Selvbetjening og tidsbestilling

Frivilligstrategi

Frivilligstrategi for samarbejde mellem frivillige og fagpersoner

Frivilligstrategi - for samarbejde mellem frivillige og fagpersoner 

Hvem:

Frivilligstrategien henvender sig primært til ansatte i Silkeborg Kommune. På Idræts- Kultur- og Fritidsområdet henvises til Idræts- og fritidspolitikken.

Hvad:

En strategi for samarbejdet mellem frivillige og fagpersoner.

Hvorfor:

Silkeborg Kommune ønsker at øge samarbejdet mellem frivillige og fagpersoner, fordi kommunen ønsker: Et aktivt medborgerskab, hvor det giver mening og glæde for den enkelte at hjælpe hinanden og tage ansvar.

Medborgerskab:

"Min ansvarsfølelse for at gøre noget, som giver mening og skaber glæde. Eksempelvis at støtte op hos de der har brug for det i mit nære netværk eller at være frivillig" (Silkeborg Kommune)

Frivilligt arbejde: 

"Frivilligt arbejde er arbejde, der leveres af en person i en organiseret sammenhæng, uden at den frivillige får løn, og hvor dem arbejdet udføres over for er andre end familie og slægt, og hvor det, der præsteres, er til gavn for andre end den frivilliges egen familie eller slægt. (Frivillighedens Velfærdssamfund 2010, Knud Aarup)

Baggrund:

I Silkeborg Kommune håber vi, at et godt og konstruktivt samspil mellem frivillige kræfter og ansatte i Silkeborg Kommune vil styrke sammenhængskraften i kommunen. Vi ønsker at styrke og være med til at sikre livskvaliteten og et bedre liv for borgerne. Vigtige aktører for samarbejdet er pårørende, naboer og viften af etablerede frivillige organisationer og ikke mindst den enkelte borger.

Vi er opmærksomme på, at frivilligt arbejde og inddragelse af nære netværk ikke skal erstatte vores ansvar og forpligtigelser som udøvende myndighed eller som arbejdsgiver. Det er derfor vigtigt at pointere, at frivillige ikke skal erstatte medarbejdere, men at der er tale om et supplement.

Strategien udstikker rammerne for samarbejdet mellem frivillige og fagpersoner. Det enkelte område har efterfølgende lejlighed til at lave en lokal udmøntning af strategien, så der kan tages højde for lokale forhold.

Frivilligstrategien har tre indsatsområder

Skabe klare rammer:

Forudsætningen for et godt samarbejde er åbenhed og klare rammer for begge parter. Silkeborg Kommune ønsker at gøre det nemmere og mere attraktivt for frivillige at yde en aktiv indsats. Organiseringen skal være tydelig, og definitionen af opgaver skal være til gavn for alle parter.

  • Aftale for samarbejdet:  For at skabe klare retningslinjer for et godt samarbejde og rollefordelingen har vi udarbejdet en "Aftale mellem Silkeborg Kommune og de faglige organisationer om spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og fagpersoner". Aftalen beskriver blandt andet forhold omkring forsikring, tavshedspligt og attester m.m.
  • Tjekliste og vejledning: Dialog og forventningsafstemning er vigtigt for et konstruktivt samarbejde. Derfor har vi skabt en tjekliste og en vejledning, som kan fungere som hjælperedskaber til institutionsledere i samarbejde med frivillige.
  • Opfordring til frivillige: Vi opfordrer frivillige til at organisere sig selv i tæt dialog med både den enkelte institution/organisation og Frivilligcenter Silkeborg
  • Forankring: Den lokale forankring af samarbejdet i hele organisationen via eksempelvis LokalMED er afgørende. Kommunens frivilligkoordinatorer arbejder med udvikling af området bl.a. gennem igangsætning af nye procesesser, gode ideer og projekter. Koordinatorerne skal være med til at implementere strategien og bistå med råd og vejledning over for de enkelte institutioner og organisationer.

Anerkende og respektere den frivillige indsats og mangfoldighed

Anerkendelsen af frivilliges indsats er central for et godt og konstruktivt samarbejde. At man som aktiv medborger er med til at gøre en forskel, skal synliggøres og kan være med til at skabe yderligere motivation.

  • Respekt og tillid: Silkeborg Kommune opfordrer ledere og medarbejdere til at invitere frivillige indenfor og lytte til ideer, behov og ønsker. Målet er et samarbejde, som er baseret på tillid og respekt for hinandens roller og opgaver. Det er vigtigt, at der ikke bliver tale om bestillingsopgaver. Samarbejdet skal være frivilligt for både ansatte og frivillige.
  • Påskønnelse: Silkeborg Kommune ønsker, at den enkelte frivillige oplever at blive set og værdsat i hverdagen. Derfor opfordrer vi ledere og medarbejdere til at anerkende og påskønne den frivillige indsats. Silkeborg Kommune bidrager bl.a. til påskønnelse af den frivillige indsats gennem uddeling af Socialudvalgets Frivilligpris, Idrætslederprisen, Sundheds- og Kulturprisen, samt gennem samarbejde og deltagelse i arrangementer som f.eks. Frivillig Fredag.
  • Frihed: Silkeborg Kommune ønsker at sætte frivilligheden fri - dvs. at have tillid til, at frivillige selv kan påtage sig opgaver og ansvar.
  • Økonomi: Kommunen bidrager med en økonomisk ramme til det frivillige arbejde - bl.a. gennem §18-midlerne på socialområdet, §79-midlerne på ældreområdet og folkeoplysningsloven m.fl. 

Rekruttering og videndeling

  • Rekruttering: Frivilligcenter Silkeborg er en paraplyorganisation for frivilligt arbejde i Silkeborg Kommune, som har viden og ekspertise til at hjælpe og rådgive frivillige foreninger og borgere. Frivilligcenter Silkeborg spiller en væsentlig rolle i rekrutteringen af frivillige. Det gælder eksempelvis ved opstart af en ny forening og hvervning af nye frivillige, men også i udviklingsspørgsmål og fundraising. Frivilligcenter Silkeborg kan hjælpe med at matche frivillige foreninger med frivillige og opbygge forskellige og relevante netværk - bl.a. gennem deres web-portal med frivilligjobs og foreningsvejvisere m.m. Silkeborg Kommune opfordrer ledere og medarbejdere til at kontakte Frivilligcenter Silkeborg, hvis man gerne vil etablere et samarbejde med en frivillige forening.
  • Videndeling: Kommunens frivilligkoordinatorer arbejder tæt sammen med Frivilligcenter Silkeborg. Kommunen vil arbejde for den rette formidling ud gennem organisationen og skabe interesse for samarbejdet mellem frivillige og fagpersoner. Det kan være via kampagner, netværksmøder, arrangementer og større synlighed på kommunens hjemmeside.

Kontakt:

Frivilligkoordinator Anne Line Vestergaard, tlf. 40 24 13 09, mail: alv@silkeborg.dk.

Frivilligkoordinator på ældreområdet: Anna-Louise Sørensen, tlf. 24 65 53 70, alss@silkeborg.dk 

Frivilligcenter Silkeborg, tlf. 86 82 00 98, mail: frivilligcentersilkeborg@gmail.com

Link til folderen: Frivilligstrategi - for samarbejde mellem frivillige og fagpersoner (pdf)