Selvbetjening og tidsbestilling

Tange Sø

Tange Sø, som ligger i den nordlige del af Silkeborg Kommune, blev skabt i 1920, da man valgte at opstemme Gudenåen for at producere elektricitet ved vandkraft. Der føres tilsyn med badevandskvaliteten ét sted - ved Ans Søbred.

Størstedelen af søen ligger i Viborg Kommune. I Silkeborg Kommune bades fra det offentlige areal ved Tange Sø Marina/Ans Søbred, beliggende i Ans By. Der er en sandstrand, et opholdsareal, offentlige toiletter, bord og bænke og en badebro. Det er muligt at parkere ved arealet. 

Badevandskvalitet

Oplandet til Tange Sø er meget stort, idet Gudenåens hovedløb passerer gennem søen. Derfor tilføres der store mængder næringssalte til søen fra især landbrug men også spildevand. Dette resulterer i, at der i perioder kan forekomme vækst af planktonalger, primært om sommeren. Algevæksten gør, at søens vand forekommer grønligt og uklart.

Algevækst medfører forøgelse af søvandets pH, og er væksten særlig kraftig, kan pH blive så høj, at badende kan opleve hudgener. Desuden udskiller nogle arter af blågrønalger giftstoffer, der i værste fald kan være dødelige. Hvis vandet er meget uklart og grønligt, bør man derfor ikke bade i søen. 

Søvandets indhold af fækale bakterier er som oftest lavt. Den risiko, der er forbundet med badning ved Ans Søbred, skyldes altså primært algevækst.

Klik her for at finde badevandsprofilen for Ans Søbred, Tange Sø.