Selvbetjening og tidsbestilling

Vandløbsmodel for Gudenåen

Silkeborg, Viborg og Favrskov kommuner stiller en vandstands- og varslingsmodel for Gudenåen til rådighed, som både viser den aktuelle vandstand og giver en prognose for udvikling i vandstand over den kommende tre døgns periode.

Modellen viser et kort med varslingspunkter langs Gudenåen og et kort over udstrækningen af oversvømmede arealer, når vandet står højest.

Se varslingen her

For at gøre det lettere for lodsejere og borgere at holde sig orienteret om risikoen for oversvømmelser, har Silkeborg-, Viborg- og Favrskov kommuner bedt DHI udvikle en varslingsmodel, som kan tilgås fra de tre kommuners hjemmesider.

Modellen dækker hele strækningen af Gudenåen fra Silkeborg i syd til Langå i nord. I Silkeborg dækker modellen også området omkring Silkeborg Langsø og Ørnsø.

3 døgns varslinger

Modellen benytter sig af DMI´s nedbørsvarsler for de kommende dage. Nedbøren omsættes til den forventede vandstand, der vil forekomme i åen de følgende tre døgn. Ved klik på et af varslingspunkterne fremkommer en kurve, der viser, hvordan vandstanden er nu, og hvordan den forventes at udvikle sig de følgende tre døgn på det pågældende punkt. Varslingspunkterne er jævnt fordelt langs vandløbet, så det de fleste steder vil være muligt at orientere sig i lokalområdet.

Varslingen indeholder også et kort, som viser den forventede største udbredelse af en eventuel oversvømmelse inden for den kommende tre døgns periode på arealerne langs med Gudenåen.
Lodsejere, som har værdier på lavtliggende arealer så som afgrøder, haver, boliger eller anlæg, kan benytte sig af til at være på forkant med udviklingen i vandstand. Også andre med interesse i vandstanden i Gudenåen kan have gavn af modellen, eksempelvis brugere af trækstien, idet trækstien er fremhævet på kortene.

Varslingen af vandstanden i Gudenåen er vejledende og behæftet med usikkerhed, som det nu engang vil være, når vi spår om fremtiden. Varslingen udløser ikke i sig selv krav eller forpligter brugere eller myndigheder, men kan være et nyttigt værktøj til at orientere sig om udvikling i vandstand og risikoen for pludselige oversvømmelser nogle dage frem i tid, så det er muligt at forberede sig.

Kom med dine forslag og kommentarer

Modellen er indtil videre en testversion, som løbende bliver tilrettet i takt med, at vi høster erfaringer med den. Vi inviterer også jer brugere til at indsende forslag og kommentarer til forbedring af brugerfladen. Afspejler modellen virkeligheden? Er varslingspunkterne rigtigt valgt, og er varslingsniveauet det rigtige for den observerede vandstand i området? Virker teknikken ordentligt, er der fejl, og er det til at forstå, hvad man ser? 

Når resultater og erfaringer er i hus i tilstrækkeligt omfang, vil vi gennemgå modellen med henblik på at forbedre bruger-oplevelsen.

Send dine kommentarer til modellen.