Selvbetjening og tidsbestilling

Indberetning af oppumpede vandmængder

Hvert år skal alle vandværker og alle øvrige, der har tilladelse til indvinding af grundvand til f.eks. markvanding, dambrug, gartnerier mv. indberette til kommunen, hvor meget grundvand de har pumpet op.

Billede af arnakkilden

Vandmængden skal indberettes

Vandværker, ejere af markvandingsanlæg mv. skal hvert år indberette årets oppumpede vandmængde til kommunen. Vi sender indberetningsskemaer ud den første hverdag i januar.

Du kan enten indberette ved at udfylde og indsende indberetningsskemaet til kommunen eller du kan benytte dig af den elektroniske indberetning.

Link til elektronisk indberetning af oppumpede vandmængder

Dit brugernavn og kodeord fremgår af indberetningsskemaet, som du får tilsendt.

Vejledning til indberetning af oppumpede vandmængder

Nedenfor finder du links til vejledninger til indberetning af oppumpede vandmængder. Der er en vejledning til almene vandværker, og til erhvervsindvindinger.

Bemærk, at ikke-almene vandværker (dvs. vandværk som forsyner mindre end 10 ejendomme) skal bruge vejledningen til erhversindvindinger.

Vejledning til indberetning af vandforbrug Almene Vandværker

Vejledning til indberetning af vandforbrug Erhvervsindvindere og Ikke-almene vandværker