Selvbetjening og tidsbestilling

Lyngsø - kontrolstation

Kommunen har en kontrolstation ved Lyngsø, der skal klarlægge badevandskvaliteten og undersøge hvorvidt søen bliver egnet til badning.

Lyngsø ligger i det sydlige Silkeborg og ejes af Naturstyrelsen. Den offentlige park ”Lyngsøparken” ligger ved søens østlige bred. Der er beboelse og haver helt ned til søen i den nordvestlige ende. Resten af søen er omkranset af skov eller træbevoksede arealer af varierende bredde.

Søen er 9 ha stor og måler ca. 430 x 410 m. Søen er uden egentlige tilløb, men der er enkelte regnvandsudløb. Vandet fra søen løber videre i rørlagt forløb til Ørnsø via Pøtsø. Søen har en gennemsnitsdybde på 2,4 meter og en maksimal vanddybde på knap 8 meter. Vandudskiftningstiden er godt 1 år.

Badevandskvalitet

I den statslige vandområdeplan for 2016-2021 er Lyngsø tildelt miljømålet ”God økologisk tilstand”. Miljømålet er ikke opfyldt, og søen er registreret som værende i dårlig tilstand.

Lyngsø har igennem en lang årrække modtaget forurenet vand, og søen er stærkt belastet af næringsstoffer. Vandet er uklart hele året på grund af kraftig algevækst og p.t. ikke egnet til badning.

Miljøstyrelsen har udpeget Lyngsø til restaurering for at forbedre søens tilstand og få miljømålet opfyldt. Restaurering af søen finder sted i 2020 -2022 ved en kombineret indsats med opfiskning af skaller og brasener og kemisk binding af fosfor i søen med et special-middel til formålet ”Phoslock”. En del af udledningen af regnvand fjernes fra søen.

Efter restaurering forventes en vandkvalitet, der gør Lyngsø egnet til badning. For at opnå kendskab til den hygiejniske kvalitet og badevandspotentialet har Silkeborg Kommune oprettet en badevandskontrolstation i Lyngsø. Kommunen har planer om at målsætte søen som badesø i den kommende kommuneplan.