Selvbetjening og tidsbestilling

Badesteder

Der er mange gode muligheder for at bade i søerne i Silkeborg Kommune. Klik på kortet over badesteder herunder, for at læse mere om de enkelte badesteder.

Kommunen fører tilsyn med de offentlige badesteder samt to private badesteder. Vandkvaliteten kontrolleres også på tre kontrolstationer. Desværre er mange af badestederne hvert år plaget af algeopblomstringer, som kan være giftige. Det frarådes at bade, hvis der er mange alger.

Kort over badesteder i Silkeborg Kommune

 

Læs mere om

Hver sommer sker der opblomstring af mikroskopiske alger i søerne, men det varierer meget fra sø til sø, hvor kraftig algevæksten bliver.

I nogle søer bliver vandet ofte uklart og kan minde om grøn, rød eller brun maling. Langs bredderne kan der samle sig bræmmer af rådnende alger og snavset skum. Risikoen for masseopblomstringer af alger i badesøerne er størst i Hinge Sø, Bryrup Langsø, Thorsø og søerne i Gudenåens hovedløb. 

Se mere under Aktuelt om alger

Hvad er risikoen?

De fleste alger er uskadelige, og selv de få giftige arter, der optræder,  er ofte harmløse, fordi giftstofferne fortyndes i vandet. I meget sjældne tilfælde kan algerne dog danne ubehagelige og endog farlige giftstoffer, som det ikke er muligt at varsle om på forhånd. Kraftig algevækst hæver søvandets pH-værdi og kan i svære tilfælde medføre hudgener hos badende. 

Baderåd

Selvom badevandskvaliteten kontrolleres løbende, bør du følge fire enkle baderåd i relation til alger:

  • Se efter, om der er opsat skilte, som fraråder badning.
  • Lad være med at bade, hvis du ikke kan se dine fødder, når du står i vand til knæene. 
  • Lad ikke børn og dyr lege i vand med kraftig skum- eller algeforekomst, heller ikke selv om vandet er klart længere ude. 
  • Lad ikke husdyr drikke eller bade i vand, der er farvet af alger

Læs desuden Danmarks Miljøundersøgelsers pjece om blågrønalger i badevand

Badevandsprofiler er beskrivelser af badestederne og foranstaltninger til sikring af de badendes sundhed.

En badevandsprofil skal blandt andet bestå af:
  • en beskrivelse af de fysiske, geografiske og hydrologiske egenskaber ved badevandet og eventuelle kilder til forurening
  • en liste over og vurdering af årsagerne til forurening, der kan påvirke badevandet og skade de badendes sundhed 
  • en vurdering af risikoen for opblomstring af blågrønalger (cyanobakterier) og andre algetyper 
  • en beskrivelse af forvaltningsforanstaltninger til afhjælpning af eventuelle problemer med badevandskvaliteten 
  • en klassifikation af badevandet

Du finder badevandsprofilen under de enkelte badesteder.

Brug ikke søerne som toilet

Badesøerne må ikke anvendes som toilet af hverken børn, voksne eller husdyr. Det er ulækkert og skader søens dyre- og plantearter. Urin og afføring indeholder store mængder næringsstoffer, som giver øget vækst af planktonalger i søerne. Flere af badesøerne i Silkeborg Kommune, som Almind Sø, Schoubys Sø, Hundsø og Gjessø, er naturligt næringsfattige med et særligt værdifuldt naturindhold. Der findes i dag kun findes få af disse næringsfattige søer i Danmark. Tilførsel af selv små mængder ekstra næringsstoffer forringe miljøtilstanden søerne. Udover, at det er skidt for naturen, gør algerne også søerne mindre attraktive som badesøer.

Det er i alles interesse, at søerne ikke benyttes som toiletter i forbindelse med badning eller andre aktiviteter. Silkeborg Kommune appellerer derfor til, at badegæster anvender de opstillede toiletter ved badestederne eller finder andre fornuftige løsninger.

Bad ikke uden for badestederne

Der findes en række sjældne og følsomme dyre- og plantearter i flere af badesøerne i Silkeborg Kommune. For at mindske graden af forstyrrelser og direkte slitage, opfordres badegæster til ikke at bevæge sig tæt på søernes bredder uden for badestederne. 

Lad være med at fodre fugle ved badestederne

Det kan være hyggeligt at fodre vandfugle ved søerne, men faktisk er det uheldigt med mange vandlevende fugle ved badestederne. Fuglenes klatter indeholder - ligesom menneskeafføring - bakterier, som kan være sygdomsfremkaldende. Desuden kan vandfugle overføre parasitter til mennesker, som kan give ubehagelig kløe efter ophold i vandet, fordi parasitterne forsøger at trænge gennem huden.

For at undgå de uheldige effekter, som vandfugle kan have på badevandskvaliteten, bør det derfor undgås at fodre ænder og andre vandfugle ved eller nær søernes badesteder. 

Smid ikke affald

Badestederne bliver ulækre hvis der ligger affald og flyder på bredden eller ude i vandet. Madaffald tiltrækker rotter og krager. Desuden kan visse former for affald, såsom glasskår og metaldåser, være til fare for både badegæster og dyr.

Silkeborg Kommune opfordrer derfor, at gæster ved badesøerne enten smider deres affald i de opstillede skraldespande eller selv finder en måde at skaffe sig af med affaldet. 

 

Ved godt badevand forstås vand, hvor indholdet af sygdomsfremkaldende organismer og skadelige stoffer er så lavt, at ophold i vandet kan ske uden risiko for infektioner eller andre sundhedsmæssige gener. Kvalitetskravene til badevand reguleres gennem badevandsbekendtgørelsen og knytter sig primært til indholdet af tarmbakterier og til forekomst af planktonalger, hvor især blågrønalger (cyanobakterier) er problematiske.

Der findes fire kategorier for kvaliteten af badevand: udmærket, god, tilfredsstillende og ringe. Udmærket kvalitet er den bedste badevandskvalitet.

Bakterier

Grænseværdierne for badevands indhold af tambakterier (antal pr. 100 ml vand) kan ses i skemaet nedenfor. Hvis bakterieindholdet er højere end disse værdier er badevandet ringe.

Parameter/kvalitet Udmærket God Tilfredsstillende
Intestinale
enterokokker
 200  400  330
 E. Coli  500  1000  900

Selvom grænseværdierne for tilfredsstillende kvalitet er lavere end for god kvalitet, er det alligevel en dårligere klassifikation. Det skyldes, at værdierne i denne kategori skal være overholdt med færre prøvetagninger end i kategorierne god og udmærket.

De to typer af tarmbakterier er ikke nødvendigvis sygdomsfremkaldende i sig selv, men et højt indhold af disse medfører betydelig risiko for forekomst af sygdomsfremkaldende bakterier og virus i badevandet.

Alger

Der må ikke være så mange alger, at det kan give sundhedsproblemer for de badende. Som tommelfingerregel siger man, at algemængden ikke er problematisk, hvis vandets sigtdybde er større end 1 meter.

For at leve op til kvalitetskravene skal badevandet desuden være fri for misfarvning, synlig film af mineralolie, vedvarende skum og unaturlig lugt. Vandets surhedsgrad (pH-værdi) skal helst ligge mellem 6 og 9.

Tjærerester, træ, plast, flasker, skår og andet affald må ikke være til stede i vandet og på stranden i større omfang. 

Læs badevandsbekendtgørelsen på retsinformation.dk

Som badegæst ved søerne i Silkeborg Kommune har du selv ansvaret for din egen og dine ledsageres sikkerhed. Der er ingen livreddere ved badestederne, og du skal også selv kunne slå alarm, hvis der sker en ulykke.

Alarm 112

Hvis der sker en ulykke ved vandet, skal du altid ringe 112. Medbring derfor altid en telefon. Ved de badesteder, hvor kommunen fører tilsyn med vandkvaliteten, er der opsat informationsskilte, hvor badestedets adresse er angivet, og der er desuden opsat strandnummerskilte. Ved alarmopkald skal du oplyse strandnumret (et bogstav og et trecifret tal). Redningsberedskabet kender den nøjagtige beliggenhed af strandnumrene, så angivelse af strandnummeret sikrer en hurtig redningsindsats.

Hvis badestedet ikke har strandnummer eller adressen, bør du oplyse en nærliggende adresse og forklare alarmcentralen, hvordan ambulancen kan komme fra den oplyste adresse og frem til badestedet.

Der findes redningskranse ved alle badesteder i kommunens søer.

Både Rådet for større badesikkerhed og Trygfonden har oprettet generelle baderåd, som du bør kende, før du hopper i vandet.

Læs mere hos Rådet for større badesikkerhed 

Læs mere hos Trygfonden