Selvbetjening og tidsbestilling

Kulturelle tilskud

Silkeborg Kommune har en række kulturelle tilskud, som det er muligt at søge om.

Museum Jorn set ude fra

Kulturelle tilskud

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget afsætter ved hvert års budgetlægning et beløb til brug for bevilling af  støtte til offentlige kunst- og kulturarrangementer efter ansøgning. Vi kalder puljen "de frie kulturelle midler". Har du en forening eller fond med vedtægter, har du mulighed for at søge om støtte til et arrangement. Som hovedregel ydes der ikke tilskud til produktion, medmindre Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har afsat midler specifikt hertil.

Målet med de frie kulturelle midler er, at så mange borgere i Silkeborg Kommune som muligt får mulighed for at opleve og deltage i de støttede kulturarrangementer.

Du kan søge om støtte til
Du kan søge om kommunal støtte til ikke-kommercielle kunst- og kulturarrangementer for eksempel:

 • Koncerter
 • Musicals
 • Festivaler
 • Kunstudstillinger
 • Teaterforestillinger
 • Danseforestillinger
 • Bogudgivelser
 • Andre kunst- og kulturarrangementer, der medvirker til opfyldelse af retningslinjernes formål.

Du kan søge om støtte hvis
Du kan søge om tilskud, hvis du er arrangør af ikke-kommercielle kulturarrangementer i Silkeborg Kommune. Som arrangør skal du som hovedregel være:

 • En forening med vedtægter
 • En fond med vedtægter

Disse udgifter kan du få bevilget støtte til
Det samlede arrangement ifølge budget eller specifikt til:

 • Honorar ved professionel/faglig assistance
 • Markedsføringsudgifter
 • Annoncering
 • Lokaleleje
 • Leje af teknisk udstyr
 • KODA udgifter

Vilkår for støtte

 • Arrangementet skal foregå i Silkeborg Kommune
 • Arrangement må ikke være kommercielt
 • Arrangøren skal som hovedregel være organiseret eksempelvis som en forening eller fond med vedtægter
 • Den arrangerende forenings medlemmer af bestyrelsen må som hovedregel ikke selv modtage honorarer fra projektet
 • Arrangementet skal være med offentlig adgang
 • Markedsføringsindsatsen skal sikre offentligt kendskab til arrangementet
 • Det skal fremgå af budget og eventuelt regnskab og status for tidligere år, at arrangementet har behov for støtte 
 • På pressematerialet skal der stå, at Silkeborg Kommune støtter arrangementet
 • Bevillinger er altid etårige og følger kalenderåret 
 • Som hovedregel skal arrangøren selv finansiere en del af arrangementet enten i form af entrébetaling, tilskud fra fonde eller anden sponsorering 
 • Puljen dækker ikke allerede afholdte udgifter. Det er i denne forbindelse tidspunktet for politisk behandling af ansøgningen, der er skæringsdato.

Ansøgningen

Du søger via formularen "Søg om tilskud fra de frie kulturelle midler på denne side".

Du er også velkommen til at sende os en mail med disse oplysninger:

 • En beskrivelse af arrangementet
 • Et budget med udgifter og indtægter
 • En beskrivelse af markedsføringsindsatsen, herunder skal du give oplysninger om hvilke medier, du inddrager i markedsføringen af arrangementet
 • Arrangørens CVR-nummer 

Ansøgningsfrister i 2021

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget behandler løbende ansøgningerne. I punktopstillingen kan du se årets mødedatoer og ansøgningsfristen i parentes.

 • 4. januar 
 • 1. februar (ansøgningsfrist 23. december 2020)
 • 1. marts (ansøgningsfrist 28. januar)
 • 12. april (ansøgningsfrist 4. marts)
 • 3. maj (ansøgningsfrist 1. april)
 • 7. juni (ansøgningsfrist 6. maj)
 • 9. august (ansøgningsfrist 15. juli)
 • 6. september (ansøgningsfrist 5. august)
 • 4. oktober (ansøgningsfrist 2. september)
 • 1. november (ansøgningsfrist 30. september)
 • 6. december (ansøgningsfrist 4. november)

Udbetaling af tilskud
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget bevilger støtte enten som direkte tilskud eller underskudsgaranti.

Hvis Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget godkender din ansøgning, modtager du et brev fra Kultur- og Borgerserviceafdelingen, hvor vi oplyser om vilkårene for udbetalingen.

Tilskud udbetaler Kultur- og Borgerserviceafdelingen umiddelbart før arrangementets start. Tilskuddet overfører vi til din forenings eller fonds NemKonto via dit CVR-nummer.

Underskudsgaranti udbetaler vi på baggrund af det regnskab, som du sender til Kultur- og Borgerserviceafdelingen umiddelbart efter arrangementet. Ved underskudsgaranti bliver arrangementets eventuelle underskud dækket til og med det beløb, som dit arrangement har fået bevilget.

Retningslinjer 

Honorarstøtteordningen 

Honorarstøtteordningen administreres af Statens Kunstfond.  

Honorarstøtten skal sikre både små og store arrangører (foreninger og koncertsteder mv.) et tilskud til aflønning af musikere. Det er en forudsætning for støtte fra staten, at kommunen har givet tilsagn om honorarstøtte. Det er i øvrigt en forudsætning at: 

 • at der afholdes mindst 10 koncerter årligt fordelt på mindst 6 måneder
 • at der er offentlig adgang til koncerterne
 • at der tages entré
 • at der ydes professionel tarifmæssig honorering til samtlige medvirkende musikere ved de koncerter, der er ansøgt tilskud til, og at dette efterfølgende på forlangende kan dokumenteres overfor Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget i Silkeborg Kommune
 • at der er minimum 50 % lokal medfinansiering fra kommunen, og denne medfinansiering skal være på minimum 30 klip

Du kan søge tilskud til

Honorarer til musikere ved afholdelse af koncerter. 

Hvem kan søge

Rytmiske spillesteder og musikforeninger, der modtager et kommunalt og eventuelt kulturregionalt tilskud øremærket til musikerhonorarer. Det lokale tilskud skal som minimum svare til det beløb, du ansøger om og det lokale tilskud skal være på minimum 30 klip.

Sådan søger du tilskud

Du skal først søge tilskuddet hos kommunen, hvor din ansøgning vil blive behandlet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. Bliver din ansøgning godkendt, vil du få tildelt et antal klip, og det er med udgangspunkt i de klip, at du kan søge tilskud hos Statens Kunstfond. 

Ansøgningen til kommunen skal indeholde de samme oplysninger, som ansøgningen til Statens Kunstfond.

Se hvilke oplysninger, ansøgningen skal indeholde

Du skal sende ansøgningen til kommunen til:

Kultur- og Borgerserviceafdelingen 

Ansøgningsfrist

Silkeborg Kommune: 10. august
Statens Kunstfond: 1. oktober

I Silkeborg Kommune har du mulighed for at få tilskud til leje af en scenevogn.

Du kan få tilskud til leje af mobil scenevogn hvis
Du har en musik- eller idrætsforening i Silkeborg Kommune. Din forening kan således få tilskud til leje af mobil scenevogn til musik- og idrætsforeningers kultur- og idrætsarrangementer i Silkeborg Kommune.

Tilskuddets størrelse
Kultur- og Borgerserviceafdelingen giver tilskud på 2.000 kroner per arrangement.

Sådan søger din forening, og sådan bliver tilskuddet udbetalt
Kultur- og Borgerserviceafdelingen udbetaler tilskuddet til din forenings bankkonto på baggrund af kopi af regningen på scenelejen, hvor vi kan se, du har betalt lejen. Der skal stå på kopien, hvilket arrangement det drejer sig om. 

Du søger om tilskuddet via den grønne selvbetjeningsløsning på denne side.

Tilskud til leje af og kulturelle aktiviteter i forsamlingshuse

For at skabe og øge de kulturelle aktiviteter i forsamlingshusene i Silkeborg Kommune og styrke det lokale fællesskab i lokalsamfundene, afsætter Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget årligt en pulje på ca. 75.000 kroner til dette formål.

Disse kan søge om tilskuddet

 • Forsamlingshuse
 • Foreninger eller fonde med vedtægter

Hvis I gerne vil søge om tilskud fra puljen, kan I gøre det løbende over året. I kan maksimalt få et tilskud på 7.500 kroner per aktivitet.

Ansøgningsskemaet finder I under selvbetjeningsløsningen, og I skal sende det til Kultur- og Borgerserviceafdelingen.

Retningslinjer for tilskud fra pulje til kulturelle aktiviteter i forsamlingshuse

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget giver tilskud til leje af forsamlingshuse til godkendte foreningers arrangementer og fritidsaktiviteter. Tilskuddet dækker 75 % af lejen.

For at kunne søge om tilskuddet, skal din forening være godkendt under folkeoplysningsloven. Hvis din forening ikke er det, kan du søge om at få den godkendt via linket nedenfor.

Godkendelse af foreninger 

Ansøgningsskemaet finder du under selvbetjeningsløsningen, og du skal sende det til Kultur- og Borgerserviceafdelingen.

Hvis du vil vide mere om tilskuddet

Retningslinjer for tilskud til leje af forsamlingshus

Tilskud unge kan søge om

Har du en god ide til et kulturarrangement eller en aktivitet for, med eller af unge kan du få både råd og vejledning samt økonomisk tilskud gennem Ungekulturhusets ungepulje.

For at søge støtte i ungepuljen skal du:

 • have tilknytning til Silkeborg Kommune
 • være under 30 år
 • afvikle arrangementet i Silkeborg Kommune

Ungekulturhusets ungepulje giver tilskud til arrangementer og aktiviteter der inddrager musik i alle genrer, billedkunst, performance, installationskunst og happenings, kreative workshops, foredrag med videre. 

Ansøgningen behandles af ungekulturhuslederen, der laver en individuel vurdering baseret på om aktiviteten eller arrangementet:

 • fremmer unges kulturproducerende kompetencer
 • er originalt eller nytænkende
 • udforsker eller udfordrer hverdagskulturen i Silkeborg
 • bidrager til et kulturlandskab med kant og kvalitet 
 • er appellerende eller aktiverende for et publikum

Ungekulturhuset ungepulje giver typisk tilskud i størrelsesordenen 500 – 5.000 kr.

Påtænker du at søge tilskud, der er større end dette, henviser vi til puljen, De frie kulturelle midler.

For spørgsmål til ansøgningen eller råd og vejledning til planlægningen og gennemførelsen af dit arrangement, kontakt Mads Brahe Fredberg på tlf.: 30 55 12 23 eller mail MadsBrahe.Fredberg@silkeborg.dk 

Du kan søge støtte til kulturaktiviteter for, med og af unge ved kulturSilkeborg.

Information om støtten og kravene til hvem, der kan modtage den

 • Du skal have tilknytning til Silkeborg Kommune
 • Du må ikke være fyldt 30 år ved udgangen af året 
 • Du kan søge inden for alle former for kultur
 • Der er flere portioner á 5.000 kroner til uddeling
 • Kulturaktiviteterne skal foregå i Silkeborg Kommune

Læs mere om, hvordan du søger på kulturSilkeborgs hjemmeside:

kulturSilkeborgs hjemmeside