Selvbetjening og tidsbestilling

Julsø

Julsø, som er den østligste og største af de tre store Himmelbjerg-søer Julsø, Borresø og Brassø, strækker sig fra Laven til Svejbæk.

Den nordlige del af søen ligger i Silkeborg Kommune, og resten af søen ligger i Skanderborg Kommune. I Silkeborg Kommune kan der bades fra det offentlige areal Ludvigslyst ved Svejbæk, hvor der findes en anløbsbro til turbådene. Desuden føres tilsyn med vandkvaliteten ved Laven i østenden af søen, dette er dog kun en kontrolstation og ikke et badested.

Algevækst

Julsø modtager store mængder næringssalte med vandet i Gudenåen. Derfor forekommer der de fleste år en betydelig algevækst i søen, nogle år med forekomst af blågrønalger. Algevækst medfører forøgelse af søvandets pH, og er væksten særlig kraftig, kan pH blive så høj, at badende kan opleve hudgener. Desuden udskiller nogle arter af blågrønalger giftstoffer, der i værste fald kan være dødelige. Hvis vandet er meget uklart og grønligt, bør man derfor ikke bade i søen.

God hygiejnisk kvalitet

Silkeborg Kommune udfører hvert år i badesæsonen kontrol med badevandskvaliteten ved Ludvigslyst og Laven Stationsby. Analyserne af de udtagne vandprøver viser, at indholdet af fækale bakterier er lavt som tegn på, at den hygiejniske kvalitet af badevandet er god. 

Badevandsprofil

Badevandet i Julsø er klassificeret: Udmærket

Mulige klassifikationer:

  • Udmærket (Excellent/Ausgezeichnet)
  • God (Good/Gut)
  • Tilfredsstillende (Sufficient/Ausreichend)
  • Ringe kvalitet (Poor/Mangelhaft)

Klassifikationen er opgjort på basis af data fra de sidste 4 år. Bemærk, at klassifikationen udelukkende er foretaget på baggrund af badevandets indhold af fækale bakterier. Algemængden indgår dermed ikke i klassifikationen.

Ludvigslyst er ikke et søbad, men der kan bades fra den anløbsbro, som turbådene ligger til ved. Søbunden er overvejende mudret, og der er ca. 2 m dybt for enden af broen.

Julsø ligger øst for Silkeborg og er den største og østligste af de tre store Himmelbjergsøer Julsø, Borre Sø og Brassø.

Ludvigslyst, som primært er et af- og påstigningssted for Himmelbjergsøernes turbåde, ligger umiddelbart øst for Svejbæk i søens nordvestlige hjørne. Der er adgang til stedet via en grusvej fra Julsøvej, og der kan parkeres biler langs denne grusvej.

Udover Laven by er Julsø overvejende omgivet af skov- og landbrugsarealer.

Julsø er en stor og dyb sø med forholdsvis stor vandudskiftning. Søen gennemstrømmes i vestlig retning af Gudenåen, og derudover løber flere mindre vandløb ud i den. Den generelle strømningsretning er således vestlig, men ved badestedet kan der som følge af søens bredde på stedet muligvis forekomme lokale variationer af strømretningen.

Der findes stadig ganske små fælleskloakerede områder i oplandet til Julsø, men det vurderes at der i praksis ikke forekommer overløb af urenset, fortyndet spildevand til søen fra disse områder. Det rensede spildevand fra Laven Renseanlæg udledes til Julsø via Kærsmølle Bæk, som løber ud i søen ved Laven. Søen kan også tilføres fækale forureninger fra selve Gudenåen, som flere steder opstrøms Julsø modtager overløbsvand fra fælleskloakerede områder og renset spildevand fra renseanlæg.

Herudover udleder en række ukloakerede ejendomme i det åbne land dårligt renset spildevand til søens tilløb og til Gudenå-systemet opstrøms herfor. Der sker desuden
udledning af regnvand fra separatkloakerede områder til Julsø. I tilfælde af fejlkoblinger (spildevand ledes i regnvandsledningen og omvendt) på private grunde, kan der også af denne vej føres fækale bakterier til søen. Lokalt kan fækale forureninger også skyldes vandfugle eller badegæster, som benytter søen som toilet.

Kontrollen med badevandskvaliteten ved Ludvigslyst har i de senere år vist, at der i badesæsonen ikke forekommer overskridelser af badevandsbekendtgørelsens krav til
indhold af fækale bakterier. På denne baggrund kan det konkluderes, at de mængder fækale bakterier, der tilføres søen, ikke er tilstrækkelige til at resultere i nedsat
badevandskvalitet ved Ludvigslyst.

Kemiske forureninger vil muligvis kunne forekomme i tilfælde af, at tankbiler eller lignende forulykker nær søen. Risikoen herfor må dog betegnes som begrænset.

Julsø tilføres store mængder næringssalte med vandet fra Gudenåen og de øvrige tilløb. Næringssaltene giver anledning til algevækst, som gør vandet uklart, og i perioder henover sommeren er blågrønalger ofte de dominerende typer. Algevæksten varierer dog fra år til år, men generelt er der betydelig risiko for opblomstring af blågrønalger i Julsø.

Nogle arter af blågrønalger kan udskille giftstoffer, der i værste fald kan være dødelige. Det er dog ret sjældent, at mængden af blågrønalger i søerne bliver så stor, at badning er forbundet med risiko for forgiftning. I perioder med risiko for opblomstring af blågrønalger opsættes information om dette ved badestederne.

Følgende baderåd vedrørende alger er altid tilgængelige ved badestedet:

  • Bad ikke når vandet er grønt, eller dækket af grøn ”maling”
  • Bad ikke hvis du ikke kan se dine fødder, når du står i vand til knæene
  • Lad ikke børn eller dyr opholde sig i vandet, når der er kraftig skum- eller algeforekomst ved bredden

Som med blågrønalger er der også risiko for opblomstring af andre typer planktonalger i Julsø. Normalt udskiller de øvrige planktonalger ikke giftstoffer, som visse blågrønalger gør, men bliver algevæksten særligt kraftig, kan søvandets pH blive meget høj og muligvis give anledning til gener for badende.

Der henvises til de samme baderåd, som er oplistet i afsnittet om blågrønalger.

På nuværende tidspunkt er det ikke besluttet, hvornår de sidste fælleskloakerede områder i oplandet til Julsø skal separatkloakeres, men spildevandsoverløbene derfra
vurderes ikke at true badevandskvaliteten.

Kommunen arbejder generelt for at nedbringe næringsstofbelastningen af Julsø og kommunens øvrige vandområder, så algeproblemerne gradvist vil blive reduceret.
Konkret for Julsø gøres det især ved, at Laven Renseanlæg nedlægges nogle år ud i fremtiden, hvorefter søerne vil blive tilført færre næringssalte. Derudover gøres det via administrationen på husdyrområdet. Det har dog lange udsigter, før risikoen for algeopblomstringer vil være elimineret i Julsø.

Ved forurening eller risiko herfor opsættes advarselsskilte ved badestedet. Desuden annonceres forureninger på kommunens hjemmeside www.silkeborgkommune.dk.

Ved observation af forurening kontaktes kommunen på tlf.: 89 70 14 23 (inden for normal arbejdstid) eller Brand og Redning på tlf.: 86 82 35 99 (døgnbemandet).

I badesæsonen, som løber fra 1. juni til 1. september, udtager kommunen prøver til kontrol af badevandskvaliteten ved Ludvigslyst. Tidsplan for prøvetagningen kan ses på kommunens hjemmeside.

Stationsnr.: 8

DKBW nr.: 1024

UTM X: 540019

UTM Y: 6220633

Denne badevandsprofil er udarbejdet i marts 2011. Så længe badevandet i Julsø klassificeres som udmærket (revurdering foretages årligt), vil badevandsprofilen ikke blive opdateret.