Selvbetjening og tidsbestilling

Almindsø

Almindsø ligger mellem Silkeborg og Virklund, klemt inde mellem Søndre Ringvej og Horsensvej. Søen er meget populær som badesø, og der findes to offentlige søbade: Vestre
Søbad og Østre Søbad. Desuden bades der også i nogen udstrækning ved Aggerholm på søens vestside.

Søen er efter danske forhold både meget næringsfattig og meget dyb. At søen er næringsfattig skyldes især, at den primært er grundvandsfødt og har et meget beskedent opland, hvorfra den kun modtager små vandmængder. Søen er således friholdt fra tilførsel af næringsstoffer fra spildevand og landbrug bortset fra kvælstofforbindelser fra luften.

Godt badevand

Generelt er kvaliteten af badevandet i Almindsø rigtig god. Da der ikke sker udledning af spildevand til søen, er indholdet af potentielt sygdomsfremkaldende bakterier i søvandet meget lavt. Det bekræftes af den løbende kontrol med vandets indhold af fækale bakterier, som Silkeborg Kommune udfører hvert år i badesæsonen. Det lave indhold af næringsstoffer begrænser forekomsten af alger, og derfor er vandet meget klart. Det betyder også, at risikoen for forekomst af giftige alger som blågrønalger er minimal, men der er de seneste år konstateret opblomstringer med røde blågrønalger i vinterperioden.

Stor naturværdi

Som følge af det lave næringsindhold og den høje sigtbarhed rummer Almindsø et særligt værdifuldt plante- og dyreliv. Blandt andet huser søen omkring 20 arter af undervandsplanter, hvoraf mange i dag er sjældne, idet de fleste danske søer er for næringsrige til, at disse arter kan trives. Søen er en repræsentant for den rene og sjældne søtype, lobieliesøen, opkaldt efter rosetplanten tvepibet lobelie.

Særlige hensyn

Det er en forudsætning for at bevare det rene vand og de følsomme og sjældne plante- og dyrearter i Almindsø, at søen friholdes for tilførsel af næringsstoffer, og at der udvises hensyn ved brug af søen til badning og andre rekreative aktiviteter. Søen indgår i internationalt beskyttelsesområde, som i særlig grad forpligter til at bevare den gode vandkvalitet. Som badegæst må man derfor også være særligt opmærksom på at efterleve nogle retningslinjer for miljøvenlig adfærd ved Almindsø.

Især henledes opmærksomheden på, at søen ikke må benyttes som toilet. Tilførsel af selv beskedne mængder næringsstoffer fra fx urin giver alger, som gør vandet uklart. Badetrykket ved Almindsø er massivt i perioder, og i varme sommerperioder har kommunen flere gange kunnet konstatere, at vandet er blevet mere uklart af alger. Derfor er det vigtigt, at badegæster benytter de opstillede toiletter eller finde andre løsninger end at tisse i søen.

Det er vigtigt, at badning begrænses til at foregå ved de officielle badesteder, så undervandsvegetationen langs søens bredder udenfor badezonerne ikke bliver beskadiget.

Efterladte madrester og fodring af fugle med brød og lignende er også med til at give flere næringsstoffer i søen. Desuden er det ulækkert med fugle ved badestederne, hvor de klatter på broer, strande og i det vand, vi selv svømmer rundt i.

Naturligvis skal det også henstilles ikke at efterlade affald i og ved søen, men derimod benytte de opstillede skraldespande.

Badevandsprofil

Badevandet i Almindsø er klassificeret: Udmærket

Mulige klassifikationer:

  • Udmærket (Excellent/Ausgezeichnet)
  • God (Good/Gut)
  • Tilfredsstillende (Sufficient/Ausreichend)
  • Ringe kvalitet (Poor/Mangelhaft)

Klassifikationen er opgjort på basis af data fra de sidste 4 år. Bemærk, at klassifikationen udelukkende er foretaget på baggrund af badevandets indhold af fækale bakterier. Algemængden indgår dermed ikke i klassifikationen.

Ved begge badesteder er der udlagt strandsand på søbredden og -bunden på det lave vand. På dybere vand er bunden overvejende sandet og mudret, og der vokser en del undervandsplanter. Derudover har kommunen bygget store badebroer ved begge søbade. Almindsø er generelt en dyb sø, og vanddybden stiger hurtigt fra søbredden og udad. For enden af badebroerne er der op til 5 m dybt. 

Almindsø ligger mellem Silkeborg og Virklund, mellem Horsensvej og Søndre Ringvej.

Østre Søbad ligger i søens sydøstlige hjørne, mens Vestre Søbad ligger på den nordlige del af søens østkyst. Til Østre Søbad er der adgang fra Horsensvej, hvor der ligger en parkeringsplads, og ellers via stier fra Søndre Ringvej. Vestre Søbad ligger så der kun er adgang via grusvej og stier fra Søndre Ringvej og Horsensvej, og den nærmeste parkeringsplads findes ved Søndre Ringvej. Udover de to veje er søen næsten udelukkende omgivet af skov. 

Almindsø er en dyb sø med meget lille vandudskiftning. Der forekommer normalt kun meget lave strømhastigheder i søen, og der er ingen dominerende strømretning ved de to søbade. 

Der findes ingen former for spildevandsudløb i Almindsø. De eneste potentielle kilder til fækale forureninger af søen er dermed badegæster og dyr, der færdes i og ved søen. 

Kemiske forureninger vil muligvis kunne forekomme i tilfælde af, at tankbiler eller lignende forulykker på en af de to veje, der løber op ad søen. Risikoen herfor må dog betegnes som minimal. 

Risikoen for opblomstring af blågrønalger er minimal i Almindsø, fordi vandets indhold af næringssalte er meget lavt.

Som med blågrønalger er der meget lille risiko for, at der vil forekomme opblomstringer af andre typer planteplankton i Almindsø. Dette skyldes søens lave indhold af næringssalte. 

Da der ikke forekommer spildevandsudløb til søen og badevandskvaliteten er klassificeret til udmærket, er der ikke igangsat foranstaltninger til reduktion af fækale forureninger.

Søen rummer dog et særligt værdifuldt plante- og dyreliv, som kommunen beskytter ved blandt andet at informere badegæster om behovet for at udvise miljøvenlig adfærd.

Følgende baderåd er altid tilgængelige ved badestedet:

  • Undlad at benytte søen som toilet, det er uhygiejnisk og guf for algerne
  • Bad i badezonerne – det skåner de sjældne vandplanter
  • Undgå at fodre fugle ved badestedet – deres klatter nedsætter den hygiejniske kvalitet
  • Vis hensyn – benyt de opstillede skraldespande til affald og madrester 

Ved forurening eller risiko herfor opsættes advarselsskilte ved søbadene. Desuden annonceres forureninger på kommunens hjemmeside www.silkeborgkommune.dk

Ved observation af forurening kontaktes kommunen på tlf.: 89 70 14 23 (inden for normal arbejdstid) eller Brand og Redning på tlf.: 86 82 35 99 (døgnbemandet). 

I badesæsonen, som løber fra 1. juni til 1. september, udtager kommunen prøver til kontrol af badevandskvaliteten ved Østre og Vestre Søbad. Tidsplan for prøvetagningen kan ses på kommunens hjemmeside. 

Østre Søbad

Stationsnr.: 3

DKBW nr.: 1018

UTM X: 534419

UTM Y: 6222813

Vestre Søbad

Stationsnr.: 2

DKBW nr.: 1017

UTM X: 533739

UTM Y: 6223132 

Denne badevandsprofil er udarbejdet i marts 2011. Så længe badevandet i Almindsø klassificeres som udmærket (revurdering foretages årligt), vil badevandsprofilen ikke blive opdateret.