Selvbetjening og tidsbestilling

Retningslinjer for udleje af JYSK arena, hal A

Retningslinjer for: Udleje af JYSK arena, hal A
Godkendt dato: 11. december 2012
Ajourført dato: 2. februar 2021

Idrætsarrangementer

 • Hallen stilles vederlagsfrit til rådighed til træning, stævner og turneringskampe uden entreindtægt for foreninger og klubber, som er berettiget hertil i henhold til Folkeoplysningsloven.

 • Udlejning til ovennævnte idrætsarrangementer, hvortil der opkræves entre: Af bruttoentreindtægten betales 20 % (dog maks. 15.660 kr. pr. dag)

 • JYSK arena, hal A stilles vederlagsfrit til rådighed for afvikling af stævner somlandsmesterskab eller andre arrangementer, der arrangeres af hovedorganisationer. Når stævnet arrangeres i samarbejde med en lokal forening (der opfylder betingelserne i pkt. 1A) og på vilkår, som er gældende for de lokale foreninger, stilles haller ligeledes vederlagsfrit til rådighed.

 • Udlejning til andre idrætsformål, blandt andet til organisationer, virksomheder, privatskoler, der ikke er omfattet af ovenstående bestemmelser: Hallejen udgør 830 kr. pr. time + 25 % af en eventuel bruttoentreindtægt.

 • Aflysninger af stævner skal meddeles til Kultur- og Borgerserviceafdelingen senest 2 uger før stævnets afvikling. Såfremt det ikke overholdes opkræves et erstatningsgebyr fra foreningen på kr. 1.000.

Andre arrangementer

Udlejning til koncerter, underholdningsarrangementer, spisninger og lign.: 

A. Foreninger, klubber og lign., der har som formål at støtte eller tilbyde folkeoplysende virksomhed og kammeratligt samvær for børn og unge: 

 • Halleje pr. time (dog min. 4 timer): 1.860 kr.
 • Halleje fra kl. 08.00 til kl. 24.00: 19.610 kr.
 • Halleje fra kl. 15.00 til kl. 24.00: 13.230 kr.

Siddepladskoncert:

 • Halleje pr. time (dog min. 4 timer): 1.860 kr.
 • Halleje fra kl. 08.00 til kl. 24.00: 19.610 kr.
 • Halleje fra kl. 15.00 til kl. 24.00: 13.230 kr.

Ståpladskoncert

 • Halleje pr. time (dog min. 4 timer): 2.495 kr.
 • Halleje fra kl. 08.00 til kl. 24.00: 26.100 kr.
 • Halleje fra kl. 15.00 til kl. 24.00: 17.630 kr. 

B. Foreninger, klubber og lign., der har til formål at støtte eller tilbyde folkeoplysende virksomhed og kammeratligt samvær for børn og unge, men som etablerer arrangementet sammen med medarrangør:

 • Halleje pr. time (dog min. 4 timer): 3.125 kr.

 • Halleje fra kl. 08.00 til kl. 24.00: 32.480 kr.

 • Halleje fra kl. 15.00 til kl. 24.00 22.340 kr.

Siddepladskoncert

 • Halleje pr. time (dog min. 4 timer): 3.080 kr.
 • Halleje fra kl. 08.00 til kl. 24.00: 32.480 kr.
 • Halleje fra kl. 15.00 til kl. 24.00: 22.340 kr.

Ståpladskoncert 

 • Halleje pr. time (dog min. 4 timer): 4.010 kr.
 • Halleje fra kl. 08.00 til kl. 24.00: 41.875 kr.
 • Halleje fra kl. 15.00 til kl. 24.00: 28.185 kr.

Ved indgåelse af lejeaftale træffes samtidig aftale med Forpagteren om hvorvidt cafeteriet ønskes åbnet eller lukket.

Hvis cafeteriet ønskes lukket ved arrangementer omfattet af 2A, a) og b) betales udover den fastsatte halleje en afståelsesafgift på 8.820 kr. + moms.

C. Andre (Ex.: virksomheder, organisationer, privatskoler): 

1. Ved entrégivende arrangementer:

 • Halleje pr. time (dog min. 4 timer): 4.415 kr.
 • Halleje fra kl. 08.00 til kl. 24.00: 46.565 kr.
 • Halleje fra kl. 15.00 til kl. 24.00: 31.315 kr. 

2. Ved øvrige arrangementer:

 • Halleje pr. time (dog min. 4 timer): 2.155 kr.
 • Halleje fra kl. 08.00 til kl. 24.00: 22.730 kr.
 • Halleje fra kl. 15.00 til kl. 24.00: 15.315 kr.

Hvor der er mulighed for at leje 2 haller, hvor den ene (hal B) bruges til ex. gruppearbejde, spisning, andrager lejen for denne 50 % af leje for hal A.

Udlejning til udstillinger og messer:

 • Hal A og B:
  • Halleje pr. udstillingsdag pr. hal: 17.905 kr.
  • Halleje pr. opstillings- og afrydningsdag pr. hal 8.945 kr.

Konferencer, årsmøder, kongresser og lign.

 • Halleje pr. time (dog min. 4 timer): 2.325 kr.
 • Halleje fra kl. 08.00 til kl. 24.00: 23.195 kr.
 • Halleje fra kl. 15.00 til kl. 24.00: 15.635 kr.

Ved indgåelse af lejeaftale træffes samtidig aftale med Forpagteren om hvorvidt cafeteriet ønskes åbnet eller lukket.

Hvis cafeteriet ønskes lukket ved arrangementer omfattet af 2A, c) og 2B samt 2C betales udover den fastsatte halleje en lejeafgift på 14.335 kr. + moms.

Såfremt cafeteriet holdes åbent og der ved udstillinger/messer sælges varer fra stande, som findes i hallernes cafeterier, har Forpagteren kompetence til at forhandle individuel afgift således:

 • 2.200 – 2.900 kr. pr. stand eller
 • 20 % af omsætningen.

Leje af løst inventar til arrangementer i hal A og B:

 • Ekskl. opstilling:
  • Stole: 7,00 kr. + moms pr. stol
  • Borde: 8,50 kr. + moms pr. bord
  • Stole inkl. borde: 10,00 kr. + moms pr. siddeplads

 • Inkl. opstilling:
  • Stole: 12,50 kr. + moms pr. stol
  • Borde: 15,50 kr. + moms pr. bord
  • Stole inkl. borde: 20,50 kr. + moms pr. siddeplads

Leje af scenepodier ekskl. opstilling pr. dag 40,00 kr. + moms pr. m2

Lejen efterfølgende dage udgør 0,5 x lejepris.

Pris for evt. opstilling aftales for det enkelte arrangement

Indgåelse af lejeaftaler

Idrætsinspektøren er bemyndiget til at indgå lejeaftaler vedrørende de kommunale haller.

I tvivlstilfælde kontakter Idrætsinspektør sin nærmeste overordnede.

Generelle bestemmelser

Såfremt lejeaftale ønskes ophævet senere end 60 dage før den aftalte lejedato, betales 25 % af det aftalte lejebeløb. Ved ophævelse senere end 30 dage før den aftalte lejedato betales 50 % af det aftalte lejebeløb.

Udover de anførte lejebeløb kommer de kontraktlige forpligtelser til f.eks. rengøring, udgift til container m.v.

Samtlige takster for leje af haller er ekskl. moms.

Taksterne pristalsreguleres hvert år i forbindelse med budgetbehandling.

Godkendt af: Kultur- og Fritidsudvalget