Selvbetjening og tidsbestilling

Ørnsø - kontrolstation (ikke egnet til badning)

Vi har opsat en kontrolstation ved Ørnsø, der skal klarlægge badevandskvaliteten og undersøge hvorvidt søen er egnet til badning.

Søen

Ørnsø ligger i det sydvestlige Silkeborg. Søen er ca. 1 km lang og 400 km bred. Søen modtager hovedparten af sit vand fra Funder Å, der ligesom flere andre vandløb i området er stærkt jernholdige. Vandet fra søen løber via Lyså til Silkeborg Langsø. Der er beboelse helt ned til søen enkelte steder (sommerhusområdet Farmen), og ellers er søen omkranset af skov og åbne arealer. Søen har en gennemsnitsdybde på 4 m og en maksimal vanddybde på 10,5 meter. Vandudskiftningstiden i søen er ca. 18 døgn.

Badvandskvalitet

Gennem forbedring af vandkvaliteten i de store søer i Gudenåens vandsystem er det kommunens hensigt at styrke publikums adgang til badning, og samtidig lette badetrykket på særligt sårbare søer som Almind Sø. Som et led i denne strategi er Ørnsø udpeget som område til badning i Kommuneplanen for 2013-2025.. Søen anvendes dog ikke for nuværende som badesø, da der mangler faciliteter, og søvandet er uklart en stor del af året på grund af kraftig algevækst. Kiselalger farver vandet brunt, og blågrønalger, der kan være giftige, optræder i større eller mindre grad i sommerperioden.

I 2016 har Silkeborg Kommune etableret en badevands-kontrolstation i Ørnsø for at klarlægge badevandskvaliteten og søens egnethed som badesø. I den statslige vandplan 2010-2015 for Randers Fjord er Ørnsø tildelt miljømålet god økologisk tilstand. Denne målsætning er ikke opfyldt. I vandplanen er det angivet, at intern fosforbelastning (ophobet fosfor i søbunden, som stammer fra tidligere tilførsler) er årsag til, at miljømål ikke er opfyldt.

Ørnsø er omfattet af EF-Habitatområde 181 – Silkeborg Skovene. Søen er en del af udpegningsgrundlaget for området som naturtype 3150 ”Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks”