Selvbetjening og tidsbestilling

Thorsø

Thorsø ligger ved Virklund syd for Silkeborg. Der føres tilsyn med badevandskvaliteten to steder i søen: det kommunale søbad Thorsøbadet i Virklund by i søens nordøstlige hjørne og ved det private badested Vesterlund, der ligger i sommerhusområdet i søens vestlige ende.

Søen har et opland på 9,5 km2 , hvoraf størstedelen er skovklædt og uopdyrket. Det betyder at søen ikke modtager så store mængder næringsstoffer, som søerne i Gudenåens hovedløb. Derfor er søen relativt klarvandet, hvilket gør den attraktiv som badesø.

Godt badevand

Indtil 1982 modtog søen spildevand fra Gjessø by via Gjessø Bæk og siden Jenskær Bæk. Efter denne udledning ophørte, er tilførslen af næringsstoffer til søen blevet nedbragt væsentligt. Det har medført, at søvandets gennemsigtighed er blevet øget gennem de senere år, og at opblomstringer af blågrønalger i Thorsø ikke forekom i en årrække. I sommeren 2010 fik søen dog et tilbagefald med kraftig blågrønalgevækst. Kommunen holder derfor nøje øje med algemængden i søen henover sommeren.

Som oftest viser de udtagne badevandsanalyser, at vandets indhold af fækale bakterier er lavt. Dog har der i enkelte tilfælde været fundet forhøjede mængder fækale bakterier. Silkeborg Kommune vurderer umiddelbart, at dette enten skyldes sjældne overløb af fortyndet, urenset spildevand eller fækalier fra vandfugle.

Undlad fodring af vandfugle på badestederne

For i fremtiden at undgå forurening med fækale bakterier, opfordres til, at man undlader at fodre vandfugle ved badestederne i Thorsø. Desuden kan vandfugle være værter for parasitiske ikter, som kan give ubehagelig kløe hos badende efter deres forgæves forsøg på at trænge gennem huden.

Derudover opfordres badende til ikke at benytte søen som toilet. Udover at bidrage til uhygiejniske forhold, bidrager det til en negativ påvirkning af søens miljøtilstand på grund af næringsstofferne i urin. 

Badevandsprofil

Badevandet i Thorsø er klassificeret: Udmærket

Mulige klassifikationer:

  • Udmærket (Excellent/Ausgezeichnet)
  • God (Good/Gut)
  • Tilfredsstillende (Sufficient/Ausreichend)
  • Ringe kvalitet (Poor/Mangelhaft)

Klassifikationen er opgjort på basis af data fra de sidste 4 år. Bemærk, at klassifikationen udelukkende er foretaget på baggrund af badevandets indhold af fækale bakterier. Algemængden indgår dermed ikke i klassifikationen.

Ved Thorsøbadet findes rester af udlagt strandsand på søbredden og –bunden, og kommunen har opsat en badebro. Søbunden er naturligt af mere mudret karakter, og der vokser tagrør i det lave vand på begge sider af badestedet. Thorsø er en forholdsvis dyb sø med en middeldybde på 4,2 m og en maksimal dybde på 8 m. For enden af badebroen er der ca. 2 m dybt.

Badestedet ved Vesterlund har flere private badebroer, men der er ikke udlagt sand. Fra bredden stiger vanddybden hurtigt til omkring 6 meter.

Thorsø ligger ved Virklund ca. 5 km syd for Silkeborg. Byen og sommerhusområdet Vesterlund ligger helt ned til søkanten på den østlige og nordlige bred. Thorsøbadet
ligger i selve byen i søens nordøstlige hjørne, og der er adgang dertil fra Thorsøvænget. Badestedet ved Vesterlund er privatejet og benyttes fortrinsvis af sommerhusområdets beboere. Det ligger i søens vestlige ende, og der er adgang dertil via stier fra Vesterlundvej.

Udover Virklund by er søen udelukkende omgivet af skovarealer.

Thorsø er en lang og forholdsvis smal sø, som kun har ét væsentligt tilløb og ét afløb. Vandudskiftningen er beskeden i forhold til søens størrelse, og vandets opholdstid i søen er således omtrent 156 dage. Langt hovedparten af vandet tilføres søens vestlige ende via Jenskær Bæk, mens afløbet Gravbækken er placeret umiddelbart nord for Thorsøbadet. Som følge deraf vurderes den meget beskedne strømning i søen at foregå i vestlig retning mod afløbet og Thorsøbadet.

Mindre dele af Virklund er stadig fælleskloakeret, men overløb af fortyndet, urenset spildevand i forbindelse med kraftig eller vedvarende regn sker næsten udelukkende til Gravbækken, som er afløbet fra Thorsø. Søen tilføres derfor næsten ingen fækale bakterier ad den vej. Der findes dog ét overløb fra fælleskloak direkte til Thorsø, og der findes ligeledes ét sådant overløb i Gjessø by, hvorfra vandet tilføres Thorsø via Gjessø Bæk og siden Jenskær Bæk. Begge er dog meget sjældent i funktion: overløbet i Virklund aflaster normalt mindre end 100 m3 fortyndet, urenset spildevand årligt, mens det i Gjessø end ikke er i funktion hvert år. At de to overløb normalt ikke er problematiske i forhold til søens badevandskvalitet bekræftes af, der i de senere år ikke er forekommet overskridelser af badevandsbekendtgørelsens krav til indhold af fækale bakterier ved nogen af badestederne.

Et fåtal ukloakerede ejendomme i søens opland udleder utilstrækkeligt renset spildevand til søens tilløb. Derudover har de mange sommerhuse i Vesterlund egne
nedsivningsanlæg. Søen kan således få tilført fækale bakterier fra disse beboelser, men omfanget vurderes at være meget lavt.

Der sker udledning af regnvand fra separatkloakerede dele af Virklund og Gjessø til Thorsø. I tilfælde af fejlkoblinger (spildevand ledes i regnvandsledningen og omvendt) på private grunde, kan der også af denne vej føres fækale bakterier til søen.

Kemiske forureninger vil muligvis kunne forekomme i tilfælde af, at tankbiler eller lignende forulykker nær søen. Risikoen herfor må dog betegnes som begrænset.

Thorsø tilføres i dag forholdsvis begrænsede mængder næringssalte med vandet fra tilløbene, som hovedsageligt afvander et skovområde. Frem til 1981 modtog søen dog alt spildevandet fra Gjessø by, og miljøtilstanden var meget dårlig på grund af de store mængder næringssalte i spildevandet. Næringssaltene giver nemlig anledning til algevækst, som gør vandet uklart. Da spildevandsudledningen fra Gjessø ophørte, blev algevæksten i Thorsø gradvist reduceret. Siden 2010 har der dog igen hvert år været kraftig opblomstring med blågrønalger som de dominerende typer. Det vurderes, at udsivningen af næringsstoffer fra sommerhusområdet Vesterlund er en væsentlig kilde til næringssalte og dermed den øgede algevækst.

Nogle arter af blågrønalger kan udskille giftstoffer, der i værste fald kan være dødelige. Det er dog ret sjældent, at mængden af blågrønalger i søen bliver så stor, at badning er forbundet med risiko for forgiftning. I perioder med risiko for opblomstring af blågrønalger opsættes information om dette ved badestedet.

Følgende baderåd vedrørende alger er altid tilgængelige ved badestedet:

  • Bad ikke når vandet er grønt, eller dækket af grøn ”maling”
  • Bad ikke hvis du ikke kan se dine fødder, når du står i vand til knæene
  • Lad ikke børn eller dyr opholde sig i vandet, når der er kraftig skum- eller algeforekomst ved bredden

Som med blågrønalger er der også risiko for opblomstring af andre typer planktonalger i Thorsø. Normalt udskiller de øvrige planktonalger ikke giftstoffer, som visse blågrønalger gør, men bliver algevæksten særligt kraftig, kan søvandets pH blive meget høj og muligvis give anledning til gener for badende.

Der henvises til de samme baderåd, som er oplistet i afsnittet om blågrønalger.

I forhold til fækale forureninger medfører gennemførelsen af Spildevandsplan 2010-2021, at der efter 2017 ikke vil blive udledt utilstrækkeligt renset spildevand fra
enkeltejendomme i søens opland. På nuværende tidspunkt er det ikke besluttet, hvornår sidste fælleskloakerede områder i oplandet til søen skal separatkloakeres, men
spildevandsoverløbene derfra vurderes ikke at true badevandskvaliteten.

Desuden arbejder kommunen for at nedbringe næringsstofbelastningen af Thorsø og kommunens øvrige vandområder, så algeproblemerne gradvist vil blive reduceret.
Konkret for Thorsø gøres det især ved, at sommerhusområdet Vesterlund kloakeres inden for få år, så udsivning af næringsstoffer fra de omtrent 120 sommerhuse bringes til ophør. Derudover gøres det via administrationen på husdyrområdet.

Ved forurening eller risiko herfor opsættes advarselsskilte ved badestedet. Desuden annonceres forureninger på kommunens hjemmeside www.silkeborgkommune.dk.

Ved observation af forurening kontaktes kommunen på tlf.: 89 70 14 23 (inden for normal arbejdstid) eller Brand og Redning på tlf.: 86 82 35 99 (døgnbemandet).

I badesæsonen, som løber fra 1. juni til 1. september, udtager kommunen prøver til kontrol af badevandskvaliteten ved Thorsøbadet og Vesterlund. Tidsplan for prøvetagningen kan ses på kommunens hjemmeside.

Thorsøbadet

Stationsnr.: 4

DKBW nr.: 1019

UTM X: 534639

UTM Y: 6220513

Vesterlund

Stationsnr.: 3

DKBW nr.: 1020

UTM X: 533479

UTM Y: 6220473


Denne badevandsprofil er udarbejdet i marts 2011. Så længe badevandet i Thorsø klassificeres som udmærket (revurdering foretages årligt), vil badevandsprofilen ikke blive opdateret.