Selvbetjening og tidsbestilling

Plejeboliger

Du skal kontakte visitationen i Sundheds- og Omsorgsafdelingen for at blive visiteret til en plejebolig.

Plejehjem/plejecentre er til borgere hvis tilstand kræver tilsyn, pleje og omsorg døgnet rundt.

På nogle af Silkeborg Kommunes plejehjem/plejecentre er der boliger, der er velegnede til demente borgere.

Skærmede enheder er for demente borgere med en krævende adfærd, der stiller krav til personale med specifik viden på demensområdet.

Ansøgningsskema til plejebolig

Sådan søger du en plejebolig

Du kan få en plejebolig, hvis du ikke længere kan klare dig i egen bolig eller ældrebolig.

En plejebolig er indrettet til ældre og handicappede og har tilknyttet personale døgnet rundt.

Der findes både almindelige plejeboliger og boliger til borgere ramt af demens.

Du kan få en plejebolig, når:

  • du har et betydeligt varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau
  • du i væsentlig grad har behov for pleje, tilsyn, omsorg, struktur og tryghed hele døgnet rundt
  • du har et behov for hjælp og pleje, som ikke kan tilgodeses i din nuværende bolig

Hvis du og din ægtefælle/samler fortsat ønsker at bo sammen, kan I ansøge om en plejebolig, der er egnet til to personer.

Læs mere om lovgrundlaget - lov om almen boliger (almen boligloven § 5 stk.2)

Du kan søge om en plejebolig ved at anvende vores ansøgningsskema eller ved at henvende dig til visitationen.

Det er muligt at søge plejebolig i en anden kommune, men du skal stadig rette henvendelse til visitationen i Silkeborg Kommune, fordi det er dem, der behandler din ansøgning.

Herefter sender vi din ansøgning til den kommune, du ønsker at flytte til. Din ansøgning skal så også skal godkendes i den kommune.

Ansøgningsskema til plejebolig (pdf)

Visitationen

Sundheds- og Omsorgsafdelingen
Indgangen
Søvej 3, 2. sal
8600 Silkeborg

Telefon: 89 70 18 76
Mail: visitationsgruppen@silkeborg.dk

Telefontid:

Mandag - torsdag: 08.00 - 10.00 og 12.00 - 15.00
Fredag: 08.00 - 13.30

Åbningstid:

Mandag - onsdag: 10.00 - 15.00
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 14.00

Når visitationen har modtaget din ansøgning, vil du få brev om et besøg.

Det er en god ide at være to om at høre, hvad der bliver sagt, når vi besøger dig. Derfor opfordres du til at have en bisidder med.

Ved besøget vurderer vi dit nuværende funktionsniveau. Vi kigger på forholdene i din bolig, og hvordan du klarer dig i hverdagen.

Visitationen kan derudover have brug for at indhente oplysninger fra din praktiserende læge eller oplysninger fra andre samarbejdspartnere for at kunne behandle din ansøgning. Det giver du dit samtykke til på boligansøgningen.

På baggrund af denne vurdering vil visitationen afgøre om du er berettiget til en plejebolig.

Du vil herefter modtage en skriftlig afgørelse, hvor du også kan se, hvordan du eventuelt kan klage over afgørelsen.

Se Silkeborg Kommunes sagsbehandlingsfrister

Når du er blevet godkendt til at få en plejebolig i Silkeborg Kommune, bliver du optaget på en venteliste.

Søger du ikke om et specifikt plejecenter, vil du bliver optaget på den generelle venteliste.

Når kommunen har en ledig plejebolig, vurderer visitationen, hvem der har størst behov for den ledige bolig på det aktuelle tidspunkt. Det betyder, at plejeboligerne tildeles efter behov, og ikke efter hvor længe du har stået på ventelisten.

Den generelle venteliste

Når du står på den generelle venteliste, har du krav på at få tilbudt en plejebolig efter maksimalt to måneders ventetid.

Hvis du afslår det første tilbud om en plejebolig, bliver du stående på ventelisten. Fra det tidspunkt hvor boligadministrationen modtager dit afslag, træder en ny to måneders frist i kraft.

Afslår du det andet tilbud, vil du blive bedt om at specificere dine ønsker om en plejebolig. Dette betyder, at du herefter vil bliver optaget på den specifikke venteliste med ønsker om en konkret bolig. Når du står på den specifikke venteliste, er du ikke længere omfattet af to måneders fristen.

Den specifikke venteliste

Du står på den specifikke venteliste, hvis du ønsker et eller flere bestemte plejecentre.

Afslår du tilbud om plejebolig vil du blive kontaktet af visitationen.

Afslår du det andet tilbud om en af de plejeboliger, du har ønsket, slettes du af ventelisten og må søge på ny, hvis du på et senere tidspunkt ønsker en plejebolig.

Ved opsigelse af lejebolig
  • Er boligen ejet af Silkeborg Kommune, benyttes linket: Digital opsigelse af bolig eller der kan sendes mail til udlejning@silkeborg.dk eller ringe på 30 71 29 19. 
  • Er boligen ejet af en boligforening, kan kontaktinformationer på udlejer, findes via huslejekontrakten.