Selvbetjening og tidsbestilling

Spilleregler

Silkeborg Kommunes spilleregler for samarbejde mellem frivillige og fagpersoner

Aftale mellem Silkeborg Kommune og de faglige organisationer om spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle

Ansatte og frivillige har tradition for at arbejde sammen på velfærdsområderne f.eks. plejehjemmene, i børnehaverne, sociale institutioner og på skoler. For at styrke dette samarbejde og for at fastholde den høje faglighed for borgerne har Silkeborg Kommune i samarbejde med de faglige organisationer udformet en rammeaftale for spilleregler, der skal gælde for samarbejdet mellem ansatte og frivillige.

Aftale om rammerne for spilleregler

Med aftalen har Silkeborg Kommune og de faglige organisationer udstukket rammerne for spilleregler omkring samarbejdet. Hvordan spillereglerne konkret skal udformes skal aftales på den enkelte institution i lokalMED og det forudsættes, at der er enighed mellem ledelse og medarbejdere. Før det iværksættes skal personalet informeres på den lokale institution. Samarbejdet skal ske med respekt for den forskel, der er på ansatte og frivillige, hvor ansatte løser de opgaver, der er nedfældet i lovgivningen, og frivillige udfører opgaver i aftale med institutionerne, hvor der ikke kræves visitation, registreringer eller faglig indsigt. Traditioner, ressourcer og kompetencer har naturligvis indflydelse på, hvordan man bedst får det til at fungere netop der, hvor man er nu.

Forudsætningen for samarbejdet mellem de ansatte og de frivillige er, at de frivillige er organiseret af de frivillige selv. Det betyder, at afgrænsningen mellem de frivillige og de professionelle ikke håndteres af den frivillige selv.

På mange sociale institutioner er der en tradition for, at ansatte og frivillige arbejder side om side med løsningen af opgaverne. Ansatte løser opgaver, hvor der er visiteret en ydelse, eller hvor der er et lovgrundlag, der kræver faglighed og kompetence. Frivillige løser alene opgaver i henhold til aftale med institutionerne. Forudsætningen for samarbejdet er, at de frivillige er organiseret af de frivillige selv.

Silkeborg kommune og de faglige organisationer har nu i fællesskab udformet spilleregler, der skal gælde for dette samarbejde – for at styrke den fælles indsats. Formålet er at giver institutionerne værktøj til at få tingene til at fungere bedst muligt på den enkelte arbejdsplads via konkrete lokale aftaler. En aftale for spilleregler er tillige et bidrag til udmøntningen af civilsamfundsstrategien igangsat af Socialministeriet.

  • Ansatte løser opgaver, der er nedfældet i lovgivningen og har ansvaret for at opgaverne løses på en  måde, der svarer til borgernes rettigheder

Arbejdet på institutionerne bygger på en lang dansk tradition udviklet gennem lovgivningen i mere end et halvt århundrede. Grundelementerne er faglighed, retssikkerhed og respekt for det enkelte menneske. Øjeblikkelige og fremtidige udfordringer af velfærdssamfundet må ikke krænke disse grundprincipper.

  • Frivillige kan ikke overtage ansvar,  der er nedfældet i lovgivningen

At civilsamfundet skal mere på banen betyder ikke, at ansvaret for institutionernes lovbundne opgaver kan flyttes fra professionelle til frivillige. Tværtimod er det afgørende at fastholde alle lovbestemte opgaver – fra det organisatoriske til det individuelle i relation til den enkelte borger – hos professionelt personale, der er ansat til det.

  • Frivillige udfører opgaver, hvor der ikke kræves visitation, registreringer eller faglig  indsigt

Opgaverne som de frivillige påtager sig, er opgaver, der ikke konkret er nedfældet i lovgivningen, men som defineres i samarbejde med det ansatte personale jf. de retningslinjer, der er vedtaget i lokal­MED. Frivillige udfører opgaver, som altså ikke umiddelbart er ydelser borgerne har retskrav på. Derfor er der ikke visitation i forbindelse med den frivillige indsats, ligesom der ikke føres journal.

  • Frivillige skal respektere ansattes faglige kompetencer og ansatte respekterer, at frivillige får mulighed for at yde en indsats jf. de aftalte retningslinjer på lokal­MED.

Frivillige anerkender deres rolle som frivillige og respekterer, at de ansatte har faglige kompetencer, som de ikke skal udfordre.

  • Frivillige kan ikke pålægges referatpligt i forhold til borgerne

Fortroligheden mellem borgerne og den frivillige må ikke krænkes ved at kræve referater eller rapporter i forbindelse med kontakten. Formidling af informationer om borgerne fra de frivillige kan kun ske efter klart udtrykt samtykke fra borgeren. Frivillige har naturligvis pligt til underretning i henhold til lovgivningen f.eks. i forhold til børn. Frivillige skal drøfte særlige problematiske situationer omkring svigt, misrøgt, overgreb eller lignende med den lokale ledelse, de er i kontakt med.

  • På institutionerne organiseres frivillige i en  forening eller i et netværk i samarbejde med en  frivillig organisation

Frivillige på en institution arbejder sammen, udveksler erfaringer om arbejdet og medvirker i fællesskab til at udvikle det frivillige arbejde. Derfor organiseres
de frivillige i forening eller netværk, hvilket også giver de frivillige tryghed i forhold til og koordinering af indsatsen på institutionen. Organiseringen kan ske efter mange modeller. Det er den lokale ledelse, der kan afbryde samarbejdet med den frivillige.

  • De frivillige netværk og foreninger bidrager til  kommunikationen med institutionerne og bistår  ved rekruttering og praktisk tilrettelæggelse af den  frivillige indsats.

Organiseringen af de frivillige i netværk eller forening har også det praktiske formål at rekruttere frivillige, ligesom planlægningen af den frivillige indsats sker i samarbejde med institutionens ledelse efter retningslinjer godkendt i lokal­MED. Yderligere giver organiseringen de frivillige et frirum i forhold til de ansatte, som kan være meget betydningsfuldt i forhold til evaluering og udvikling.

  • Der udarbejdes retningslinjer i lokal­MED for frivillige på hver enkelt institution, der passer  til institutionernes vilkår. 

Klare retningslinjer er afgørende for, om den frivillige indsats får den tilsigtede betydning. Derfor skal der – indenfor de lokale aftalte retningslinier – udarbejdes konkrete regler for, hvordan det frivillige arbejde udføres på den konkrete institution. Reglerne aftales mellem ledelsen og den frivillige organisering på stedet, der er understøttet af en frivillig organisation eller et netværk.

  • Den frivillige indsats er ulønnet.

Frivilligt arbejde er ulønnet, men direkte omkostninger for den frivillige kan dækkes. Den frivillige indsats respekteres både i det daglige og ved særlige markeringer i form af f.eks. sammenkomster udflugter m.v.

Forsikringer:

Som udgangspunkt er frivillige ikke omfattet af kommunens arbejdsskade – eller erhvervsansvarsforsikring. De frivillige skal være omfattet af deres egen ulykkes-­ og ansvarsforsikring.

Tavshedspligt: 

Tavshedspligt er ved lov pålagt offentlig ansatte. De frivillige pålægges den samme tavshedspligt som de ansatte.

Der henvises til notatet: ”Det skal du huske, inden du tilknytter en frivillig”. ­

Børneattester:

Der skal indhentes børneattest, hvis den frivillige skal have direkte kontakt med børn under 15 år og en fast tilknytning til organisationen.

Der henvises til notatet: ”Det skal du huske, inden du tilknytter en frivillig”.

I forbindelse med Silkeborg Kommunes indsatsområde  omkring udvikling af samarbejdet med frivillige har Silkeborg Kommune og Fagligt Fællesskab i Silkeborg  udarbejdet rammerne for ovenstående aftale (maj 2012)