løn
 • indberetning af skat, tegning af lovpligtige forsikringer, indbetaling til ferie, barselsfond og ATP
 • gennemførelse af nødvendige arbejdsmiljøforanstaltninger

 

Der findes en række private virksomheder, der tilbyder at varetage opgaver forbundet med en BPA for borgerne. Du kan orientere dig gennem annoncering i handicapforeningernes blade, internettet og lokalaviserne.

Har du overført tilskuddet til en nærtstående, en privat virksomhed eller en forening, der derfor fungerer som arbejdsgiver, skal du stadig kunne fungere som arbejdsleder for hjælperne.

Ved arbejdsleder forstås almindeligvis, at du skal tilrettelægge hjælpen og fungere som daglig leder for hjælperne, det vil sige at :

 • varetage arbejdsplanlægning sammen med og for hjælperne
 • udarbejde jobbeskrivelse og jobopslag/annonce
 • udvælge hjælpere, herunder varetage ansættelsessamtaler
 • varetage oplæring og daglig instruktion af hjælperne
 • afholde personalemøder med hjælperne
 • afholde medarbejderudviklingssamtaler (MUS)

 

Silkeborg Kommune har lavet en brugerhåndbog som en hjælp til dig der har en BPA. Brugerhåndbogen vil forhåbentlig give dig svar på mange af de spørgsmål, du måtte have.

Hvis du har brug for at få brugerhåndbogen læst op, og det ikke kan lade sig gøre, så kan du kontakte Voksenrådgivningen på tlf. 23 24 97 28 eller skrive til bpa@silkeborg.dk

For at få en BPA skal du kontakte Socialafdelingen. Her vil du få kontakt med en rådgiver, som vil give dig råd og vejledning i forhold til om du kan få en BPA.