Selvbetjening og tidsbestilling

Vandløbsregulering

Silkeborg Kommune skal give tilladelse til ændringer i og ved vandløb. Alle ændringer skal beskrives i projekter, som skal sendes ind til kommunen

Ændring af vandløb

Enhver ændring af vandløbsskikkelsen, dvs. både forløb, bredde, bundkote, skråningsanlæg og evt. rørdiameter betragtes som en vandløbsregulering, og kræver godkendelse af vandløbsmyndigheden, uanset vandløbets nærmere klassifikation.

Ændringer kan f.eks. være, at rørlægge åbne strækninger, at genåbne rørlagte strækninger, at ændre vandløbets beliggenhed / kote samt at udskifte rør med større eller mindre diameter.

Hvis et forhold kræver en vandløbsregulering, er det ansøgeren der skal udarbejde en projektbeskrivelse. Projektbeskrivelsen og herunder begrundet forslag til partsfordeling af udgifter, fremsendes til kommunen.

I forbindelse med sagsbehandlingen opkræver kommunen et gebyr. Gebyret er lovgivningsmæssigt fastsat til 2 % af den projekterede anlægsudgift, dog minimum kr. 3000,- (1983 – pris, indeksreguleres).

Hvis projektforslaget tager de nødvendige hensyn til vandløbets afstrømning og miljø, kan vandløbsmyndigheden beslutte, at projektforslaget skal fremmes (foreløbig accept).

Når der foretages en vandløbsregulering, kan det påvirke afledningen af vand hos naboer, både opstrøms og nedstrøms. Derfor skal naboer have mulighed for at få indflydelse på et planlagt projekt. Projektet offentliggøres derfor på kommunens hjemmeside med 4 ugers indsigelsesperiode.

Vandløbsmyndigheden kan dog i visse typer af sager fravige bestemmelserne om offentliggørelse, hvis forholdet ikke vurderes at have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.

Vandløbsmyndigheden vurderer eventuelle indsigelser og justerer projektet efter disse, hvis de er relevante for vandløbets afstrømning og miljø. Hvis der opnået enighed om de økonomiske forhold og reguleringen ikke kræver tilladelse efter anden lovgivning kan vandløbsmyndigheden herefter fremsende den endelige godkendelse af reguleringsprojektet. 

Vandløbsmyndighedens endelige godkendelse / afgørelse kan påklages til Miljø og Fødevareklagenævnet.