Selvbetjening og tidsbestilling

Olietanke

Udslip af olie fra olietanke kan give store jordforureninger. Der er derfor regler for olietankes placering, alder og om underretning til kommunen

Utæt olietank

Er din olietank utæt skal du straks kontakte og Brand og Redning (89 70 35 99) hvis der er tale om et akut uheld. Ved mindre og ældre spild skal du kontakte Team Virksomheder og Jord (se kontaktinformationer øverst i højre side). Du skal også begrænse skaden ved for eksempelvis at opsamle spild.

Skal du sætte en ny olietank op?

Skal du have en ny olietank til fx fyringsolie eller dieselolie, skal du oplyse det til Silkeborg Kommune 14 dage inden du sætter den nye olietank op. Du skal indsende en tegning, som viser, hvor du vil placere tanken på din ejendom. Du skal sende os en tankattest senest når du sætter tanken op.

Kun sagkyndig, som har tegnet en erhvervs- og produktansvarsforsikring må tilslutte olietanke og olieledninger.

Anmelde en ny olietank

Skal du sløjfe en olietank?

Hvis du tager en tank varigt ud af brug, skal tanken sløjfes. Dette skal du anmelde til Silkeborg Kommune.

Du sløjfer en olietank ved:

  • at fjerne restindhold af olie i tank og rør - Se hvordan du gør
  • at afmontere påfyldningsstudsen og afblænde (lukke) tanken, så påfyldning af olie ikke kan finde sted, eller
  • at fjerne tanken fra ejendommen

Hvis tanken er gravet ned et sted, hvor der kører tunge køretøjer, bør du overveje om tanken skal sandfyldes eller på anden måde sikres mod sammenstyrtning. Dette er ikke et lovkrav, men kan sikkerhedsmæssigt være en god idé.

Anmeld sløjfning af en olietank

Kan en olietank blive for gammel?

Der er fastsat sløjfningsfriste for tanke, som kan rumme mindre end 6.000 liter olie, og som bruges til fyringsolie.

Fristerne kan ses i denne pjece (pdf)

Øvrige forhold

Hvis din tank rummer mindre end 6000 liter fyringsolie, og den bruges til bygningsopvarmning, gælder følgende:

  • Der må ikke være returrør (dobbeltrør) mellem tank og oliefyr. Er dette tilfældet skal returrøret afmonteres og anlægget afblændes i begge ender
  • Alle overjordiske tanke skal være forsynet med en overfyldningsalarm

Miljøstyrelsen er blevet opmærksom på at olietanke af mærket TITAN kan få revner. Specielt udendørs plasttanke i direkte sollys kan få revner. Det er derfor ekstra vigtigt at du kontrollerer tanken jævnligt.

Ved spild skal du ringe 112. Tanke uden skader er lovlige. Tanke med skader skal udskiftes straks.

Plasttanke af typen TITAN R1225 (produceret i perioden 2002-2004) kan være fejlbehæftede. Har du en sådan tank, så skal du kontakte Team Virksomheder og Jord (se kontaktinformationer øverst i højre side) straks.

Miljøstyrelsens brev om fejlbehæftede TITAN R1225 plast olietanke (pdf)

Mere information

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Team Jord- og virksomheder på kontaktinformationer øverst i højre side.

Gode links

Her kan du anmelde en ny tank og sløjfning af en gammel tank

Olietankbekendtgørelsen

Silkeborg Kommunes folder om olietank (pdf)

Flere oplysninger om villaolietanke fra Miljøstyrelsen