Selvbetjening og tidsbestilling

Fredninger

Fredninger beskytter vores natur, landskaber og kulturværdier, så de bevares for eftertiden.

billede af fredet område med sø

Hvad er en fredning?

En fredning har typisk til formål at bevare et område i en bestemt stand. Fredningen kan også indeholde bestemmelser om naturgenopretning og regulere jagt og færdsel i området.

Hvordan bliver et område fredet?

Et område fredes ved, at Miljøministeriet, en kommune eller Danmarks Naturfredningsforening stiller forslag om fredning over for et af landets fredningsnævn. Fredningsnævnet afgør om fredningen skal gennemføres, og offentligheden og lodsejere bliver hørt. Det er muligt at klage over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Erstatning

Der ydes normalt erstatning for områder, der falder i værdi på grund af fredning.

Er din ejendom fredet?

I tingbogen kan du se, om din ejendom ligger inden for en fredning. Se også vejledende kort over fredede områder i Silkeborg Kommune nederst på siden.

Kontakt Natur og Miljø, hvis du er i tvivl eller har spørgsmål.

Links

Se fredede områder på Danmarks Miljøportals Arealinformation

Se vejledende kort over fredede områder i Silkeborg Kommune