Selvbetjening og tidsbestilling

Lavbundsprojekt nord for Stenholt Mose

Silkeborg Kommune gennemfører i 2016 en forundersøgelse af mulighederne for at etablere mere naturlige hydrologiske forhold på lavbundsarealer nord for Stenholt Mose.

Forundersøgelserne sker i to separate områder kaldet Stenholt Mose nordvest og Stenholt Mose nordøst. 

Formålet med forundersøgelsen er at finde ud af, om det er muligt at hæve vandstanden i begge områder og dermed nedsætte udledningen af drivhusgasser og næringsstoffer fra projektområdet, ved ekstensivering af driften på landbrugsjorde på de kulstofrige lavbundsarealer.

Forundersøgelsen gennemføres i samarbejde med en ekstern konsulent, og er sammensat af en teknisk og en ejendomsmæssig forundersøgelse.

Den tekniske forundersøgelse skal beskrive de eksisterende forhold, opstille scenarier for etablering af mere naturlig hydrologi og udtagning/ekstensivering af landbrugsdriften, samt give et overslag over anlægsomkostningerne.

Den ejendomsmæssige forundersøgelse skal beskrive de nuværende ejendomsmæssige forhold og afklare lodsejernes indstilling til projektets gennemførelse. Projektområderne er på hhv. ca. 5 ha og 17 ha.

Forundersøgelse og evt. realisering af projektet gennemføres med tilskud fra EU og Miljø- og Fødevareministeriet via:

Logo mv

Link til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne