Selvbetjening og tidsbestilling

Borresø - Sejs Ladeplads

Borresø, som er den midterste af de tre store Himmelbjerg-søer Julsø, Borresø og Brassø, ligger ud for Sejs og Svejbæk.

Der kan bades i søen fra det offentlige areal Sejs Ladeplads (Strandvejen 13B, 8600 Silkeborg) ved overgangen mellem Borre Sø og Brassø. Der findes dog ikke andre badefaciliteter end en bro, der også benyttes af kanosejlere, og der er heller ikke udlagt strandsand på stedet.

Algevækst

Borresø modtager store mængder næringssalte med Gudenåens vand, som gennemstrømmer søen. Derfor forekommer der de fleste år en betydelig algevækst i søen, nogle år med forekomst af blågrønalger. Algevækst medfører forøgelse af søvandets pH, og er væksten særlig kraftig, kan pH blive så høj, at badende kan opleve hudgener. Desuden udskiller nogle arter af blågrønalger giftstoffer, der i værste fald kan være dødelige. Hvis vandet er meget uklart og grønligt, bør man derfor ikke bade i søen.


God hygiejnisk kvalitet

Silkeborg Kommune udfører hvert år i badesæsonen kontrol med badevandskvaliteten ved Sejs Ladeplads. Analyserne af de udtagne vandprøver viser, at indholdet af fækale bakterier er lavt som tegn på, at den hygiejniske kvalitet af badevandet er god.

Badevandsprofil

Badevandet i Brassø og Borre Sø er klassificeret: Udmærket

Mulige klassifikationer:

  • Udmærket (Excellent/Ausgezeichnet)
  • God (Good/Gut)
  • Tilfredsstillende (Sufficient/Ausreichend)
  • Ringe kvalitet (Poor/Mangelhaft)

Klassifikationen er opgjort på basis af data fra de sidste 4 år.

Ved De små fisk er der udlagt strandsand på søbredden og –bunden, og kommunen har opsat en badebro og indhegnet et badeområde. Søbunden er oprindeligt af mere mudret karakter, og der vokser tagrør i det lave vand på begge sider af badestedet. Brassø er en forholdsvis dyb sø med en middeldybde på 4,6 m og en maksimal dybde på 14 m. For enden af badebroen er der ca. 3 m dybt.

Ved Sejs Ladeplads er der ikke udlagt sandstrand, men der er opsat en badebro. Søbunden er forholdsvis mudret, og der er ikke mere end to meter dybt på dette sted.

Borresø og Brassø ligger øst for Silkeborg og er de to vestligste af de tre store Himmelbjergsøer Julsø, Borre Sø og Brassø. Sejs og Svejbæk ligger helt ned til søerne på den nordlige kyst.

De små fisk i Brassø ligger vest for Sejs, og der er adgang dertil fra Sejsvej. Der ligger en stor parkeringsplads ved afkørslen fra vejen.

Badestedet ved Sejs Ladeplads ligger i selve Sejs by lige på overgangen mellem Borresø og Brassø. Der er adgang til badestedet fra Strandvejen.

Udover byområder er de to søer overvejende omgivet af skov- og landbrugsarealer.

Brassø og Borresø er begge store og forholdsvis dybe søer med meget stor vandudskiftning. Søerne gennemstrømmes i fra øst mod vest af Gudenå, og derudover løber flere mindre vandløb ud i søerne. Den generelle strømningsretning er således vestlig, men ved De Små Fisk kan der som følge af søens bredde på stedet muligvis forekomme lokale variationer af strømretningen.

Der findes stadig fælleskloakerede områder i oplandet til Borresø, mens det ikke længere er tilfældet i oplandet til Brassø. Borresø tilføres således fortyndet, urenset spildevand i forbindelse med kraftig eller vedvarende regn via tilløbene Gravbæk, Hulbæk og Sugebæk. Desuden findes udløb til selve søen, men disse vurderes praktisk taget aldrig længere at være i funktion. Borresø modtager også renset spildevand fra Them Renseanlæg via Hulbæk og siden Gravbæk. Søerne kan også tilføres fækale forureninger fra selve Gudenåen, som flere steder opstrøms Borresø og Brassø modtager overløbsvand fra fælleskloakerede områder og renset spildevand fra renseanlæg.

Herudover udleder en række ukloakerede ejendomme i det åbne land dårligt renset spildevand til søernes tilløb og til Gudenå-systemet opstrøms herfor. Der sker desuden udledning af en mindre mængde regnvand fra separatkloakerede dele af Sejs og Svejbæk til Borresø og Brassø. I tilfælde af fejlkoblinger (spildevand ledes i regnvandsledningen og omvendt) på private grunde, kan der også af denne vej føres fækale bakterier til søen.

Kontrollen med badevandskvaliteten på de to lokaliteter har i de senere år vist, at der i badesæsonen ikke forekommer overskridelser af badevandsbekendtgørelsens krav til indhold af fækale bakterier. På denne baggrund kan det konkluderes, at de mængder fækale bakterier, der tilføres søerne, ikke er tilstrækkelige til at resultere i nedsat badevandskvalitet ved De Små Fisk og Sejs Ladeplads.

Kemiske forureninger vil muligvis kunne forekomme i tilfælde af, at tankbiler eller lignende forulykker nær søerne. Risikoen herfor må dog betegnes som begrænset.

Borresø og Brassø tilføres store mængder næringssalte med vandet fra Gudenåen og de øvrige tilløb. Næringssaltene giver anledning til algevækst, som gør vandet uklart, og i perioder henover sommeren er blågrønalger ofte de dominerende typer. Algevæksten varierer dog fra år til år, men generelt er der betydelig risiko for opblomstring af blågrønalger i de to søer.

Nogle arter af blågrønalger kan udskille giftstoffer, der i værste fald kan være dødelige. Det er dog ret sjældent, at mængden af blågrønalger i søerne bliver så stor, at badning er forbundet med risiko for forgiftning. I perioder med risiko for opblomstring af blågrønalger opsættes information om dette ved badestederne.

Følgende baderåd vedrørende alger er altid tilgængelige ved badestederne:

  • Bad ikke når vandet er grønt, eller dækket af grøn ”maling”
  • Bad ikke hvis du ikke kan se dine fødder, når du står i vand til knæene
  • Lad ikke børn eller dyr opholde sig i vandet, når der er kraftig skum- eller algeforekomst ved bredden 

Som med blågrønalger er der også risiko for opblomstring af andre typer planktonalger i Borresø og Brassø. Normalt udskiller de øvrige planktonalger ikke giftstoffer, som visse blågrønalger gør, men bliver algevæksten særligt kraftig, kan søvandets pH blive meget høj og muligvis give anledning til gener for badende.

Der henvises til de samme baderåd, som er oplistet i afsnittet om blågrønalger.

På nuværende tidspunkt er det ikke besluttet, hvornår de sidste fælleskloakerede områder i oplandet til Borresø skal separatkloakeres, men spildevandsoverløbene derfra vurderes ikke at true badevandskvaliteten.

Kommunen arbejder generelt for at nedbringe næringsstofbelastningen af Borresø og Brassø og kommunens øvrige vandområder, så algeproblemerne gradvist vil blive reduceret. Konkret for Borresø og Brassø gøres det især ved, at Them Renseanlæg renseanlæg nedlægges nogle år ud i fremtiden, hvorefter søerne vil blive tilført færre næringssalte. Derudover gøres det via administrationen på husdyrområdet. Det har dog lange udsigter, før risikoen for algeopblomstringer vil være elimineret i de to søer.

Ved forurening eller risiko herfor opsættes advarselsskilte ved badestedet. Desuden annonceres forureninger på kommunens hjemmeside www.silkeborgkommune.dk.

Ved observation af forurening kontaktes kommunen på tlf.: 89 70 14 23 (inden for normal arbejdstid) eller Brand og Redning på tlf.: 86 82 35 99 (døgnbemandet).

I badesæsonen, som løber fra 1. juni til 1. september, udtager kommunen prøver til kontrol af badevandskvaliteten ved De små fisk og Sejs Ladeplads. Tidsplan for prøvetagningen kan ses på kommunens hjemmeside.

De små fisk

Stationsnr.: 6

DKBW nr.: 1021

UTM X: 536639

UTM Y: 6222253

Sejs Ladeplads

Stationsnr.: 7

DKBW nr.: 1023

UTM X: 537019

UTM Y: 6221693

Denne badevandsprofil er udarbejdet i marts 2011. Så længe badevandet i Brassø og Borresø klassificeres som udmærket (revurdering foretages årligt), vil badevandsprofilen ikke blive opdateret.