Selvbetjening og tidsbestilling

Vandværkernes regulativer og takstblade

Alle vandværker har et regulativ, der handler om forholdet mellem vandværk og forbruger. Alle vandværker har desuden et takstblad med priser for tilslutning og levering.

billede af Silkeborg Vandværk

Vandværkets regulativ

Vandværkets regulativ regulerer forholdet mellem vandværket og forbrugeren. Du kan se dit vandværks regulativ på vandværkets hjemmeside eller ved at henvende dig til vandværket.

Silkeborg Kommune har i 2009 udarbejdet et fællesregulativ for alle de almene vandværker i kommunen.

Fællesregulativet omhandler bl.a. retten til forsyning, bestemmelser om forsyningsledninger, stikledninger, opsætning af vandinstallationer og afregningsmålere, betaling af vand, anlægsbidrag, driftsbidrag, samt forholdsregler ved uheld, vandspild mv.

Du kan se Fællesregulativet her. 

Vandværkets takstblad

Alle vandværker skal have et takstblad som er godkendt af kommunen. Af takstbladet skal fremgå, hvad det koster at blive tilsluttet vandværket, og hvad det koster at få leveret vand fra vandværket.

Et takstblad er delt op i:

  • Et anlægsbidrag, som er et engangsbeløb, som ejeren af en ejendom skal betale til vandværket, når ejendommen tilsluttes vandværkets forsyningsnet.
  • Et driftsbidrag, som består af fast årlig afgift og en m3-pris pr. leveret m3 drikkevand
Retningslinjerne for vandværkstaksterne fremgår af Vandforsyningsplan 2010-2017 for Silkeborg Kommune.

Links

Her kan du se Vandforsyningsplan 2010-2017 for Silkeborg Kommune

Oversigt over vandværkernes takster for levering af vand (årlige driftsbidrag)

Oversigt over takster for tilslutning til et vandværk (anlægsbidrag)