Selvbetjening og tidsbestilling

Plejeboliger

Du skal kontakte visitationen i Sundheds- og Omsorgsafdelingen for at blive visiteret til en plejebolig.

Plejehjem/plejecentre er til borgere hvis tilstand kræver tilsyn, pleje og omsorg døgnet rundt.

På nogle af Silkeborg Kommunes plejehjem/plejecentre er der boliger, der er velegnede til demente borgere, der har brug for mindre rammer.

Skærmede enheder er for demente borgere med en krævende adfærd, der stiller krav til personale med specifik viden på demensområdet.

Ansøgningsskema til plejebolig

Sådan søger du en plejebolig

Du kan få en plejebolig, hvis du ikke længere kan klare dig i egen bolig eller ældrebolig.

En plejebolig er indrettet til ældre og handicappede og har tilknyttet personale døgnet rundt.

Der findes både almindelige plejeboliger og boliger til borgere ramt af demens.

Du kan få en plejebolig, når:

  • du har et betydeligt varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau
  • du i væsentlig grad har behov for pleje, tilsyn, omsorg, struktur og tryghed hele døgnet rundt
  • du har et behov for hjælp og pleje, som ikke kan tilgodeses i din nuværende bolig
  • du er ude af stand til at klare dig selv i din nuværende bolig, og har sociale behov som ikke kan imødekommes i andre boformer

Hvis du og din ægtefælle/samler fortsat ønsker at bo sammen, kan I ansøge om en plejebolig, der er egnet til to personer.

Læs mere om lovgrundlaget - lov om almen boliger (almen boligloven § 5 stk.2)

Du kan søge om en plejebolig ved at anvende vores ansøgningsskemat på eller ved at henvende dig til visitationen.

Det er muligt at søge plejebolig i en anden kommune, men du skal stadig rette henvendelse til visitationen i Silkeborg Kommune, fordi det er dem, der behandler din ansøgning.

Herefter sender vi din ansøgning til den kommune, du ønsker at flytte til. Din ansøgning skal så også skal godkendes i den kommune.

Ansøgningsskema til plejebolig (pdf)

Visitationen
Sundheds- og Omsorgsafdelingen
Indgangen
Søvej 3, 2. sal
8600 Silkeborg

Telefon: 89 70 18 76
Mail: visitationsgruppen@silkeborg.dk

Telefontid:
Mandag - torsdag: 08.00 - 10.00 og 12.00 - 15.00
Fredag: 08.00 - 13.30

Åbningstid:
Mandag - onsdag: 10.00 - 15.00
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 14.00

Når visitationen har modtaget din ansøgning, vil du få brev om et besøg.

Det er en god ide at være to om at høre, hvad der bliver sagt, når vi besøger dig. Derfor opfordres du til at have en bisidder med.

Ved besøget vurderer vi dit nuværende funktionsniveau i forhold til din bolig, hvordan du klarer dig i din hverdag, og hvilken hjælp du modtager.

Visitationen kan derudover have brug for at indhente oplysninger fra fx din praktiserende læge m.v. Det giver du samtykke til på boligansøgningen.

På baggrund af denne helhedsvurdering vil visitationen afgøre, om du er berettiget til en plejebolig.

Du vil herefter modtage en skriftlig afgørelse, hvor du også kan se, hvordan du eventuelt kan klage over afgørelsen.

Se Silkeborg Kommunes sagsbehandlingsfrister

Når du er blevet godkendt til at få en plejebolig i Silkeborg Kommune, bliver du optaget på en venteliste.

Søger du ikke om et specifikt plejecenter, vil du bliver optaget på den generelle venteliste.

Når kommunen har en ledig plejebolig, vurderer visitationen, hvem der har størst behov for den ledige bolig på det aktuelle tidspunkt. Det betyder, at plejeboligerne tildeles efter behov, og ikke efter hvor længe du har stået på ventelisten.

Den generelle venteliste

Når du står på den generelle venteliste, har du krav på at få tilbudt en plejebolig efter maksimalt to måneders ventetid.

Hvis du afslår det første tilbud om en plejebolig, bliver du stående på ventelisten. Fra det tidspunkt hvor boligadministrationen modtager dit afslag, træder en ny to måneders frist i kraft.

Afslår du det andet tilbud, vil du blive bedt om at specificere dine ønsker om en plejebolig. Dette betyder, at du herefter vil bliver optaget på den specifikke venteliste med ønsker om en konkret bolig. Når du står på den specifikke venteliste, er du ikke længere omfattet af to måneders fristen.

Den specifikke venteliste

Du står på den specifikke venteliste, hvis du ønsker et eller flere bestemte plejecentre.

Afslår du det første tilbud om en plejebolig, som du har ønsket, vil din ansøgning om plejebolig blive revurderet af visitationen. Derefter vurderer de, om du stadig er berettiget til en plads på ventelisten, eller om du får afslag og skal slettes.

Afslår du det andet tilbud om en af de plejeboliger, du har ønsket, slettes du af ventelisten og må søge på ny, hvis du på et senere tidspunkt ønsker en plejebolig.

 

Opstår der et akut behov for en plejebolig, vurderer visitationen, om du kan få et midlertidigt ophold, mens du venter på en plejebolig. Mens du er på et midlertidig ophold, vil du inden for kort tid få tilbudt den første ledige bolig.

Ønsker du ikke den tilbudte plejebolig, vild er blive planlagt, hvilken form for hjælp og støtte, du skal have for at kunne blive i din egen bolig, indtil du får et boligtilbud, som du ønsker at tage imod.

Hvis du ikke kan tilbringe ventetiden i eget hjem og flytter til den tilbudte plejebolig, kan du fortsat stå på den specifikke venteliste, så du kan modtage tilbud om en plejebolig på det plejecenter, du ønsker, så snart det er muligt.

Arbejdernes Andelsboligforening

Estrupsgade 12, 8600 Silkeborg

Tlf. 87 22 72 72, mail: www.aab-silkeborg.dk

Silkeborg Boligselskab

Vestergade 91B, 8600 Silkeborg

Tlf. 86 82 51 44, mail: www.sb-silkeborg.dk

Arbejdernes Byggeforening

Færgegården 1, 8600 Silkeborg

Tlf. 86 82 37 88, mail: www.ab-silkeborg.dk

Midtjysk Boligselskab

Adelgade 106, 8660 Skanderborg

Tlf. 86 52 21 77, mail: www.bdk.dk

Visitationen

Søvej 3, 2. sal, 8600 Silkeborg

Tlf. 89 70 18 76, www.visitationsgruppen@silkeborg.dk