Selvbetjening og tidsbestilling

Tjekliste

1. Skabe klare rammer

 • Ansatte løser faglige visiterede opgaver, og frivillige kan ikke overtage ansvaret for visiterede opgaver.
 • Frivillige udfører opgaver, hvor der ikke kræves  visitation eller registreringer.
 • Frivillige respekterer ansattes faglighed, og ansatte anerkender, at frivillige løser opgaverne ”rundt om”.
 • Lav lokale samarbejdsaftaler, med inddragelse af personale og frivillige og en rekrutteringssamtale, i  forhold til de frivilliges opgaver og de formelle ammer for samarbejdet.
 • Frivillige er forskellige, så overvej forskellige opgaver, som frivillige kan hjælpe til med. 
 • Lav en grundig introduktion. Sørg for, at den frivillige føler sig klædt på til opgaven.
 • Udpeg en kontaktperson, som står til rådighed for de frivillige.
 • Der henvises i øvrigt til ,,Aftalen om spilleregler for samarbejde mellem frivillige og professionelle”.

2. Hav styr på formalia

 • Lederen skal sikre information om, at frivillige skal være omfattet af egen ulykke­- og ansvarsforsikring  – Silkeborg Kommunes arbejdsskadeforsikring  dækker ikke frivillige.
 • Ansatte kan af hensyn til tavshedspligten ikke dele  alle oplysninger om brugerne med de frivillige.
 • Frivillige kan ikke pålægges referatpligt i forhold til borgerne, da fortroligheden mellem den frivillige og borgeren ikke må krænkes.
 • Videreformidling af fortrolige oplysninger, hvad  enten man er frivillig eller ansat, må kun foregå med klart samtykke fra brugeren, medmindre der er tale  om særlige situationer, hvor der kan være underretningspligt.
 • Visse opgaver kræver fortrolighed og dermed tavshedspligt. Derfor skal ledelsen sørge for, at den frivillige udfylder en skriftlig erklæring om tavshedspligt.
 • Indhentelse af børneattest.

Det er ledelsen, der foretager vurdering af nødvendighed om indhentelse af børneattest for den frivillige, og ledelsen har derfor ansvaret for, at den indhentes.

Arbejder man som frivillige med børn og unge under 15 år, kræves en ren børneattest. Der kan også indhentes straffeattester, hvis det findes nødvendigt.

Der henvises i øvrigt til notat: ”Det skal du huske,  inden du tilknytter en frivillig”

3. Organisering af frivillige

 • Støt de frivillige i selv at stå for den  nærmere organisering.
 • De frivillige skal selv stå for rekruttering af nye  frivillige, men arbejdspladsen må gerne hjælpe til.
 • Stil gerne lokaler til rådighed for de frivillige, til interne drøftelser omkring udviklingen af det frivillige arbejde.
 • Udpeg en kontaktperson, som står til rådighed for de frivillige, hvis de har behov for at drøfte svære  situationer i deres kontakt med borgerne.

4. Anerkendelse af den frivillige

 • Det er vigtigt, at man tager en dialog om, hvorledes man på den enkelte institution eller organisation  kan og vil anerkende frivillige på stedet.
 • Sæt samspillet med de frivillige på dagsordenen  til personalemøder og som en del af arbejdspladsens værdigrundlag.
 • Overvej om samarbejdet kan styrkes ved fælles  sociale arrangementer. Evt. deltagelse i åbne kurser  og konferencer, hvor de kan får større viden og indsigt.
 • Sæt temaet ”Hvordan går det med samarbejdet med frivillige” som et punkt på personalemøder, og inviter evt. de frivillige med.
 • Mulighed for at give de frivillige et frivilligheds bevis  til dokumentation og brug på sit CV m.v.