Selvbetjening og tidsbestilling

Beskyttet natur - §3

Naturbeskyttelseslovens §3 beskytter særligt bevaringsværdige naturtyper i Danmark.

billede af blomstereng

Hvad er beskyttet?

  • Ferske enge, heder, overdrev og forskellige typer af moser, strandenge og strandsumpe, søer, vandløb og vandhuller som i sig selv eller sammen med andre beskyttede områder er større end 2500 m².
  • Søer og vandhuller større end 100 m². 

Er dit naturområde beskyttet?

Det er et områdes nuværende tilstand, der afgør, om det er beskyttet. Områder, der ikke tidligere har været beskyttede, kan derfor "vokse ind" i beskyttelsen. Se vejledende kort over beskyttet natur i Silkeborg Kommune nederst på siden.

Ønsker du at ændre på et beskyttet naturområde på din ejendom, skal du søge om dispensation.

Kontakt Natur og Miljø, hvis du er i tvivl eller har spørgsmål. 

Hvordan søger du dispensation?

Send en skriftlig ansøgning til Natur og Miljø, gerne pr. e-mail. I ansøgningen skal du beskrive og begrunde dit projekt og vedlægge et kort over området. I de fleste tilfælde vil vi være interesserede i at komme ud og se stedet.

Hvordan klager du?

Du kan klage over kommunens afgørelser og vurderinger. Klagesager bliver behandlet af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Læs mere om klagereglerne på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside..

Links

Se Silkeborg Kommunes folder om naturbeskyttelseslovens § 3

Vejledende kort over beskyttet natur i Silkeborg Kommune