Selvbetjening og tidsbestilling

Schoubyes Sø

Schoubyes Sø er en lille, kunstigt etableret sø, der ligger i den statsejede skov umiddelbart øst for Silkeborg, forholdsvis tæt på hovedvejen til Århus.

Søen blev udgravet i 1958, da man skulle bruge sand i forbindelse med etablering af ringvejsbroerne i Silkeborg. I dag er Schoubys Sø populær som badesø om sommeren, og Silkeborg Kommune udtager derfor analyser af badevandskvaliteten. Der findes ingen badefaciliteter ved søen, men der kan nemt bades fra den sandede søbred.

Godt badevand

Der er ingen tilløb eller afløb i Schoubyes Sø, så søen påvirkes hverken af næringsstoffer fra spildevand eller landbrug, bortset fra tilførsel af kvælstofforbindelser gennem luften. Søen er derfor så næringsfattig, at planktonalger kun kan gro i begrænset omfang. Vandet er således klart det meste af badesæsonen, men i højsommeren kan vandet være lettere uklart på grund af alger. Dette sammen med store forekomster af langstænglede vandplanter tyder på, at søen er i en negativ udvikling, og det er nærliggende at antage, at den intensive brug af søen til badning er medvirkende årsag.

Den hygiejniske kvalitet af vandet i Schoubyes Sø er god. Da der ikke udledes spildevand af nogen art til søen, er indholdet af fækale bakterier lavt, hvilket bekræftes af de analyser, Silkeborg Kommune udfører hvert år i badesæsonen.

Særlige hensyn

Som badegæst må man være særligt opmærksom på at efterleve nogle retningslinier for miljøvenlig adfærd ved Schoubyes Sø. Især henledes opmærksomheden på ikke at benytte søen som toilet. Tilførsel af selv beskedne mængder næringsstoffer fra fx urin giver endnu flere vandplanter og alger. Badetrykket ved Schoubyes Sø er massivt i perioder, og det er derfor nødvendigt at finde andre løsninger, når nødtørften skal forrettes.

Efterladte madrester og fodring af fugle med brød og lignende er også med til at give flere næringsstoffer i søen. Desuden er det ulækkert med fugle ved badestederne, hvor de klatter i det vand, vi selv svømmer rundt i.

Naturligvis skal det også henstilles ikke at efterlade affald i og ved søen, men derimod benytte de opstillede skraldespande. 

Badevandsprofil

Badevandet i Schoubyes Sø er klassificeret: Udmærket

Mulige klassifikationer:

  • Udmærket (Excellent/Ausgezeichnet)
  • God (Good/Gut)
  • Tilfredsstillende (Sufficient/Ausreichend)
  • Ringe kvalitet (Poor/Mangelhaft)

Klassifikationen er opgjort på basis af data fra de sidste 4 år. Bemærk, at klassifikationen udelukkende er foretaget på baggrund af badevandets indhold af fækale bakterier. Algemængden indgår dermed ikke i klassifikationen.

Schoubyes Sø er en lille, kunstigt etableret sø fra 1958. Jorden i området er meget sandet, men søbunden er i dag overvejende mudret, da rester af alger, vandplanter m.v. har ophobet sig ovenpå sandbunden. Søen er meget lavvandet, og der vokser vandplanter i en stor del af den. Vandplanterne kan være generende for badegæster, men deres tilstedeværelse er vigtig i forhold til at holde algevæksten nede.

Søen ligger i skoven øst for Silkeborg, ca. 500 m nord for hovedvejen til Århus. Der er adgang til søen via grusveje, og der findes en parkeringsplads tæt op ad hovedvejen. Søen er udelukkende omgivet af skov.

Schoubyes Sø er en lille sø uden tilløb og afløb, hvorfor der næsten ikke sker nogen vandudskiftning. Der forekommer normalt ingen væsentlig strømning i søen, og der er desuden ingen dominerende strømretning.

Der findes ingen former for spildevandsudløb i Schoubyes Sø. De eneste potentielle kilder til fækale forureninger af søen er dermed badegæster og dyr, der færdes i og ved søen.

Som følge af søens isolerede beliggenhed vurderes der ikke at være reel risiko for kemiske forureninger eller lignende, som kan forringe badevandskvaliteten.

Risikoen for opblomstring af blågrønalger er begrænset i Schoubyes Sø, fordi vandets indhold af næringssalte er forholdsvis lavt. Der foregår dog altid en vis algevækst i
sommerhalvåret, men der forekommer normalt ikke så store mængder, at det kan give anledning til sundhedsproblemer for badende.

Som med blågrønalger er der kun beskeden risiko for, at der vil forekomme sundhedsskadelige opblomstringer af andre typer planteplankton i Schoubyes Sø. Dette
skyldes søens ret lave indhold af næringssalte.

Da der ikke forekommer spildevandsudløb til søen og badevandskvaliteten er klassificeret til udmærket, er der ikke igangsat foranstaltninger til reduktion af fækale
forureninger.

Søen rummer dog et værdifuldt plante- og dyreliv, som kommunen beskytter ved blandt andet at informere badegæster om behovet for at udvise miljøvenlig adfærd.

Følgende baderåd er altid tilgængelige ved badestedet:

  • Undlad at benytte søen som toilet, det er uhygiejnisk og guf for algerne 
  • Bad i badezonerne – det skåner vandplanterne
  • Undgå at fodre fugle ved badestedet – deres klatter nedsætter den hygiejniske kvalitet
  • Vis hensyn – benyt de opstillede skraldespande til affald og madrester

Ved forurening eller risiko herfor opsættes advarselsskilte ved søen. Desuden annonceres forureninger på kommunens hjemmeside www.silkeborgkommune.dk.

Ved observation af forurening kontaktes kommunen på tlf.: 89 70 14 23 (inden for normal arbejdstid) eller Brand og Redning på tlf.: 86 82 35 99 (døgnbemandet).

I badesæsonen, som løber fra 1. juni til 1. september, udtager kommunen prøver til kontrol af badevandskvaliteten ved Schoubyes Sø. Analyseresultaterne og tidsplanen for prøvetagningen kan ses på kommunens hjemmeside.

Stationsnr.: 11

DKBW nr.: 1026

UTM X: 538299

UTM Y: 6224832

Denne badevandsprofil er udarbejdet i marts 2011. Så længe badevandet i Schoubyes Sø klassificeres som udmærket (revurdering foretages årligt), vil badevandsprofilen ikke blive opdateret.