Selvbetjening og tidsbestilling

Almindsø

Almindsø ligger mellem Silkeborg og Virklund, klemt inde mellem Søndre Ringvej og Horsensvej. Søen er meget populær som badesø. Der føres tilsyn med badevandskvaliteten to steder; det offentlige søbad "Vestre Søbad" og det offentlige søbad "Østre Søbad". Desuden bades der også i nogen udstrækning ved Aggerholm på søens vestside.

Der er gode badefaciliteter ved både Østre- og Vestre Søbade med store broanlæg, sandstrande, opholdsarealer, toiletter og omklædningsrum. Der er p-plads lige nord for Østre Søbad, og der ligger en p-plads ca. 500 m nord for Vestre Søbad ved Sdr. Ringvej

Søen er efter danske forhold både meget næringsfattig og meget dyb. At søen er næringsfattig skyldes især, at den primært er grundvandsfødt og har et meget beskedent opland, hvorfra den kun modtager små vandmængder. Søen er således friholdt fra tilførsel af næringsstoffer fra spildevand og landbrug bortset fra kvælstofforbindelser fra luften.

Badevandskvalitet

Generelt er kvaliteten af badevandet i Almindsø rigtig god. Da der ikke sker udledning af spildevand til søen, er indholdet af potentielt sygdomsfremkaldende bakterier i søvandet meget lavt.

Det lave indhold af næringsstoffer begrænser forekomsten af alger, og derfor er vandet meget klart. Det betyder også, at risikoen for forekomst af giftige alger som blågrønalger er lille, men der er dog i visse år konstateret opblomstringer med røde blågrønalger i vinterperioden. Algevækst medfører forøgelse af søvandets pH, og er væksten særlig kraftig, kan pH blive så høj, at badende kan opleve hudgener. Desuden udskiller nogle arter af blågrønalger giftstoffer, der i værste fald kan være dødelige. Hvis vandet er rødligt, herunder med et rødt lag på overfladen, bør man ikke bade i søen.  

Stor naturværdi

Som følge af det lave næringsindhold og den høje sigtbarhed rummer Almindsø et særligt værdifuldt plante- og dyreliv. Blandt andet huser søen omkring 20 arter af undervandsplanter, hvoraf mange i dag er sjældne, idet de fleste danske søer er for næringsrige til, at disse arter kan trives. Søen er en repræsentant for den rene og sjældne søtype, lobieliesøen, opkaldt efter rosetplanten tvepibet lobelie.

Særlige hensyn

Det er en forudsætning for at bevare det rene vand og de følsomme og sjældne plante- og dyrearter i Almindsø, at søen friholdes for tilførsel af næringsstoffer, og at der udvises hensyn ved brug af søen til badning og andre rekreative aktiviteter. Søen indgår i internationalt beskyttelsesområde, som i særlig grad forpligter til at bevare den gode vandkvalitet. Som badegæst må man derfor også være særligt opmærksom på at efterleve nogle retningslinjer for miljøvenlig adfærd ved Almindsø.

Det er særligt vigtigt, at søen ikke benyttes som toilet. Tilførsel af selv beskedne mængder næringsstoffer fra fx urin giver alger, som gør vandet uklart. Badetrykket ved Almindsø er massivt i perioder, og i varme sommerperioder har kommunen flere gange kunnet konstatere, at vandet er blevet mere uklart af alger. Derfor er det vigtigt, at badegæster benytter toiletterne på badestederne eller finde andre løsninger end at tisse i søen.

Det er vigtigt, at badning begrænses til at foregå ved de officielle badesteder, så undervandsvegetationen langs søens bredder udenfor badezonerne ikke bliver beskadiget.

Efterladte madrester og fodring af fugle med brød og lignende er også med til at give flere næringsstoffer i søen. Desuden er det ulækkert med fugle ved badestederne, hvor de klatter på broer, strande og i det vand, vi selv svømmer rundt i.

Naturligvis skal det også henstilles ikke at efterlade affald i og ved søen, men derimod benytte de opstillede skraldespande.

Klik her for at finde badevandsprofilen for Almindsø.