Selvbetjening og tidsbestilling

Bryrup Langsø

Bryrup Langsø ligger i det sydøstlige hjørne af Silkeborg Kommune, med Bryrup by beliggende helt ned til søkanten på den nordlige bred.

Det offentlige Bryrup Søbad (Sportsvej 22A, 8654 Bryrup) ligger i Bryrup by. Der udtages også badevandsanalyser i østenden af søen på en kontrolstation, selvom der normalt ikke forekommer badning på stedet.

Pas på blågrønalger

Bryrup Langsø er meget næringsrig (eutrof), og trods målsætning som badesø er den ikke velegnet som sådan med den nuværende miljøtilstand. Søen modtager relativt store mængder vand og næringsstoffer fra det ca. 48 km2 store opland. Tidligere udledninger af spildevand fra flere småbyer er bragt til ophør, men der tilføres stadig betydelige mængder næringssalte til søen, hvoraf hovedparten stammer fra landbrug og spildevand fra spredt bebyggelse. De store mængder næringssalte i søen medfører en kraftig vækst af planktonalger, som gør vandet grønligt og meget uklart. hver sommer sker opblomstring af blågrønalger i Bryrup Langsø. Nogle arter af blågrønalger udskiller giftstoffer, der i værste fald kan føre til dødelige. forgiftninger af dyr og mennesker. Den kraftige algevækst hæver søvandets pH-værdi, hvilket kan give hudgener i forbindelse med badning. Hvis vandet er meget uklart og grønligt, bør man derfor ikke bade i søen.

Hygiejnisk kvalitet

Søvandets indhold af fækale bakterier er som oftest lavt, selvom der sker en vis spildevandspåvirkning af søen fra ejendomme i det åbne land. Den risiko, der er forbundet med badning i Bryrup Langsø, skyldes altså primært algevækst og kun i mindre grad indhold af sygdomsfremkaldende bakterier.


Fremtiden

Der er behov for en forbedring af miljøtilstanden i Bryrup Langsø, før målet om godt badevand er nået. Tilstanden er allerede mærkbart bedre end den har været, og der gøres i øjeblikket en indsats for yderligere at nedbringe mængden af næringssalte, der tilføres søen. På grund af betydelige mængder ophobede næringsstoffer i søbunden vil der dog gå endnu en årrække, før problemerne med kraftig algevækst er løst.

Badevandsprofil

Badevandet i Bryrup Langsø er klassificeret: Udmærket

Mulige klassifikationer:

  • Udmærket (Excellent/Ausgezeichnet)
  • God (Good/Gut)
  • Tilfredsstillende (Sufficient/Ausreichend)
  • Ringe kvalitet (Poor/Mangelhaft)

Klassifikationen er opgjort på basis af data fra de sidste 4 år. Bemærk, at klassifikationen udelukkende er foretaget på baggrund af badevandets indhold af fækale bakterier. Algemængden indgår dermed ikke i klassifikationen.

Ved søbadet er der udlagt strandsand på søbredden og –bunden, og kommunen har opsat en badebro. Søbunden i øvrigt er af mere mudret karakter, og der vokser tagrør i det lave vand på begge sider af badestedet. Bryrup Langsø er en forholdsvis dyb sø med en middeldybde på 4,6 m og en maksimal dybde på 9 m. For enden af badebroen er der ca. 2 m dybt.

Bryrup Langsø ligger i det sydøstlige hjørne af Silkeborg Kommune med Bryrup by liggende helt ned til søkanten på den nordlige bred. Bryrup Søbad ligger i selve byen, og der er adgang dertil fra Sportsvej, hvor der også ligger en mindre parkeringsplads.

Udover Bryrup by er søen hovedsageligt omgivet af landbrugsjord og skovarealer.

Bryrup Langsø er en lang, smal sø, som har fire tilløb og ét afløb. Vandudskiftningen er dog beskeden i forhold til søens størrelse, og vandets opholdstid i søen er således omtrent 80 dage. Langt hovedparten af vandet tilføres søens østlige ende via Nimdrup Bæk og Kringelbæk, mens afløbet Bryrup Å er placeret lige op ad søbadet. Som følge deraf vurderes den meget beskedne strømning i søen at foregå i retning af afløbet/søbadet fra både østlig og vestlig retning.

Væsentlige andele af Bryrup er stadig fælleskloakeret, men overløb af fortyndet, urenset spildevand i forbindelse med kraftig eller vedvarende regn sker til Bryrup Å, som er afløbet fra Bryrup Langsø. Søen tilføres dermed ikke fækale bakterier ad den vej. En række ukloakerede ejendomme i søens opland udleder dog utilstrækkeligt renset spildevand til søens tilløb. Omfanget heraf er dog ikke stort nok til, at det i de senere år har givet anledning til overskridelser af badevandsbekendtgørelsens krav.

Der sker udledning af regnvand fra separatkloakerede dele af byen til Bryrup Langsø. I tilfælde af fejlkoblinger (spildevand ledes i regnvandsledningen og omvendt) på private grunde, kan der også af denne vej føres fækale bakterier til søen.

Renseanlægget i Løve, syd for Bryrup, udleder renset spildevand til et lille vandløb, der udtørrer inden det når frem til Bryrup Langsø. I forbindelse med regnvejr sker der jævnligt overløb af urenset spildevand fra Løve til vandløbet, og det er for nuværende uvist om vandløbet ved særlig stor vandtilførsel kan nå helt frem til søen. Søen kan altså muligvis blive tilført fækale bakterier fra Løve, men under alle omstændigheder har det foreløbigt ikke givet anledning til fækale forureninger ved Bryrup Søbad.

Kemiske forureninger vil muligvis kunne forekomme i tilfælde af, at tankbiler eller lignende forulykker på en af vejene, der løber op ad søen. Risikoen herfor må dog betegnes som begrænset.

Bryrup Langsø tilføres store mængder næringssalte med vandet fra tilløbene, som afvander store landbrugsområder og desuden modtager spildevandet fra et dambrug. Disse næringssalte giver anledning til en betydelig algevækst, og i perioder henover sommeren udgør blågrønalger hovedparten af algerne. Nogle arter af blågrønalger kan udskille giftstoffer, der i værste fald kan være dødelige. Det er dog ret sjældent, at mængden af blågrønalger i søen bliver så stor, at badning er forbundet med risiko for forgiftning. I perioder med risiko for opblomstring af blågrønalger opsættes information om dette ved badestedet.

Følgende baderåd vedrørende alger er altid tilgængelige ved badestedet:

  • Bad ikke når vandet er grønt, eller dækket af grøn ”maling”
  • Bad ikke hvis du ikke kan se dine fødder, når du står i vand til knæene 
  • Lad ikke børn eller dyr opholde sig i vandet, når der er kraftig skum- eller algeforekomst ved bredden

Som med blågrønalger er der også risiko for opblomstring af andre typer planktonalger i Bryrup Langsø. Mængden af alger varierer dog år for år. Normalt udskiller de øvrige planktonalger ikke giftstoffer, som visse blågrønalger gør, men bliver algevæksten særligt kraftig, kan søvandets pH blive meget høj. Dette kan give hudgener for badende.

Der henvises til de samme baderåd, som er oplistet i afsnittet om blågrønalger.

Gennemførelsen af Spildevandsplan 2010-2021 medfører, at der efter 2012 ikke vil blive udledt utilstrækkeligt renset spildevand fra enkeltejendomme i søens opland. Desuden vil Løve Renseanlæg blive nedlagt senest i 2015. Dermed fjernes de to potentielle kilder til fækale forureninger af Bryrup Langsø.

Desuden arbejder kommunen for at nedbringe næringsstofbelastningen af Bryrup Langsø og kommunens øvrige vandområder, så algeproblemerne gradvist vil blive reduceret. Blandt andet ved forbedret spildevandsrensning og via administrationen på husdyrområdet. Det har dog lange udsigter, før risikoen for algeopblomstringer vil være elimineret i søen.

Ved forurening eller risiko herfor opsættes advarselsskilte ved badestedet. Desuden annonceres forureninger på kommunens hjemmeside www.silkeborgkommune.dk.

Ved observation af forurening kontaktes kommunen på tlf.: 89 70 14 23 (inden for normal arbejdstid) eller Brand og Redning på tlf.: 86 82 35 99 (døgnbemandet).

I badesæsonen, som løber fra 1. juni til 1. september, udtager kommunen prøver til kontrol af badevandskvaliteten ved Bryrup Søbad. Tidsplan for prøvetagningen kan ses på kommunens hjemmeside.

Stationsnr.: 12

DKBW nr.: 1033

UTM X: 532219

UTM Y: 6208453

Denne badevandsprofil er udarbejdet i marts 2011. Så længe badevandet i Bryrup Langsø klassificeres som udmærket (revurdering foretages årligt), vil badevandsprofilen ikke blive opdateret.