Selvbetjening og tidsbestilling

Biodiversitet

Silkeborg Kommune arbejder for at fremme biodiversiteten i kommunen.

Biodiversitet

Bølleblåfugl ved Hjøllund.

 

Biodiversitet handler om den mangfoldighed af naturtyper og arter, der omgiver os.

Både globalt og i Danmark er biodiversiteten under pres, og artsnedgangen er aldrig sket hurtigere end nu.

I Silkeborg Kommune gør vi en indsats for at fremme biodiversiteten. Vi holder øje med de beskyttede naturområder, rådgiver om god pleje af naturen, tænker naturen ind i lokalplanlægningen, driver kommunens skove bæredygtigt og meget mere. Her på siden kan I læse mere om nogle af de specifikke indsatser, vi gør.

Indsatser for biodiversiteten

Kommunen sørger for naturpleje af udvalgte naturområder. Formålet er at bevare naturen og fremme biodiversiteten.

Læs mere om naturpleje i Silkeborg Kommune her.

Du kan møde nogle af kommunens naturplejere her:

Kvæg 

Græssende højlandskvæg i den gamle dyrehave.

 

I 2019 fik den gamle dyrehave i Silkeborg nye beboere, så nu kan du besøge skotske højlandskvæg, som græsser på området ved Kejlstrupshøjvej.

Kvæget hjælper med at pleje det lysåbne areal ved at spise vegetation i området, så det ikke vokser til med træer og buske, som skygger for de lyskrævende arter.

I byerne i Silkeborg Kommune findes der mange former for grønne områder og naturområder - lige fra vejrabatter, parker og skove til moser og søer. De private haver udgør også en del af byens grønne areal. 

Der er masser af liv på de bynære arealer, men der kan stadig gøres meget for at fremme biodiversiteten.

Tiltag udført på byens grønne arealer

Areal med blomster til bier

​Bivenlig blomsterstribe i Silkeborg

Parker og grønne områder

Silkeborg Kommune har i udvalgte parker og på grønne områder tilpasset slåning og pleje, så biodiversiteten fremmes.

Vejrabatter

Silkeborg Kommune arbejder med at reducere slåning af vejrabatter, som indeholder mange plantearter

Bivenlig kommune

Silkeborg Kommune blev i 2019 udnævnt til bivenlig kommune.

Vi har sået blomsterfrø på 10.000 kvadratmeter langs Nordre og Østre Højmarksvej og Søholtstien. Det gør det lettere for især vilde bier og honningbier at finde føde i form af nektar og pollen. 

Læs mere om, hvordan Silkeborg hjælper bierne

Vil du gøre mere for biodiversiteten i din have?

Biodiversitet i haven

Biodiversitet tænkt ind i haven. Foto: Catrine Grønberg Jensen

 

Vi har samlet en række tips og informationer om, hvad I kan gøre for at få vilde haver:

Se scorekort for biodiversitet i din have

Læs Miljøstyrelsens råd om, hvad du selv kan gøre for at fremme biodiversiteten

Læs Silkeborg Kommunes folder om naturen langs søen

Find flere manualer for mere natur i haven

Silkeborg Kommune udfører en række projekter for at fremme særlig værdifuld natur og sjældne arter.

Stenholt Mose

Stenholt Mose

​Stenholt Mose efter genskabelsen

Silkeborg Kommune har i årene 2016 til 2018 gennemført et projekt for at hæve vandstanden i Stenholt mose.

Stenholt mose er en af landets største højmoser. Projektet vil sikre højmosen som naturtype og gavne en lang række sjældne plantearter, fugle og insekter.

Læs mere om genopretningen af Stenholt Mose

Sillerup Væld

Sillerup Væld gendannet som naturområde fra at have været dambrug. Foto af Stig Skovbo.  

Sillerup væld umiddelbart efter afslutning af anlægsarbejdet efteråret 2020.

 

Siden 1955 er vandet fra Sillerup Væld blevet brugt til at opdrætte fisk i dambrug. Silkeborg Kommune gennemførte i 2020 et projekt, der genskabte det unikke naturområde med fritstrømmende kildevæld.

Læs mere om genopretningen af Sillerup Væld

Sommerfugleprojekt

Bølleblåfugl

Bølleblåfugl på tranebær ved Haller Å. 

 

Silkeborg Kommune ryddede i 2018 -2019 en granplantage i Gjern Bakker og hævede vandstanden i området. Formålet var at genskabe et moseområde til fordel for sjældne sommerfugle.

Læs artikel om sommerfugleprojektet

Vandhuller til padder

Vandhuller til padder

Nyanlagte vandhuller ved Funder Kirkeby.

 

Silkeborg Kommune arbejder løbende med at anlægge og oprense vandhuller. Formålet er at forbedre forholdene for padder, herunder de sjældne arter løgfrø, stor vandsalamander og spidssnudet frø.

Kommunen har siden 2007 anlagt ca. 20 vandhuller og oprenset et tilsvarende antal. Indsatsen er sket dels på kommunens egne arealer, dels i samarbejde med private lodsejere.

Læs mere om vores naturpleje ved vandhuller

Læs rapporter af undersøgelser af padder

Levesteder for markfirben

Markfirben

Markfirben ved Lysbrogade.

 

Silkeborg Kommune får årligt udført overvågning af forekomsten af markfirben i udvalgte områder. Silkeborg Kommune får på udvalgte lokaliteter udført tiltag for at forbedre forholdene for markfirben.

Læs rapporter af undersøgelser af markfirben

Almind Sø  

​Almind Sø.

 

I Silkeborg Kommune har vi udarbejdet en naturkvalitetsplan, som fastsætter retningslinjer for kommunens arbejde med de beskyttede naturarealer og arter. Planen har til formål at fremme biodiversiteten, højne kvaliteten af Silkeborgs natur og gøre det lettere og endnu mere interessant at gå på opdagelse i Silkeborgs natur.

I denne forbindelse har vi udvalgt en række arter, som vi har fokus på at gøre en ekstra indsats for. Arterne er udvalgt, fordi de er karakteristiske for Silkeborgs natur og vidner om høj naturkvalitet, og samtidig er truede eller i tilbagegang.

Se fokusarterne på naturkvalitetsplanens hjemmeside

Urørt bøgeskov

 Forår i skoven

 

Silkeborg Kommune ejer ca. 1000 ha skov og natur. Heraf er ca. 220 ha naturarealer som mose, hede, eng, overdrev, vandhuller, gammelskov, ellesump mv.

Ca. 70 ha skov svarende til ca. 10 % af det bevoksede areal er udlagt som urørt skov.

Læs mere om Silkeborgs bæredygtige skovdrift