Selvbetjening og tidsbestilling

Vandløbsrestaurering

I Silkeborg Kommune arbejder vi løbende med at gøre vandløbene bedre levesteder for planter og dyr.

Restaurering af vandløb er projekter, der udføres for at forbedre levevilkårene for vandløbets dyr og planter.  Vandløbsrestaureringer laves ofte ved at bringe vandløbet tilbage til dets oprindelige slyngede forløb. I den forbindelse vil der ofte blive anbragt større sten i vandløbet og udlagt grus i banker, hvor fiskene kan gyde.

Restaureringsprojektet kan også bestå i at åbne rørlagte strækninger eller fjerne spærringer ved f.eks. dambrug og vandmøller. Det er ændringer i vandløbet, som giver en betydelig forbedring af levestederne for fisk og smådyr.

Faunapassage

Mange vandløbsfisk er afhængige af, at der er fri passage både op og ned igennem vandløbene for at kunne trække op til de områder, der er velegnede til gydning. Før i tiden skabte opstemninger ved vandmøller, kraftværker, engvandingsanlæg og dambrug mange spærringer i vandløbene, som fisk og smådyr ikke kunne komme forbi. I dag er de fleste af disse store spærringer fjernet. Enten fordi det pågældende anlæg er blevet nedlagt, eller fordi der er anlagt et omløbsstryg til fisk og smådyr uden om spærringen.

I dag er det ofte mindre spærringer ved veje og markoverkørsler, der er et problem. Det er relativt ukompliceret at fjerne disse spærringer, og Silkeborg Kommune medvirker gerne hertil.

Vandløbsrestaurering

Silkeborg Kommune har igennem flere år gennemført mange projekter til restaurering af vandløb eller fjernelse af okker i vandløbene. Mange projekter er gennemført i samarbejde med og med stor velvilje fra private lodsejere.

Udrettede vandløb er blevet genslynget, og der er lagt sten og gydegrus i vandløbene. Spærringer er blevet fjernet, så der er skabt fri passage for smådyr og fisk. Vandløbene er blevet hævet i terrænet og der er gravet bassiner til fældning af okker, så fisk, smådyr og deres yngel kan overleve.