Selvbetjening og tidsbestilling

Gjessø

Gjessø er en lille sø, der ligger i byen af samme navn. Søen er målsat som badesø og benyttes som sådan. Derfor udfører Silkeborg Kommune kontrol med badevandskvaliteten. Der findes
to private badebroer: en ved Rustrupvej og en ved Gjessøparken.

Godt badevand

Søen har et beskedent opland og modtager kun begrænsede mængder næringsstoffer. Søvandet er relativt klart med normalt moderate forekomster af alger. Til gengæld er der mange langstænglede vandplanter i søen. Den kraftige bestand af vandplanter er en forudsætning for den klarvandede tilstand, men også tegn på, at søen befinder sig i en overgangsfase, der kan vippe til den uklare side.

Der er offentligt kloaknet i Gjessø by, så selvom der ligger huse helt ned til søen, udledes ikke spildevand. Søvandets indhold af fækale bakterier er derfor lavt. Badevandskvaliteten kontrolleres af Silkeborg Kommune hvert år i badesæsonen.

Særlige hensyn

Med henblik på at bibeholde den gode vandkvalitet i Gjessø i fremtiden, er det vigtigt, at badende undlader at benytte søen som toilet. Tilførsel af selv beskedne mængdernæringsstoffer fra fx urin giver alger, som gør vandet uklart. Efterladte madrester og fodring af andefugle med brød og lignende er også med til at give flere næringsstoffer. Desuden er det ulækkert med fugle ved badestederne, hvor de klatter i det vand, vi selv svømmer rundt i. Husejerne rundt om søen anbefales at undgå gødskning af plæner og andre vækster ned mod søen, da kvælstof og fosfor, som ikke bliver optaget af planterne, udvaskes til søen, hvor det er rent guf for vandplanter og alger.

Badevandsprofil

Badevandet i Gjessø er klassificeret: Udmærket

Mulige klassifikationer:

  • Udmærket (Excellent/Ausgezeichnet)
  • God (Good/Gut)
  • Tilfredsstillende (Sufficient/Ausreichend)
  • Ringe kvalitet (Poor/Mangelhaft)

Klassifikationen er opgjort på basis af data fra de sidste 4 år. Bemærk, at klassifikationen udelukkende er foretaget på baggrund af badevandets indhold af fækale bakterier. Algemængden indgår dermed ikke i klassifikationen.

Gjessø er en lille sø, som er forholdsvis dyb i forhold til dens størrelse. Søens areal er således kun 1,5 ha, mens den maksimale dybde er 6,5 m og middeldybden er 3,3 m. Søbunden er overvejende mudret, og der vokser vandplanter i en stor del af den. Vandplanterne kan være generende for badegæster, men deres tilstedeværelse er vigtig i forhold til at holde algevæksten nede. Kommunen har etableret en badebro på to sider af søen.

Søen ligger i byen af samme navn, sydvest for Silkeborg. Der er adgang til søen fra både Rustrupvej og Gjessøparken, og der findes en badebro begge steder.

Gjessø er en sø hvori der sker en meget begrænset vandudskiftning. Søen har ingen tilløb, men i årets våde perioder løber lidt vand ud af søen. Der forekommer normalt ingen væsentlig strømning i søen, og der er desuden ingen dominerende strømretning.

Der findes ingen former for spildevandsudløb i Gjessø. De eneste potentielle kilder til fækale forureninger af søen er dermed badegæster og dyr, der færdes i og ved søen.

Kemiske forureninger vil muligvis kunne forekomme i tilfælde af, at tankbiler eller lignende forulykker på en af vejene, der løber op ad søen. Risikoen herfor må dog betegnes som minimal.

Risikoen for opblomstring af blågrønalger er begrænset i Gjessø, fordi vandets indhold af næringssalte er forholdsvis lavt. Der foregår dog altid en vis algevækst i sommerhalvåret, men der forekommer normalt ikke så store mængder, at det kan give anledning til sundhedsproblemer for badende.

Som med blågrønalger er der kun beskeden risiko for, at der vil forekomme sundhedsskadelige opblomstringer af andre typer planteplankton i Gjessø. Dette skyldes
søens ret lave indhold af næringssalte.

Da der ikke forekommer spildevandsudløb til søen og badevandskvaliteten er klassificeret til udmærket, er der ikke igangsat foranstaltninger til reduktion af fækale
forureninger.

Søen rummer dog et værdifuldt plante- og dyreliv, som kommunen beskytter ved blandt andet at informere badegæster om behovet for at udvise miljøvenlig adfærd.

Følgende baderåd er altid tilgængelige ved badestedet:

  • Undlad at benytte søen som toilet, det er uhygiejnisk og guf for algerne
  • Bad i badezonerne – det skåner vandplanterne
  • Undgå at fodre fugle ved badestedet – deres klatter nedsætter den hygiejniske kvalitet
  • Vis hensyn – benyt de opstillede skraldespande til affald og madrester

Derudover anbefaler kommunen, at husejerne rundt om søen undgår at gøde deres haver, da overskydende fosfor og kvælstof vil havne i søen og bidrage til en øget
algevækst.

Ved forurening eller risiko herfor opsættes advarselsskilte ved søbadene. Desuden annonceres forureninger på kommunens hjemmeside www.silkeborgkommune.dk

Ved observation af forurening kontaktes kommunen på tlf.: 89 70 14 23 (inden for normal arbejdstid) eller Brand og Redning på tlf.: 86 82 35 99 (døgnbemandet).

I badesæsonen, som løber fra 1. juni til 1. september, udtager kommunen prøver til kontrol af badevandskvaliteten ved Gjessø. Tidsplan for prøvetagningen kan ses på kommunens hjemmeside.

Stationsnr.: 14

DKBW nr.: 1034

UTM X: 530779

UTM Y: 6218933

Denne badevandsprofil er udarbejdet i marts 2011. Så længe badevandet i Gjessø klassificeres som udmærket (revurdering foretages årligt), vil badevandsprofilen ikke
blive opdateret.