Selvbetjening og tidsbestilling

Hundsø

Hundsø er en lille sø, der ligger isoleret i den statsejede skov nord for Bryrup. Søen er en populær badesø for de lokale.

Som noget sjældent i Danmark er Hundsø en naturligt brunfarvet sø, hvilket skyldes humusstoffer fra den omgivende skov. Der er ingen deciderede badefaciliteter ved søen.

Godt badevand

Hundsø har et meget lille opland, og søen er uden egentlige tilløb. Derfor modtager søen kun små mængder næringsstoffer fra omgivelserne. Trods den lille næringssalttilførsel forekommer en større vækst af planktonalger i søvandet end forventeligt.

Hundsø modtager ikke spildevand af nogen art, og derfor bør søvandets indhold af fækale bakterier være lavt. Dette bekræftes også af de analyser af badevandet, som Silkeborg Kommune udfører hvert år i badesæsonen, at den hygiejniske kvalitet er god.

Særlige hensyn

Med henblik på at bevare den gode badevandskvalitet i Hundsø og undgå alger af betydning i fremtiden, må søen ikke benyttes som toilet, badeplads for heste eller lignende. Tilførsel af selv små mængder ekstra næringssalte til søen fra fx urin kan medføre en forringelse af miljøtilstanden.

Hundsø ligger i internationalt beskyttelsesområde, som medfører en særlig forpligtelse til at bevare søens karakteristika. Slitage som følge af badning anses af Staten for at udgøre en trussel mod den særlige flora knyttet til søen. Derfor bør badegæster være særligt opmærksomme på ikke at beskadige vegetationen i og ved søen. 

Badevandsprofil

Badevandet i Hundsø er klassificeret: Udmærket

Mulige klassifikationer:

  • Udmærket (Excellent/Ausgezeichnet)
  • God (Good/Gut)
  • Tilfredsstillende (Sufficient/Ausreichend)
  • Ringe kvalitet (Poor/Mangelhaft)

Klassifikationen er opgjort på basis af data fra de sidste 4 år. Bemærk, at klassifikationen udelukkende er foretaget på baggrund af badevandets indhold af fækale bakterier. Algemængden indgår dermed ikke i klassifikationen.

Hundsø er en lille, isoleret skovsø. Søbunden er overvejende blød/mudret, og vandet er naturligt brunfarvet. Bortset fra den brune farve er vandet normalt forholdsvis klart, om end der i perioder forekommer algevækst der gør vandet grumset og uklart. Søen er forholdsvis lavvandet med en middeldybde på 3 m og en maksimal dybde på 7,5 m.

Søen ligger i den statsejede skov nord for Bryrup, ca. en kilometer øst for hovedvejen mellem Bryrup og Them. Der er adgang til søen via grusveje. Søen er udelukkende omgivet af skov.

Hundsø er en lille sø uden tilløb og afløb, hvorfor der næsten ikke sker nogen vandudskiftning. Der forekommer normalt ingen væsentlig strømning i søen, og der er
desuden ingen dominerende strømretning.

Der findes ingen former for spildevandsudløb i Hundsø. De eneste potentielle kilder til fækale forureninger af søen er dermed badegæster og dyr, der færdes i og ved søen.

Som følge af søens isolerede beliggenhed vurderes der ikke at være reel risiko for kemiske forureninger eller lignende, som kan forringe badevandskvaliteten.

Risikoen for opblomstring af blågrønalger er begrænset i Hund Sø, fordi vandets indhold af næringssalte er forholdsvis lavt. Der foregår dog altid en vis algevækst i
sommerhalvåret, og nogle år har algemængden været større end forventet. Kommunen finder det nærliggende at antage, at det til tider massive badetryk har væsentlig
indflydelse på algevæksten og dermed miljøtilstanden i søen. Det vurderes dog ikke, at algemængden normalt er stor nok til at give anledning til sundhedsproblemer for
badende.

Som med blågrønalger er der kun beskeden risiko for, at der vil forekomme sundhedsskadelige opblomstringer af andre typer planteplankton i Hundsø. Dette
skyldes søens ret lave indhold af næringssalte.

Da der ikke forekommer spildevandsudløb til søen og badevandskvaliteten er klassificeret til udmærket, er der ikke igangsat foranstaltninger til reduktion af fækale
forureninger.

Søen rummer dog et særligt værdifuldt plante- og dyreliv, som kommunen beskytter ved blandt andet at informere badegæster om behovet for at udvise miljøvenlig adfærd.

Følgende baderåd er altid tilgængelige ved badestedet:

  • Undlad at benytte søen som toilet - det er uhygiejnisk og guf for algerne
  • Bad i badezonerne – det skåner de sjældne vandplanter
  • Undgå at fodre fugle ved badestedet – deres klatter nedsætter den hygiejniske kvalitet
  • Vis hensyn – benyt de opstillede skraldespande til affald og madrester

Ved forurening eller risiko herfor opsættes advarselsskilte ved søen. Desuden annonceres forureninger på kommunens hjemmeside.

Ved observation af forurening kontaktes kommunen på tlf.: 89 70 14 23 (inden for normal arbejdstid) eller Brand og Redning på tlf.: 86 82 35 99 (døgnbemandet).

I badesæsonen, som løber fra 1. juni til 1. september, udtager kommunen prøver til kontrol af badevandskvaliteten ved Hundsø. Analyseresultaterne og tidsplanen for
prøvetagningen kan ses på kommunens hjemmeside.

Stationsnr.: 15

DKBW nr.: 1035

UTM X: 533759

UTM Y: 6210733

Denne badevandsprofil er udarbejdet i marts 2011. Så længe badevandet i Hundsø klassificeres som udmærket (revurdering foretages årligt), vil badevandsprofilen ikke blive opdateret.