Selvbetjening og tidsbestilling

Hinge Sø

Hinge Sø ligger i rolige omgivelser syd for Kjellerup og rummer et enkelt offentligt badested, Hinge Søbad, som ligger på den nordlige side af søen.

Hinge Sø ligger i rolige omgivelser syd for Kjellerup og rummer et enkelt offentligt badested, Hinge Søbad (Vinderslevholmvej 64, 8620 Kjellerup), som ligger på den nordlige side af søen. Søen er meget næringsrig, og trods målsætning som badesø er den ikke velegnet som sådan med den nuværende miljøtilstand. Oplandet til Hinge Sø er forholdsvis stort (54 km2 ) og er domineret af landbrugsjord. Søen modtager derfor væsentlige mængder næringsstoffer, primært fra landbrugsarealer, men også fra spildevandsudledninger fra enkeltejendomme.

Pas på blågrønalger

De store mængder næringssalte i søen medfører en kraftig vækst af planktonalger, som gør vandet grønligt og meget uklart. Hver sommer sker opblomstring af blågrønalger i Hinge Sø. Nogle arter af blågrønalger udskiller giftstoffer, der i værste fald kan føre til dødelige forgiftninger af dyr og mennesker. Den kraftige algevækst hæver søvandets pH-værdi, hvilket kan give hudgener i forbindelse med badning. Hvis vandet er meget uklart og grønligt, bør man derfor ikke bade i søen.

Hygiejniske forhold

Søvandets indhold af fækale bakterier er som oftest lavt, selvom der sker en vis spildevandspåvirkning af søen fra ejendomme i det åbne land. Den risiko, der er forbundet med badning i Hinge Sø, skyldes altså primært algevækst og kun i mindre grad indhold af potentielt sygdomsfremkaldende bakterier.

Fremtidig badevandskvalitet

Der er behov for en forbedring af miljøtilstanden i Hinge Sø, før målet om godt badevand er nået. Kommunen gør en indsats for at få nedbragt mængden af næringssalte, der tilføres søen, men der er lang vej igen. Yderligere medfører store mængder ophobede næringsstoffer i søbunden, at der vil gå en del år, før effekten er synlig i form af mindre algevækst. 

Badevandsprofil

Badevandet i Hinge Sø er klassificeret: Udmærket

Mulige klassifikationer:

  • Udmærket (Excellent/Ausgezeichnet)
  • God (Good/Gut)
  • Tilfredsstillende (Sufficient/Ausreichend)
  • Ringe kvalitet (Poor/Mangelhaft)

Klassifikationen er opgjort på basis af data fra de sidste 4 år. Bemærk, at klassifikationen udelukkende er foretaget på baggrund af badevandets indhold af fækale bakterier. Algemængden indgår dermed ikke i klassifikationen.

Ved søbadet er der udlagt strandsand på søbredden og –bunden, og kommunen har opsat en badebro. Søbunden er naturligt af mere mudret karakter, og der vokser tagrør i det lave vand på begge sider af badestedet. Hinge Sø er meget lavvandet; for enden af badebroen er der ca. 2 m dybt. 

Hinge Sø ligger i rolige omgivelser mellem Silkeborg og Kjellerup, lidt øst for hovedvejen mellem de to byer. Søbadet ligger på den nordlige bred af søens vestlige ende, og der er adgang dertil fra Vinderslevholmvej. Der findes en parkeringsplads tæt op ad vejen. Søen er hovedsageligt omgivet af landbrugsarealer og mindre skovarealer.

Hinge Sø er en lang og forholdsvis smal sø, som har fire væsentlige plus flere mindre tilløb og ét afløb. Vandudskiftningen er dog beskeden i forhold til søens størrelse. Langt hovedparten af vandet tilføres søens vestlige ende via Mausing Møllebæk og Haurbæk, mens afløbet Hinge/Alling Å er placeret i østenden. Som følge deraf vurderes den meget beskedne strømning i søen at foregå i østlig retning mod afløbet.

Hovedparten af de små bysamfund, der findes i søens opland er separatkloakerede, men der findes dog to udløb fra fælleskloakerede ejendomme. Udløbene sker til henholdsvis Resdal Bæk/Mausing Møllebæk og Serup Grøft. Det forventes dog, at overløb af fortyndet, urenset spildevand fra de to udløb forekommer mindre end én gang årligt. Dette stemmer også fint overens med, at badevandskontrollen viser, at søvandets hygiejniske kvalitet er fin.

En anden kilde til fækal forurening er, at en stor mængde ukloakerede ejendomme i søens opland udleder dog utilstrækkeligt renset spildevand til søens tilløb. Trods dette har der i de senere år ikke forekommet overskridelser af badevandsbekendtgørelsens krav.

Der sker udledning af regnvand fra separatkloakerede områder til Hinge Sø via dens tilløb. I tilfælde af fejlkoblinger (spildevand ledes i regnvandsledningen og omvendt) på private grunde, kan der også af denne vej føres fækale bakterier til søen.

Kemiske forureninger vil muligvis kunne forekomme i tilfælde af, at tankbiler eller lignende forulykker på en af vejene, der løber op ad søen. Risikoen herfor må dog betegnes som begrænset. 

Hinge Sø tilføres store mængder næringssalte med vandet fra tilløbene, som afvander store landbrugsområder og desuden modtager dårligt renset spildevand fra
enkeltejendomme i det åbne land. Disse næringssalte giver anledning til en betydelig algevækst, og i perioder henover sommeren udgør blågrønalger hovedparten af algerne. Nogle arter af blågrønalger kan udskille giftstoffer, der i værste fald kan være dødelige. I perioder med risiko for opblomstring af blågrønalger opsættes information om dette ved badestedet.

Følgende baderåd vedrørende alger er altid tilgængelige ved badestedet:

  • Bad ikke når vandet er grønt, eller dækket af grøn ”maling”
  • Bad ikke hvis du ikke kan se dine fødder, når du står i vand til knæene
  • Lad ikke børn eller dyr opholde sig i vandet, når der er kraftig skum- eller algeforekomst ved bredden

Som med blågrønalger er der også risiko for opblomstring af andre typer planktonalger i Hinge Sø. Mængden af alger varierer dog år for år. Normalt udskiller de øvrige
planktonalger ikke giftstoffer, som visse blågrønalger gør, men bliver algevæksten særligt kraftig, kan søvandets pH blive meget høj og muligvis give anledning til gener for badende.

Der henvises til de samme baderåd, som er oplistet i afsnittet om blågrønalger.

Gennemførelsen af Spildevandsplan 2010-2021 medfører, at der efter 2013 ikke vil blive udledt utilstrækkeligt renset spildevand fra enkeltejendomme i søens opland. På
nuværende tidspunkt er det ikke besluttet, hvornår sidste fælleskloakerede områder i søoplandet skal separatkloakeres, men spildevandsoverløbene derfra vurderes ikke at true badevandskvaliteten.

Desuden arbejder kommunen for at nedbringe næringsstofbelastningen af Hinge Sø og kommunens øvrige vandområder, så algeproblemerne gradvist vil blive reduceret. Blandt andet ved forbedret spildevandsrensning og via administrationen på husdyrområdet. Det har dog lange udsigter, før risikoen for algeopblomstringer vil være elimineret i søen.

Ved forurening eller risiko herfor opsættes advarselsskilte ved badestedet. Desuden annonceres forureninger på kommunens hjemmeside www.silkeborgkommune.dk.

Ved observation af forurening kontaktes kommunen på tlf.: 89 70 14 23 (inden for normal arbejdstid) eller Brand og Redning på tlf.: 86 82 35 99 (døgnbemandet).

I badesæsonen, som løber fra 1. juni til 1. september, udtager kommunen prøver til kontrol af badevandskvaliteten ved Hinge Søbad. Tidsplan for prøvetagningen kan ses på kommunens hjemmeside.

Stationsnr.: 16

DKBW nr.: 234

UTM X: 530239

UTM Y: 6234862

Denne badevandsprofil er udarbejdet i marts 2011. Så længe badevandet i Bryrup Langsø klassificeres som udmærket (revurdering foretages årligt), vil badevandsprofilen ikke blive opdateret.