Selvbetjening og tidsbestilling

Tømning af bundfældningstanke

En fyldt bundfældningstank vil altid føre til forurening af miljøet – derfor har Silkeborg Kommune indført en obligatorisk tømningsordning.

tegning af bundfældningstank

Siden 2010 har der været en obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke i hele Silkeborg Kommune. Ordningen er vedtaget af byrådet, og omfatter alle ejendomme, der ikke enten er tilsluttet offentlig kloak eller en samletank. Formålet med ordningen er at sørge for at alle bundfældningstanke tømmes én gang om året, for at sikre deres funktion.

Klik her for at færdigmelde tømning af bundfældningstank (NemID)

Derfor er den obligatoriske tømningsordning nødvendig


Tømningsordningen er nødvendig fordi den bl.a. bidrager med at:

  • grundvandet ikke forurenes – det er til gavn for drikkevandet.
  • vandmiljøet i søer og vandløb ikke forurenes – det er til gavn for dyre- og plantelivet.
  • slam og spildevand håndteres på kommunens renseanlæg – det er til gavn for miljøet.

Ordningen administreres af Silkeborg Forsyning A/S, og tømningerne foretages pt. af entreprenørfirmaet FKSSlamsson. Alle tanke vil som udgangspunkt blive tømt én gang om året, og grundejeren vil modtage et varslingsbrev ca. 14 dage før tanken tømmes. Slammet fra tømningerne bliver kørt til offentlige renseanlæg.

Læs mere om FKSSlamsson ved at følge dette link.

Mere om tømningsordningen og bundfældningstanke:

I særlige tilfælde kan din ejendom blive fritaget tømningsordningen. Det gælder især for ubeboede ejendomme, hvor der ikke er et vandforbrug. Derudover kan en ejendom fritages, hvis der er behov for tømning oftere end én gang årligt.

Hvis en beboet ejendom fritages fordi der er behov for oftere tømning skal tømningerne dokumenteres ved at udfylde og indsende blanketten i selvbetjeningsmenuen til højre, hver gang der har været udført en tømning.

Hvis vandforbruget på din ejendom er  under 20 m3 årligt kan du søge om at få tanken tømt hvert andet år.

Hvis du ønsker tømning hvert andet år eller fritagelse fra tømningsordningen skal du sende en ansøgning til Silkeborg Kommune på vand@silkeborg.dk.

Ifølge. spildevandsbekendtgørelsens § 48 er enhver grundejer forpligtet til at gøre brug af tømningsordningen, når den er etableret. De nærmere regler for kommunens ordning fremgår af tømningsregulativet, som er vedtaget i overensstemmelse med spildevandsbekendtgørelsens § 50.

Læs mere om spildevandsbekendtgørelsens § 50.

Alle tømningsordningens bestemmelser kan læses i tømningsregulativet.

Læs mere om tømningsregulativet.

En bundfældningstank kaldes også septiktank eller trixtank.

Tankens funktion er at tilbageholde store partikler som slam, toiletpapir og andre affaldsstoffer fra det vand fra der udledes til tanken. Når tanken er i drift fyldes tanken med slam, bakterier og andre større partikler.

Alt dette materiale falder ned i bunden af tanken og det klarede vand løber ud af tanken, enten til vandløb, dræn eller søer eller til et renseanlæg, hvis der er etableret et på ejendommen.

Jo større slamlaget er, desto større er risikoen for, at slammet løber med vandet ud af bundfældningstanken og forurener vandmiljøet eller grundvandet. Hvis der er etableret et renseanlæg, fx et nedsivningsanlæg eller minirenseanlæg, kan slammet tilstoppe anlægget og nedsætte anlægges funktion og levetid.