Selvbetjening og tidsbestilling

Tange Sø

Tange Sø, som ligger i den nordlige del af Silkeborg Kommune, blev skabt i 1920, da man valgte at opstemme Gudenåen for at producere elektricitet ved vandkraft.

Størstedelen af søen ligger i Viborg Kommune. I Silkeborg Kommune bades fra det offentlige areal ved Tange Sø Marina/Ans Søbred, beliggende i Ans By. 

Algevækst

Oplandet til Tange Sø er meget stort, idet Gudenåens hovedløb passerer gennem søen. Derfor tilføres der store mængder næringssalte til søen fra især landbrug men også spildevand. Dette resulterer i, at der i perioder forekommer kraftig vækst af planktonalger, primært om sommeren. Algevæksten gør, at søens vand forekommer grønligt og uklart.

Når algerne gror, hæves søvandets pH, og er væksten særlig kraftig, kan vandets pH blive så høj, at det kan genere huden hos badende. Desuden kan der forekomme opblomstringer af blågrønalger i Tange Sø. Nogle arter af blågrønalger udskiller giftstoffer, der i værste fald kan være dødelige for mennesker. I perioder hvor vandet er meget grønt og uklart, bør man derfor undlade badning i Tange Sø.

Hygiejniske forhold

Silkeborg Kommune udtager i badesæsonen løbende prøver af vandet ved Tange Sø Marina/Ans Søbred for at kontrollere indholdet af fækale bakterier. Disse analyser viser, at der normalt kun forekommer en lav mængde fækale bakterier i søvandet. 

Badevandsprofil

Badevandet i Tange Sø er klassificeret: Udmærket

Mulige klassifikationer:

  • Udmærket (Excellent/Ausgezeichnet)
  • God (Good/Gut)
  • Tilfredsstillende (Sufficient/Ausreichend)
  • Ringe kvalitet (Poor/Mangelhaft)

Klassifikationen er opgjort på basis af data fra de sidste 4 år. Bemærk, at klassifikationen udelukkende er foretaget på baggrund af badevandets indhold af fækale bakterier. Algemængden indgår dermed ikke i klassifikationen.

Ved Tange Sø Marina foregår badning i søen fra selve søbredden og fra en badebro opsat af kommunen. Et rigtigt søbad er der dog ikke tale om. Der er udlagt lidt strandsand på stedet, men søbunden er overvejende mudret, og der er forholdsvis lavvandet på lokaliteten.

Tange Sø ligger nord for Silkeborg med areal i både Viborg, Favrskov og Silkeborg Kommuner. Det er søens sydvestlige del, med Ans by helt ned til søkanten, der ligger i Silkeborg Kommune.

Badestedet ved Tange Sø Marina ligger i den nordlige del af Ans, og der er adgang dertil via Søgade/Århusvej.

Tange Sø er langt overvejende omgivet af landbrugs- og skovarealer, mens selve badestedet er omgivet af bymæssig bebyggelse og landbrugsjord.

Tange Sø er en stor, kunstig sø med forholdsvis stor vandudskiftning. Søen gennemstrømmes mod nord af Gudenåen, og derudover løber flere mindre vandløb ud i den.
Søens strømningsretning er således nordlig.

Der findes stadig en række fælleskloakerede områder i oplandet til Tange Sø, og i forbindelse med kraftig eller langvarig regn sker der derfor overløb af fortyndet, urenset spildevand til søen fra disse områder. I umiddelbar nærhed af badestedet sker disse overløb dels til Ans Bæk, der har udløb i søen, og dels direkte til søen via tre udløb i Ans by opstrøms badestedet. Søen kan også tilføres fækale forureninger fra selve Gudenåen, som flere steder opstrøms Tange Sø modtager overløbsvand fra fælleskloakerede områder og renset spildevand fra renseanlæg.

Herudover udleder en række ukloakerede ejendomme i det åbne land dårligt renset spildevand til søens tilløb og til Gudenå-systemet opstrøms herfor. Der sker desuden udledning af regnvand fra separatkloakerede områder til Tange Sø. I tilfælde af fejlkoblinger (spildevand ledes i regnvandsledningen og omvendt) på private grunde, kan der også af denne vej føres fækale bakterier til søen. Lokalt kan fækale forureninger også skyldes vandfugle eller badegæster, som benytter søen som toilet.

Kontrollen med badevandskvaliteten Tange Sø Marina har dog i de senere år vist, at der i badesæsonen ikke forekommer overskridelser af badevandsbekendtgørelsens krav til indhold af fækale bakterier. På denne baggrund kan det konkluderes, at de mængder fækale bakterier, der tilføres søen fra forskellige kilder, ikke er tilstrækkelige til at resultere i nedsat badevandskvalitet ved Tange Sø Marina.

Kemiske forureninger vil muligvis kunne forekomme i tilfælde af, at tankbiler eller lignende forulykker nær søen. Risikoen herfor må dog betegnes som begrænset.

Tange Sø tilføres store mængder næringssalte med vandet fra Gudenåen og de øvrige tilløb. Næringssaltene giver anledning til algevækst, som gør vandet uklart, og i perioder henover sommeren er blågrønalger ofte de dominerende typer. Algevæksten varierer dog fra år til år, men generelt er der betydelig risiko for opblomstring af blågrønalger i Tange Sø.

Nogle arter af blågrønalger kan udskille giftstoffer, der i værste fald kan være dødelige. Det er dog ret sjældent, at mængden af blågrønalger i søerne bliver så stor, at badning er forbundet med risiko for forgiftning. I perioder med risiko for opblomstring af blågrønalger opsættes information om dette ved badestederne.

Følgende baderåd vedrørende alger er altid tilgængelige ved badestedet:

  • Bad ikke når vandet er grønt, eller dækket af grøn ”maling”
  • Bad ikke hvis du ikke kan se dine fødder, når du står i vand til knæene
  • Lad ikke børn eller dyr opholde sig i vandet, når der er kraftig skum- eller algeforekomst ved bredden

Som med blågrønalger er der også risiko for opblomstring af andre typer planktonalger i Tange Sø. Normalt udskiller de øvrige planktonalger ikke giftstoffer, som visse blågrønalger gør, men bliver algevæksten særligt kraftig, kan søvandets pH blive meget høj og muligvis give anledning til gener for badende.

Der henvises til de samme baderåd, som er oplistet i afsnittet om blågrønalger.

På nuværende tidspunkt er det ikke besluttet, hvornår de sidste fælleskloakerede områder i oplandet til Tange Sø skal separatkloakeres, men spildevandsoverløbene derfra vurderes ikke at true badevandskvaliteten.

Kommunen arbejder generelt for at nedbringe næringsstofbelastningen af Tange Sø og kommunens øvrige vandområder, så algeproblemerne gradvist vil blive reduceret. Det sker primært gennem forbedret spildevandsrensning og via administrationen på husdyrområdet. Det har dog lange udsigter, før risikoen for algeopblomstringer vil være elimineret i Tange Sø.

Ved forurening eller risiko herfor opsættes advarselsskilte ved badestedet. Desuden annonceres forureninger på kommunens hjemmeside www.silkeborgkommune.dk.

Ved observation af forurening kontaktes kommunen på tlf.: 89 70 14 23 (inden for normal arbejdstid) eller Brand og Redning på tlf.: 86 82 35 99 (døgnbemandet).

I badesæsonen, som løber fra 1. juni til 1. september, udtager kommunen prøver til kontrol af badevandskvaliteten ved Tange Sø Marina. Tidsplan for prøvetagningen kan ses på kommunens hjemmeside.

Tange Sø Marina 

Stationsnr.: 17

DKBW nr.: 235

UTM X: 536238

UTM Y: 6241212

Denne badevandsprofil er udarbejdet i marts 2011. Så længe badevandet i Tange Sø klassificeres som udmærket (revurdering foretages årligt), vil badevandsprofilen ikke blive opdateret.