Selvbetjening og tidsbestilling

Støtte til frivilligt socialt arbejde

Silkeborg Kommune yder hvert år støtte til det frivillige sociale arbejde i henhold til Servicelovens §18. Her kan du læse mere om kriterierne for støtte, hvem der kan søge, hvordan man søger støtte.

I 2021 modtog 48 foreninger støtte.

Ansøgningsskema 2022 bliver tilgængeligt 16.8.2021. Ansøgningsfristen udløber 3.10.2021.

Støtte til frivilligt socialt arbejde

Støtte til frivilligt socialt arbejde vil især blive prioriteret til ansøgninger, der opfylder hovedkriteriet: 

De frivillige sociale foreninger og organisationers indsats skal komme borgere i Silkeborg Kommune til gavn samt ét eller flere af følgende kriterier:

  • Aktiviteter, hvor den frivillige indsats er kernen i projektet
  • Aktiviteter, der medinddrager brugerne i bredt omfang
  • Aktiviteter, der bidrager til at styrke det sociale netværk
  • Aktiviteter, der gennem støtte og rådgivning eller anden aktivitet sigter mod at forebygge problemer for ensomme og socialt vanskeligt stillede borgere med henblik på større indhold i tilværelsen. 

  • Frivillige foreninger og organisationer
  • Borgerinitiativer af en mindre formel karakter – f.eks. forskellige former for ”græsrodsorganiseringer”
  • Frivillig social indsats udenfor en frivillig forening eller organisation - f.eks. aktiviteter, der foregår i tilknytning til boligforeninger, idrætsforeninger, fagforeninger eller virksomheder

Der kan ikke gives støtte til enkeltpersoner.

Bruger- og Pårørenderåd, pensionistforeninger og klubber, Ældreråd samt øvrige, der udfører frivilligt arbejde i direkte tilknytning til beboere på plejehjem og plejecentre. For disse områder henvises til Ældre- og Sundhedsudvalget.

Foreninger der får støtte fra Fritids- og Kulturudvalget, kan heller ikke modtage midler.

Socialudvalget uddeler støtte til frivilligt socialt arbejde til det efterfølgende års aktiviteter.

Alle der har modtaget 20.000 kr. eller mere i støtte efter § 18 skal det efterfølgende år inden 1. marts fremsende regnskab for det projekt/aktivitet, som tilskuddet er ansøgt og anvendt til.

Regnskabet skal være underskrevet af den eller de personer, som er regnskabsansvarlig(e) for støttebeløbet.

Såfremt regnskab og beskrivelse ikke indsendes, kan kommunen kræve at få de tildelte støttemidler tilbage.

Hvis støttebeløbet er brugt til andet formål end det, der er angivet i ansøgningen, vil der ligeledes blive krævet tilbagebetaling.

17. august:
Ansøgningsskemaet bliver tilgængeligt via link

1. oktober kl.18.00:
Ansøgningsfristen udløber

3. november: 
Socialudvalget beslutter fordelingen af §18 midler for 2021.

Januar 2021:
Midlerne udbetales.

Der kan ikke længere søges om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2021

Har du spørgsmål til ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde, kan du kontakte:

Carsten Andersen
Mobil: 21 68 29 19
E-mail: frivilligmidler@silkeborg.dk