Selvbetjening og tidsbestilling

Hjælp til børn med handicap og deres forældre

Er du forældre til et handicappet barn, har du og din familie forskellige muligheder for at få hjælp og støtte. Hjælpen og støtten vurderes og tilpasses altid efter dit behov og kan spænde fra rådgivning til en døgnanbringelse.

Du kan tilbydes hjælp, hvis dit barn har:

 • et betydeligt og varigt handicap. det kan være et fysisk eller et psykisk handicap
 • en eller flere indgribende kroniske eller langvarige lidelser

Dit barns og din families behov for hjælp og støtte vurderes individuelt ud fra dit barns handicap og konkrete problemstillinger. Vi tilbyder blandt andet:

 • Rådgivning og vejledning
 • Hjælp og støtte i og udenfor hjemmet
 • Ledsagelse
 • Økonomisk hjælp
 • Pasningstilbud og skole
 • Aflastning
 • Døgnanbringelser

Rådgivning om børn og unge med vidtgående fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

Familievejlederordningen er et tilbud til familier med børn og unge i alderen 0-18 år, som netop har fået konstateret en betydelig og varig fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse.

Familievejlederordningen varetages af en person, der er neutral og uafhængig af Familierådgivningen, og uden myndighed til at træffe afgørelser. Der tilbydes en samtale af en til to timers varighed. Formålet med familievejledningen er at tilbyde en introducerende og helhedsorienteret vejledning om jeres rettigheder og hjælpemuligheder samt oplyse om videns miljøer og handicaporganisationer.

Vejledningen tilbydes indenfor 3 måneder efter, at kommunen har fået kendskab til, at funktionsnedsættelsen er konstateret.

Kontaktperson er Ann-Britt Dalby, tlf. 2480 1534

Som forældre til et barn med en vidtgående fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, eller indgribende kronisk eller indgribende langvarig lidelse, kan man søge råd og vejledning hos en af vores familierådgivere i Familie og Børnehandicap. Familierådgivningen forholder sig også til jeres muligheder for forskellige former for praktisk og økonomisk hjælp. Evt. afgørelser om støttemuligheder træffes ud fra Servicelovens bestemmelser.

Målet er, at I som familie og jeres barn/den unge, kan leve så normalt som muligt på trods af og med funktionsnedsættelsen. Der arbejdes ud fra en helhedsorienteret tilgang i et samarbejde med jer forældre, med barnet/den unge, andre fagpersoner og evt. frivillige.

I kan komme i kontakt med en familierådgiver ved at ringe til Silkeborg kommunes hovednummer tlf. 8970 1000 eller fremsende en digital ansøgning via Silkeborg kommunes hjemmeside. Samarbejde kan også ske ved henvendelse fra egen læge eller hospitalet, hvor der beskrives et behov for specialiseret rådgivning, da jeres barn har et vidtgående handicap, som er indgribende for barnets hverdag.

Familierådgiveren kan træffes ved et personligt møde efter aftale. I Silkeborg kommune kommunikerer vi også via telefon, via appen Letdialog eller på sikker mail via Borger.dk.

Familierådgiveren er behjælpelig med introduktion til Letdialog samt Sikker mail.

Nye familierne vil modtage brev med navn og telefonnummer på tildelte rådgiver, og blive tilbudt mulighed for et indledende præsentationsmøde. Mødet kan bruges til at hilse på hinanden, afklare behov og muligheder for indsats, samt belyse de arbejdsgange som er forbundet med indsatsen.

Vi samarbejder med jer forældre, omkring løsninger for jeres barn, gennem dialog og gensidig respekt. Det er vigtigt, at I bidrager med jeres unikke viden om jeres barn, så vi kan finde de bedste støttemuligheder, der vedrører jeres barn. Det er også vigtigt, at vi får afstemt forventningerne til vores samarbejde gennem dialog.

For at kunne vurdere evt. behov for støtte, foretager familierådgiveren altid en målgruppevurdering. Vurderingen skal beskrive, om jeres barn har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Formålet er videre at beskrive følgerne af dette og dermed behovet for støtte.

Udarbejdelse af målgruppevurderingen foregår i et tæt samarbejde med jer som forældre, barnet eller den unge selv, men også i et samarbejde med daginstitution, skole, de lægefaglige udtalelser eller andre fagpersoner, som kender dit barn.

Vurderingen af evt. støtte tager udgangspunkt i barnets behov, hvor der opmærksomhed på, at hele familien skal trives og fungere.

Ved etablering af forskellige støtteforanstaltninger efter servicelovens bestemmelser, skal familierådgiveren i tæt samarbejde med jer forældre og barnet/den unge sikre en løbende opfølgning. Det skal sikres, at støtten fortsat er den rette. Det skal vurderes om der evt. er behov for justeringer i støtte, behov for nye former for støtte eller måske afslutte støtten hvis behovet har ændret sig.

For yderligere relevant info henvises bl.a. til:
 • Silkeborg kommunes hjemmeside - her kan du bl.a. læse mere om, hvordan man ansøger om støtte, pjece om ”Den gode overgang fra Ung til Voksen” m.v.
 • Frivilligcenter Silkeborg har en bred vifte af tilbud, som også kan være relevante. Der kan være såvel individuelle tilbud som gruppetilbud.