Selvbetjening og tidsbestilling

Boringsnære beskyttelsesområder, BNBO

Silkeborg Kommune udlægger boringsnære beskyttelsesområder omkring alle vandværksboringer

raavandsstation

Hvad er BNBO?

For at kunne gennemføre en særlig grundvandsbeskyttelse helt tæt på vandværkernes indvindingsboringer, udlægger Silkeborg Kommune såkaldte boringsnære beskyttelsesområder, BNBO’er, omkring alle indvindingsboringer til almene vandværker. Størrelsen af områderne afhænger af forhold ved den enkelte boring og vandværkets indvinding.

I beskyttelsesområderne bliver mulige forureningskilder vurderet. Hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler kan Silkeborg Kommune påbyde, at forureningstruslerne bliver afværget mod fuld erstatning til lodsejere. Erstatningen skal betales af vandværket.

Eksempler på forureningskilder kan være håndtering af sprøjtemidler på jord i omdrift og i private haver. En række mulige forureningskilder som f.eks. virksomheder, spildevandsledninger og -anlæg, olietanke mv. beliggende i BNBO kræver særlig kommunalt tilsyn.  

Udpegning af BNBO´er i Silkeborg Kommune

Silkeborg Kommune har modtaget tilskud fra Naturstyrelsen til projektet, der er gennemført med bistand fra Rambøll. I februar måned 2014 har der været afholdt 6 velbesøgte møder med vandværkerne hvor udkast til BNBO-redegørelser blev gennemgået og drøftet.

Silkeborg Kommune har udsendt de endelige BNBO-redegørelser for de enkelte vandværker 11. april 2014 som kan ses og evt. downloades på listerne eller kortet nedenfor. Bilag 1 og Bilag 2 til redegørelserne kan hentes på flg. links:

Som baggrundsmateriale for udpegningen og risikovurderingen af BNBO'erne foreligger der flg. notater:

På Miljøstyrelsens hjemmeside findes flere oplysninger om BNBO

Vandværksforeningen, FVD, har på deres hjemmeside oplysninger om BNBO

Kort over vandværker i Silkeborg Kommune

Beskrivelser af vandværkerne og BNBO'er findes ved at klikke på kortet eller på listerne nedenfor