Selvbetjening og tidsbestilling

Silkeborg Langsø

Silkeborg Langsø er en lavvandet sø, som er mere end 6 km lang. Søen ligger i hjertet af Silkeborg by og er omkranset af bebyggelse med haver ned til søen samt natur- og skovarealer. Der føres tilsyn med badevandskvaliteten 2 steder; Sølystparken i Silkeborg Langsøs midterbassin og ved Silkeborg Søcamping ved Silkeborg Langsøs østbassin.

Badestedet Sølystparken ligger ved midterbassinets nordlige siden ved Sølystvej. Der er en lille sandstrand og badebro. Der er offentligt toilet og P-plads.  

Badestedet ved Silkeborg Søcamping ligger ved østbassinet. Her er en badebro og en lille sandstrand. Der er ingen p-plads eller offentlig toilet.

Søen er opdelt i tre separate bassiner adskilt af vejbroer. Gudenåen løber gennem det østlige bassin og Lysåen løber ud i det vestlige bassin. Desuden er der tilløb til søen fra flere mindre vandløb.

Badevandskvalitet

Silkeborg Langsø modtager store mængder næringssalte med vandet fra Funder Å/Lyså og Gudenåen. Derfor er søens vand, særligt i sommerhalvåret, grønligt og uklart på grund af alger, blandt andet blågrønalger. Algevækst medfører forøgelse af søvandets pH, og er væksten særlig kraftig, kan pH blive så høj, at badende kan opleve hudgener. Desuden udskiller nogle arter af blågrønalger giftstoffer, der i værste fald kan være dødelige. Hvis vandet er meget uklart og grønligt, bør man derfor ikke bade i søen. 

Som oftest viser de udtagne badevandsanalyser, at vandets indhold af fækale bakterier er lavt ved Sølystparken. Ved badestedet ved Silkeborg Søcamping konstateres der af og til forhøjede mængder fækale bakterier. De fækale bakterier stammer fra spildevand, som udledes til søen fra såkaldte overfaldsbygværker i fælleskloakerede oplande til søen, når der er kraftig eller vedvarende regn. Badning i søen i perioder med forhøjet indhold af fækale bakterier i vandet medfører risiko for infektionssygdomme.

Spildevandspåvirkningen af søen mindskes løbende gennem den igangværende kloakfornyelse og separering af fælles kloaksystemer. Silkeborg Kommune forventer derfor, at søvandets indhold af fækale bakterier i løbet af en overskuelig årrække bliver så lavt, at badevandsbekendtgørelsens hygiejniske krav kan overholdes. Det er også kommunens mål, at den generelle miljøtilstand i søen skal forbedres, så der bliver færre alger til gavn for badende og andre brugere af søen. 

Klik her for at finde badevandsprofilen for Sølystparken.

Klik her for at finde badevandsprofilen for Silkeborg Søcamping.