Selvbetjening og tidsbestilling

Drikkevand og vandkvalitet

Silkeborg Kommune fører tilsyn med at vandkvaliteten undersøges og følger op, når vandkvaliteten ikke er i orden.

Reglerne vedrørende drikkevand og vandkvalitet er fastsat i Drikkevandsbekendtgørelsen. Af bekendtgørelsen fremgår blandt andet:

  • hvilke kvalitetskrav der gælder for vand til drikkevand og husholdningsbrug eller til produktion af fødevarer og lignende,
  • hvilke undersøgelser der regelmæssigt skal foretages af vandet, og hvor ofte de skal foretages.

Silkeborg Kommune fører løbende tilsyn vandkvaliteten og vi følger op, når vandkvaliteten ikke er i orden.

I drikkevandsbekendtgørelsen fremgår kravene drikkevandet kvalitet

Hvordan og hvor ofte skal drikkevandet kontrolleres?

De generelle krav til hyppighed og omfang af drikkevandskontrollen er fastsat i Drikkevandsbekendtgørelsen. For visse mindre vandforsyningsanlæg skal Silkeborg Kommune selv fastsætte, hvor ofte vandkvaliteten skal undersøges.

Du kan se en samlet oversigt over hvilke krav, der gælder for de forskellige typer vandforsyningsanlæg, længere nede på siden.

Krav til drikkevandets kvalitet

I Drikkevandsbekendtgørelsen er fastsat en række specifikke krav til drikkevandets mikrobiologiske, fysiske og kemiske kvalitet.

I ”Oversigt over kvalitetskrav til drikkevand" længere nede på siden, kan du læse mere om de forskellige krav, og om de indholdsstoffer der måles for.

Generelt overholder drikkevandet fra vandværkerne i Silkeborg Kommune disse kvalitetskrav.

Tjek kvaliteten af vandet fra dit vandværk

Hvis du er interesseret i at vide, hvordan vandkvaliteten er på dit vandværk, kan du selv tjekke det via linket her på siden.

Silkeborg Kommune følger op, hvis der er problemer med vandkvaliteten.

Vandværker

Hvis en drikkevandsanalyse fra et vandværk viser, at et eller flere stoffer overskrider kvalitetskravene, følger Silkeborg Kommune op ved at:

  • forsøge at finde årsagen til problemerne, det vil sige tager kontakt til den ansvarlige for vandværket og udfører et tilsyn på vandværket
  • stille krav om at vandværket udfører forbedringer eller reparationer på vandforsyningsanlægget for at få genoprettet en tilfredsstillende vandkvalitet hurtigst muligt 
  • meddele hvilke forholdsregler forbrugerne skal tage, hvis vandet bedømmes som sundhedsfarligt i samråd med Embedslægen. Dette kan eksempelvis være at vandet bør koges, hvis der er sket en bakteriel forurening.

Ejendomme med egen drikkevandsforsyning

Vandforsyningsanlæg, der forsyner 1-2 ejendomme, skal undersøges ved en såkaldt "forenklet kontrol". Silkeborg Byråd har besluttet, at kontrollen skal udføres minimum hvert 5. år.

Drikkevandsprøver skal udtages og analyseres af et godkendt (akkrediteret) laboratorium. Du kan som ejer af et vandforsyningsanlæg frit vælge hvilket laboratorium, der skal undersøge drikkevandet.

Her på siden finder du en liste over laboratorier, der er godkendt til at kontrollere drikkevandskvaliteten.

For at sikre konkurrencedygtige priser på den lovpligtige drikkevandskontrol gennemfører Silkeborg Kommune hvert år et udbud og indgår en prisaftale, der kan benyttes af ejerne af ejendomme med egen vandforsyning i Silkeborg Kommune.

Hvis du vil vide mere om den gældende prisaftale, kan du kontakte Teknik og Miljøafdelingen, Team Grundvand.

Silkeborg Kommune har retningslinjer for, hvordan der skal følges op, hvis drikkevandet ikke opfylder kvalitetskravene. Retningslinjerne kan du se nederst på siden.

Ved alvorlige overskridelser hvor vandet bedømmes som sundhedsfarligt, vil Silkeborg Kommune kunne give påbud om, at der skal fremskaffes vand af en tilfredsstillende kvalitet.

Links

Hvilke krav gælder for de forskellige typer anlæg

Oversigt over kvalitetskrav til drikkevand

På GEUS hjemmeside kan du tjekke vandkvaliteten for dit vandværk

Liste over laboratorier, der er godkendt til at kontrollere drikkevandskvaliteten

Retningslinjer for håndtering af overskridelser af drikkevandskriterierne på små, private vandforsyninger