Selvbetjening og tidsbestilling

Stendiger og jorddiger

Sten- og jorddiger har kulturhistorisk værdi og er nyttige for dyr og planter. Derfor er digerne beskyttede.

billede af beskyttet dige

Hvad er et dige?

Diger er menneskeskabte afgrænsninger mellem ejendomme. Diger kan være markante stensætninger men er ofte blot små jordvolde mellem markflader.

Hvorfor er digerne beskyttede?

Digerne giver dyre- og plantelivet levesteder og spredningsmuligheder, og de gør landskabet mere varieret. Digerne viser også tidligere tiders drift og ejendomsforhold. Derfor har de stor kulturhistorisk værdi.

Hvad må man?

Digerne må hverken sprøjtes eller gødskes. Træer og buske må gerne skæres ned, men rødderne må ikke fjernes, da det skader diget. Andre ændringer kræver dispensation.

Hvornår kan man få dispensation?

Normalt gives der ikke dispensation til at fjerne diger, medmindre der er tale om overordnede samfundsmæssige årsager som fx vejanlæg. I nogle tilfælde gives dog dispensation til et mindre gennembrud på diget, hvis det er nødvendigt for markdriften.

Ulovligt fjernede diger kræves normalt reetableret.

Hvilke diger er beskyttede?

Se det vejledende kort over beskyttede sten- og jorddiger i Silkeborg Kommune nederst på siden.

Kontakt Natur og Miljø, hvis du er i tvivl eller har spørgsmål.

Links

Se beskyttede diger på Danmarks Miljøportals Arealinformation

Se Vejledningen om beskyttede sten- og jorddiger på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

Vejledende kort over beskyttede sten- og jorddiger i Silkeborg Kommune.